Årsberetning 2009

Årsberetning for Veierland vel 2009


url

Veierland vel hadde 234 medlemmer, 82 A-medlemmer og 152 B-medlemmer i 2009. Medlemstallet har økt med ett A-medlem, men falt med 31-B-medlemmer fra 2008.

Velforeningens styre
Velforeningens styre har bestått av:
Formann: Lise Sandereid
Nestformann: Tore Iversen
Sekretær: Svein Aurmark
Kasserer: Anne Iversen
Styremedlem: Bente Jørgensen
Styremedlem: Kristina Mørk Jacobsen
Vararepresentant: Anders Brynildsen

Øvrige tillitsvalgte
Øvrige tillitsvalgte har vært:
Boliggruppa: Marite Juul, Bjørn Arve Iversen og Svein Aurmark
Festkomiteen: Per Torstein Andersen, Kjell Frode Hansen, Caroline Brynildsen, Gunn Lundemo, Signe Tvinnereim og Trine Lund
Valgkomiteen: Egil Torgersen, Caroline Brynildsen og Anne Aurmark
Revisor: Svein Olav Ellingvåg
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad
Basaransvarlig: Svein Olav Ellingvåg og Ellen Verde
Basarinnkjøp: Hans Ivar Sundby, Caroline Brynildsen og Signe Tvinnereim
Sykebil – båre: Ellen Verde og Signe Beck
Sykebil – teknisk: Svein Pedersen
Kakelotteri: Berit Brynildsen
Blomsterhilsen: Anne Torgersen
Flaggheising: Karianne Torvaldsen
Rispestua: Vidar Ringstrøm og Ellen Solberg
Kaffekomité: Per Torstein Andersen og Anne Aurmark
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud

Økonomi
Beholdning pr. 31.12 2008 – kr. 156.384
Beholdning pr. 31.12 2009 – kr. 111 440
Inntekt på basaren kr. 82782,-

Kontingenten
Velforeningens kontingent har stått stille i over 10 år. Styrets forslag om å øke den fra kr. 150 til kr. 250 for voksne, fra kr. 75 til kr. 150 for ungdom, og innføre en ny familiekontingent på kr. 400, ble på et medlemsmøte vedtatt med 10 mot 2 stemmer. Vedtaket krever vedtektsendring og behandles derfor på årsmøtet.

Lån og leie av vellet
Velbygningen har vært flittig i bruk, på dagtid og kveld alle hverdager. Det har ofte vært flere grupper pr. dag. Vellet har vært stengt til sammen seks uker, grunnet oppussing.

Faste brukere: Saniteten, biblioteket, skolen, voksentrim, barneklubb og barnekor.
Det er avholdt styremøter/velmøter, basar, 17. mai-arrangement, velfester, adventsarrangement og juletrefest.

Utleie: 10 ganger, for det meste i helger, over 1 til 2 døgn. Vi har måttet avvise forespørsler fordi så å si alt er booket fra vår til utpå høsten. Vi har til og med bestillinger 2-3 år i forveien.

Utlån: Vellet ble også i 2009 utlånt til Veierlandsfestivalen. Ellers 21 ganger til veierlendinger, enkelte og møtevirksomhet.

Utlån/utleie: av inventar: 6 ganger.

Prisøkninger for leie og vask av velhuset
Medlemsmøtet har vedtatt følgende justeringer av prisene:
  • Døgnpris for ikke-medlemmer uforandret kr. 2000, men med tillegg på kr. 2000 også for ekstradøgn.
  • B-medlemmer uforandret kr. 1500, men med tillegg på kr. 1000 for ekstradøgn.
  • Prisen for møter på dagtid økes til kr. 300 per time.
  • Pris på vask økes til kr. 600 for ikke-medlemmer og B-medlemmer.
  • I tillegg kommer kr. 250 pr. time om man ikke rydder selv.
  • Pris for vask for lokale grupper kr. 700,-

Ved kurs og lignende som vil være til  nytte og glede for fastboende, skal man vurdere mulighetene for at man kun betaler for vask.

Velforeningens aktiviteter
Velforeningen har hatt 8 styremøter og 8 medlemsmøter (inkludert årsmøtet). Det har vært gjennomført vårdugnad og høstdugnad. Medlemsmøtet i oktober vedtok at det fra 2010 skal være to medlemsmøter pluss årsmøte første halvår og to medlemsmøter annen halvår, samt ekstraordinære møter ved behov. Medlemsmøtene skal legges til torsdager.

Vellets festkomité har arrangert godt besøkt vårfest og høstfest.

Velforeningens formann deltok på Hytteeierforeningens sommermøte i juli.

Basaren var 15. til 18. juli. Resultatet ble netto kr. 84.000,-. Det ble arrangert en egen fest for alle som har bidratt til basaren 30. oktober.

Velbygningen har i 2009 gjennomgått en omfattende oppussing innendørs. Veggene er malt, med grunnarbeidet på dugnad av egne medlemmer, og ikke minst ved at Øivin Eriksen påtok seg malerarbeidet. Han ble behørig takket på et av medlemsmøtene. Det er også kjøpt inn nye gardiner og ribbeveggen har fått en egen tildekning.

Vellets formann og sekretær har i 2009 deltatt i møter med ordføreren og representanter for de andre velforeningene på Nøtterøy, og på en befaring som medlemmer av teknisk hovedutvalg hadde på Veierland. Vellet har også gitt innspill til starten på arbeidet med ny kommuneplan. Boliggruppa har tatt initiativ til å få frem flere byggeklare tomter ved revisjon av planen. Fire nye bolighus er påbegynt i løpet av året.

Velstyret har arbeidet for å få fortgang i garasjesaken på Tenvik, og har (i januar 2010) sendt en henvendelse til kommunen om dette. Det er også i brev til Sandefjord kommune klaget på prisen på parkeringen på Engø. Henvendelsen førte til en utvidelse av ordningen med mulighet til å kjøpe sesongkort til kr. 2000.-. Fastboende har i 2009, etter mange henvendelser fra vellet endelig fått fast merkede parkeringsplasser på Tenvik.

Velstyret har henvendt seg til Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune angående en vurdering av prisnivået og driftsform for Veierlandfergen. Dette førte til økt tilskudd fra Vestfold fylkeskommune og at billettprisene ble redusert slik at månedskort er satt ned fra kr. 775 til kr. 600, mens fastboende barn og unge reiser gratis. Videre vil driftsformen vurderes i forbindelse med fylkes nye kollektivtransportplan. Vellet har i brev til kommunen uttrykt misnøye med at bare kr. 40.000 av bevilgningen på kr. 250.000 gikk til prisreduksjoner og resten til å dekke prisstigningen.

Det er foretatt en gjennomgang av kommunens godkjenningsordning for kjøring på øya. De med kjøretøy bes om å søke kommunen om permanent kjøretillatelse for 5 år. Godkjente kjøretøyer skal merkes med eget oblat.

Husleien for postkontoret er regulert i tråd med kontrakt.

Det er søkt om støtte til ny Veierlandsbok hos kommunen, fylkeskommunen og Sparebank1 Nøtterøy. Fra sistnevnte er det bevilget kr. 50.000.

Vellet har som høringsorgan gitt uttalelse til forskrift om nye fartsgrenser på sjøen.


Veierland vel, 24. februar 2010
Styret