Årsberetning 2014

Årsberetning for Veierland vel 2014


Veierland Vel hadde i 2014 86 A-medlemmer og 122 B-medlemmer. Medlemstallet har sunket med 10 A-medlemmer og økt med 2 B-medlemmer fra 2013.

Granaar 1

Velforeningens styre har bestått av:
Formann: Tone Bjørnli, nestformann: Lars Kristensen, sekretær: Svein Aurmark, kasserer: Bjørn Arve Iversen, styremedlem: Erika Evensen, styremedlem Jørn Arnesen og varamedlem: Anne Aashamar.

Vedtektsendring:
Årsmøtet 2014 vedtok en tilføyelse til vedtektenes § 4: ”Et av vellets B-medlemmer skal, om mulig, velges som styremedlem med stemmerett.”
Styret tok etter dette kontakt med Hytteeierforeningen, og Jørn Arnesen ble valgt som styremedlem i vellet.

Øvrige tillitsvalgte har vært:
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad.
Basaransvarlige: Anne Iversen og Monica Iversen
Basarinnkjøp: Berit Eriksen og Turid Olsen
Sanitetsbil og båre: Signe Tvinnereim
Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen
Blomsterhilsen: Tove Gonstad
Kakelotteri: Berit Brynildsen
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
Rispestua: Ellen Rishovd og Gunn Lundemo
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud
Filmgruppe: Ellen Solberg, Signe Tvinnereim, Tore Iversen og Vidar Ringstøm
Festkomité: Kristina Mørk Jacobsen og Trine Lund
Revisor: Ellen Verde
Vaktmestergruppe: Lars Kristensen og Hans Georg Ehrlinger
Servering ved møter: Gunn Lundemo og Bernt Kasberg Evensen
Boliggruppe: Trine Lund, Signe Tvinnereim og Anne Aashamar
Nettsider: Vidar Ringstrøm
Valgkomité: Kari Paulsen, Anne Iversen og Jacek Karlowicz

Økonomi:
Beholdning pr. 31.12 2013: Kr. 485.000
Beholdning pr. 31.12 2014: Kr. 303.200

Basaren var 17., 19. og 20 juli. Resultatet ble kr. 96.000.
Salg av Veierlandsboka og Veierlandskalenderen ga inntekter på kr. 21.500. Utgiftene var kr. 13.000.
Kakelotteriet ga inntekter på kr. 8.000.
Utleie av velhuset ga inntekter på kr. 24.000.

Største utgiftspost i 2014 var bygging av nytt uthus med totalt kr. 257.000

Kontingenten:
Årskontingenten er kr. 250.- for voksne, kr. 400.- for familiemedlemskap og kr. 150.- for ungdom og pensjonister. Medlemsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Lån og utleie av vellet:
Fra materialforvalter Grethe Skogen foreligger følgende rapport:
Foruten fast bruk av vellet, så som styremøter, velmøter, basar, 17.mai-feiring, adventsarrangement, trim, filmkvelder, har vellet vært lånt ut og utleid til enkeltpersoner og grupper.
Utleie : 3 ganger (med flere dager pr. leier)
Utlån :  14 ganger
Utleie av inventar : 2 ganger
Utlån av inventar :  4 ganger

Velforeningens aktiviteter
Velforeninger har hatt 8 styremøter og 4 medlemsmøter, inkludert årsmøtet. To av medlemsmøtene var åpne møter.

I juni orienterte kommunaldirektør Christian Thaulow om arbeidet med etterbruk av skolen og i juli innledet Kenneth Ervik og Kristina Mørk Jacobsen til diskusjon om sneglebekjempelse på Veierland.

Velforeningen har i løpet av året bygget et nytt uthus nord for velhuset. Det er på vel 20 kvm og brukes til lagring av utstyr og redskap. Huset er tegnet av Øyvind Løken.

Det har vært gjennomført vårdugnad.

Velforeningen deltok på Hytteeierforeningens sommermøte i juli.

Brannvesenet har gjennomført et branntilsyn på vellet.

Etter at Veierland skole ble nedlagt, har vellet har hatt kontakt med kommunen for å få kartlagt hva som kommer til å skje etter nedleggelsen. Slik det nå ser ut, går det i retning av at skolen dels blir kystledhytte i regi av Oslofjordens Friluftsråd og dels kan bli stilt til disposisjon for lokale kunstnere.


Veierland vel
20. februar 2015
Styret