Årsberetning 2016

Årsberetning for Veierland vel 2016


Veierland Vel hadde i 2016 97A -medlemmer og 134 B-medlemmer. Medlemstallet har økt med 4 A-medlemmer og 17 B-medlemmer fra 2015.

20161

Velforeningens styre har bestått av:
 • Formann: Lise B. Sandereid
 • Nestformann: Lars Kristensen
 • Sekretær: Tone Skalpe Bjørnli
 • Kasserer: Britt Kyllo Paulsen
 • Styremedlemmer: Erika Evensen og Andreas Harvik
 • Representant for Hytteeierforeningen: Jørn Arnesen
 • Ungdomsrepresentant: Synne Iversen
 • Varamedlem: Anne Aurmark.

Øvrige tillitsvalgte har vært:
 • Materialforvalter: Monica Iversen
 • Basaransvarlige: Anne Iversen og Monica Iversen
 • Basarinnkjøp: Anne Iversen og Monica Iversen
 • Sanitetsbil og båre: Signe Tvinnereim
 • Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen
 • Blomsterhilsen: Tove Gonstad
 • Kakelotteri: Berit Brynildsen
 • Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
 • Rispestua: Ellen Rishovd og Gunn Lundemo
 • Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Signe Tvinnereim
 • Filmgruppe: Øystein Lundemo
 • Festkomité: Kristina Mørk Jacobsen
 • Revisor: Bjørn Arve Iversen
 • Vaktmestergruppe: Bjørn Arve Iversen, Tore Iversen, Atle Torbjørnsen og Jørn Arnesen
 • Servering ved møter: Gunn Lundemo og Bernt Kasberg Evensen
 • Boliggruppe: Signe Tvinnereim, Anne Aashamar
 • Nettsider: Vidar Ringstrøm
 • Valgkomité: Jacek Karlowicz , Marite Juul og Knut Bjørnli

Økonomi:
 • Beholdning pr. 31.12 2015: Kr.332 231,-
 • Beholdning pr. 31.12 2016 Kr. 385 657,-

Den største inntektsposten i 2016 var basaren med kr. 125 749,-. Deretter kommer leieinntekter på velhuset, posthuset og brann/beredskapsgarasje på tilsammen kr. 39 224,-. Kontingentene gir oss kr. 34 080,- .

Vi har driftsutgifter på kr. 134 372,-. I disse ligger for i år, innkjøp av ny oppvaskmaskin og gressklipper.

Veierland hytteeierforening har gitt en gave til velforeningen på kr. 10 000,-
Vi har mottatt kr. 20 000,- fra Nøtterøy kommune som tilskudd til vedlikehold av velhuset.

Ellers vises til regnskapet for 2016.

Kontingenten:
Årskontingenten er kr. 260.- for voksne, kr. 400.- for familiemedlemskap og kr. 150.- for ungdom og pensjonister. Medlemsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Lån og utleie av vellet:
Foruten velforeningens faste bruk av vellet, så som styremøter, velmøter, basar, 17.mai-feiring, adventsarrangement og filmkvelder har flere medlemmer av velforeningen på eget initiativ satt i gang arrangementer.

Det har vært trim, arrangement for barn på påskeaften, det er arrangert søndagskafe på vellet i en gang pr. mnd. og 30.juli ble det arrangert kulinarisk aften med 4-retters middag basert på råvarer fra Veierland og med 54 betalende gjester.

Utleie: 4 ganger (med flere dager pr. leier)
Utlån : 12 ganger

Filmklubben
Filmklubben har hatt 7 filmfremvisninger.

Velforeningens øvrige aktiviteter
 • Velforeninger har hatt 8 styremøter og 5 medlemsmøter, pluss årsmøtet.
 • For å markere 70 år jubileum inviterte Velforeningen til storslått 17.maifeiring i 2016. Det ble servert pølser, brus og kaker gratis. Det var stort frammøte både av hyttegjester og veierlendinger.
 • Det har vært gjennomført en vårdugnad
 • Vedlikeholdet av velhuset har hatt etterslep. Det er derfor satt i gang et større vedlikeholdsarbeid. En del medlemmer av velforeningen har dannet et «Vaktmesterlaug» som har påtatt seg å utføre vedlikeholdet på frivillige basis. En del av arbeidet er utført, men mye gjenstår. Vi håper at medlemmene forsetter arbeidet i året som kommer.
 • Velforeningen deltok på Hytteeierforeningens sommermøte i juli.
 • Velforeningen har hatt et nært samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd ang. etablering av kystledhytte på skolen. Dette er fulgt opp i 2016. Lekeapparatene fra skolen er flyttet til vellet.
 • I vårt samarbeid med Nøtterøy kommune har følgende blitt tatt opp: Kjøretøyer på øya med for stort akseltrykk, behov for varm ventebu på Tenvik, behov for utbedring av plassen ved ventebua på Vestgården og at vi ønsker å prioritere en veivokterstilling til øya på kommunens budsjett. Videre har velmedlemmer på dugnad, malt ventebua på Vestgården innvendig.
 • Vi har tatt opp med Posten Norge at vi ønsker at posthuset skal ha åpent en eller to kvelder pr. uke.
 • Tone Bergesen har gitt vellet midler til å sette opp treningsapparater på veltomten og i den forbindelse er det også satt igang arbeid med oppgradering av fotballbanen.
 • I 2016 bestemte vi at vi ville forsøke å få til et tema på hvert medlemsmøte. Jogeir Stokland har vært på et møte og snakket om kulturlandskap på øya. Veierland vel vil samarbeide med Stokland om oppfølging av dette og det er i den forbindelse nedsatt en kulturlandskapsgruppe i samarbeid med hytteeierforeningen.
 • På møtet i november hadde vi besøk av en kommuneplanlegger og en politiker fra Nøtterøy kommune for å diskutere utvikling av Veierland.
 • Vi har også arbeidet videre med å få etablert økolandsby/alternative boliger på øya.

Veierland vel
16. februar 2017
Styret