Årsberetning 2013

Årsberetning for Veierland vel 2013
url
Veierland Vel hadde i 2013 96 A-medlemmer og 120 B-medlemmer. Medlemstallet har økt med 7 A- medlemmer og sunket med 22 B-medlemmer fra 2012.

Velforeningens styre har bestått av:
Formann: Lise Sandereid, nestformann: Knut Bjørnli, sekretær: Svein Aurmark , kasserer: Bjørn Arve Iversen, styremedlem: Marite Juul, varamedlem: Anne Aashamar og ungdomsrepresentant: Ida Tvinnereim.

Øvrige tillitsvalgte har vært:
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad.
Basaransvarlig: Lise Sandereid
Basarinnkjøp 2013: Rosita Andersen, Kjetil Olsen og Kristina Mørk Jacobsen
Sanitetsbil og båre: Ellen Verde
Sanitetsbil teknisk: Svein Kaasa
Blomsterhilsen: Tove Gonstad.
Kakelotteri: Berit Brynildsen.
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen.
Rispestua: Ellen Rishovd og Jacek Karlowicz
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud.
Servering møter: Gunn Lundemo og Bernt Kasberg Evensen
Valgkomité: Kari Paulsen, Kristina Mørk Jacobsen og Anne Iversen Festkomité: Bernt Kasberg Evensen m. fl.
Revisor: Ellen Verde
Vaktmestergruppe: Lars Christensen og Hans Georg Ehrlinger
Filmklubb: Ellen Solberg, Signe Tvinnereim, Tore Iversen og Vidar Ringstrøm
Boliggruppe: Tone Bjørnli, Signe Tvinnereim og Vidar Ringstrøm
Opprette arkiv: Marite Juul og Lise Sandereid
Internettsider: Vidar Ringstrøm

Økonomi:
Beholdning pr. 31.12 2012: Kr. 393.000 Beholdning pr. 31.12 2013: Kr. 485.000

Kontingenten:
Årskontingenten er kr. 250.- for voksne, kr. 400.- for familiemedlemskap og kr. 150.- for ungdom og pensjonister. Medlemsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Lån og utleie av vellet:
Fra materialforvalter Grethe Skogen foreligger følgende rapport:
2013 har vært et dårlig år hva utleie med inntekt angår. Vellet har vært leid ut tre ganger til B- medlemmer/utenforstående, 22 ganger til enkeltpersoner (A-medlemmer) og 22 ganger til grupper. Utlån av inventar har skjedd 4 ganger. For øvrig har det vært bruk av vellet til medlemsmøter, skolegym., trim, bibliotek, basar, 17. mai, julegrantenning og filmklubb.

Velforeningens aktiviteter
Velforeninger har hatt 6 styremøter og 6 medlemsmøter, inkludert årsmøtet. Styret har også hatt møte i forkant av hvert medlemsmøte.

Det har vært gjennomført vårdugnad og arrangert en vårfest.

Velforeningen fikk i år ikke anledning til å delta på Hytteeierforeningens sommermøte i juli.

Basaren var 17., 19. og 20 juli. Resultatet ble kr. 85.000.

Før sommeren ble det satt opp nye skilt ”Velkommen til Veierland” på Tangen, Vestgården, Tenvik og Engø.

På medlemsmøtet i april hadde vi besøk av Svein Hermansen som holdt foredrag og viste bilder om kystkultur, bl.a. den nye nasjonalparken og Bolærne.

Vi har behov for et uthus. Det vil bli på vel 20 kvm og er tegnet av Øyvind Løken og skal ligge ”med ryggen” mot fotballbanen. Bygging vil forhåpentligvis skje i løpet av 2014.

Det er kjøpt inn to nye bord med benker, og fra kommunen har vi vederlagsfritt overtatt 6 hvite parkbenker. Våre egne benker er beiset og satt ut på forskjellige steder på Veierland.

Trådløst internett på vellet er nå i drift.

Veierland vels frivillige beredskapsgruppe har gjennomført et møte med brannvesenet. Gruppas utstyr gjennomgås en gang hver tredje måned. Kart over brannkummer er rettet opp. Sanitetsbilen har vært brukt til syketransport og transport av bevegelseshemmede.

Veierland bibliotek ble nedlagt i desember. Det arbeides med å få til en bokkafé i vellets regi.

Veierland skole er nedlagt, og vellet har tatt kontakt med kommunen for å få kartlagt hva som kommer til å skje med den etter nedleggelsen. Det gjelder også Rispestuas status, siden den ligger innenfor skoletomta, og hvorvidt lekeapparatene på skolen (bekostet av FAU) kan overføres lekeplassen på vellet.

Toalettpapirsalget for FAU ble avsluttet ved skolens nedleggelse, heretter går inntektene til vellet. Vellet har påpekt overfor kommunen at det fortsatt er en del ureglementert trafikk på øya.

Vellet har kjøpt et brannsikkert arkivskap, og Lise og Marite har startet arbeidet med å arkivere alle vellets papirer, referater etc.

Garasjesameiet har vedtatt å gå til sak mot Bente Hobæk/Trond Ramski for å få tilbake en garasje som i strid med vedtektene i sameiet urettmessig er solgt fra Hobæk til Ramski. Vellet har på medlemsmøtet i november enstemmig garantert for eventuelle utgifter sameiet måtte få knyttet til rettssaken.

Terje Enersen, som blant annet var medlem av komiteen som utga boken ”Hus og folk på Veierland”, døde høsten 2013. Til begravelsen var det fra familien et uttalt ønske at man like kjært som blomster kunne motta et bidrag til velforeningen. Det ble til sammen kr. 17.000, som vellet har takket hjertelig for.

Det er i løpet av året arbeidet med å starte et Vellenes Fellesforbund på Nøtterøy. Om det blir et slikt forbund, ble ikke avklart i løpet av året.

Vellet har gitt innspill til revisjon av kommuneplanen.

Veierland vel, styret, 5. februar 2014.