Årsberetning 2012

Årsberetning for Veierland vel 2012

url

Veierland vel hadde 231 medlemmer, 89 A-medlemmer og 142 B-medlemmer i 2012.

Velforeningens styre har bestått av:
Leder: Lise Sandereid
Nestleder: Knut Bjørnli
Sekretær: Marite Juul
Kasserer: Bjørn Arve Iversen
Styremedlem: Sverre Tangerud
Ungdomsrepresentanter: Anna Kristina Paulsen og Ånund Vidarsson Juul
Vararepresentant: Anne Aashamar

Øvrige tillitsvalgte har vært:
Boliggruppa: Tone Bjørnli, Svein Aurmark og Marite Juul Bernt Kasberg Evensen
Festkomiteenansvarlig:
Valgkomiteen: Anne Aurmark, Trine Lund og Kari Paulsen Britt Kyllo Paulsen
Revisor:
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad
Basaransvarlig: Anne Iversen og Ellen Karlowicz
Basarinnkjøp: Signe Tvinnereim, Susanne Elman, Monica Iversen, Caroline Brynildsen
Sanitetsbil båre: Ellen Verde og Kristina Mørk Jacobsen
Sanitetsbil teknisk: Svein Kaasa
Kakelotteri: Berit Brynildsen
Blomsterhilsen: Tove Gonstad
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
Rispestua: Vidar Ringstrøm og Ellen Solberg
Kaffekomite: Anne Aurmark og Gunn Lundemo
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud
Vaktmestergruppa: Bernt Kasberg Evensen, Gunnar Skogen og Hans Georg Ehrlinger

Lån og utleie av Vellet
Biblioteket i velhuset er åpent for allmennheten hver tirsdag og hver annen fredag for skoleelevene. Trimgruppa mosjonerer i salen hver mandag. Vellet har vært lånt ut i alt 21 ganger og utleid 5 ganger. Utlånet innbefatter lån til enkeltpersoner og grupper.

Foreningens aktiviteter
Velforeningen har hatt fire medlemsmøter, ett ekstraordinært årsmøte, ett årsmøte og 10 styremøter Vi hadde vårdugnad 5. mai og forsøkte oss med en høstdugnad som ble avlyst grunnet dårlig (for mye vind til å rake) vær. I tillegg har det vært arrangert påskekafe, vårfest, 17. maiarrangement, basar og høstfest, lystenningsfest og juletrefest.

Vi har kjøpt inn seks nye bord til salen, og et brannsikkert arkivskap til alle velforeningens papirer. Lise Sandereid og Marite Juul har påtatt seg den store jobben med å arkivere.

Vi har kjøpt inn et stort partytelt til bruk på basaren. Vi har også kjøpt seks benker som skal plasseres rundt om på øya, så folk har et sted å sette seg for å hvile og nyte utsikten når de er på tur.

Etter at vi tok det opp med teknisk etat, ble den dårlige trappa på den lille brygga i Tenvik fikset.

Vi er i dialog med AMK-sentralen om en refusjonsordning for bruk av sanitetsbilen i stedet for ambulanse (de nye ambulansene får ikke plass på ferga) når det er utrykking på øya.

Lise var tilstede på hytteierforeningens årsmøte i sommer. Marite overvar kommunens orienteringsmøte om reguleringsplanen for Tenvik.

Vedtektsendringer på det ekstraordinære årsmøtet 8.11.12
Endringene med kursiv skrift (blå) skrift:
§3
Kontingenten fastsettes på årsmøtet.

§4a [...] I tillegg kommer to ungdomsrepresentanter.
Disse skal være under 18 år.

§4b Samtlige valg foregår på årsmøtet og gjelder for et år. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Gjenvalg kan finne sted.
Stemmerett har den som har betalt årets kontigent og har vært medlem i velforeningen i minst tre måneder.

§4b [...]
Avsteming med fullmakt skal være skriftlig og kun skje for ektefelle/samboer.

Garasjebygget
I høst fikk vi gravd opp og gruset foran garasjene. Nå er nye dører omsider på plass i garasjebygget. Det er et spleiselag mellom oss og kommunen. Vellet skal betale en av de tre dørene. Det er også forhandlet fram en leieavtale mellom velforeningen og kommunen om kommunens (brannvesenets) bruk av garasjene. Vi har fått 10 000,- kroner til dørene fra Hytteierforeningen.

Skifte av paraplyorganisasjon
Vi har skiftet fra Vellenes fellesorganisasjon til VELforbundet. De har bedre medlemsbetingelser. Dessuten reagerte vi da leder i fellesorganisasjonen uttalte seg til Øyene om Veierland vels bopliktstandpunkt uten å ha tatt kontakt med oss på forhånd. Vi sendte et brev med spørsmål om hvorfor, uten noen gang å få svar.

Filmklubben
Filmklubben har hatt sitt første driftsår, og er en stor suksess. Det vises film en gang i måneden, først en barnefilm, og så en for voksne seinere på kvelden.

Boplikt
Bopliktsaken dominerte første halvdel av året. Det kom inn 36 høringsuttalelser til saken. 32 for boplikt, 4 mot. Det hjalp ikke, boplikten ble opphevet i kommunestyret 19. juni.

Garasjesaken
12.12.12. kom et overraskende vedtak i kommunestyret på Nøtterøy. I 40 år har kommunen stilt som krav at garasjer skal forebeholdes fastboende på Veierland. Uten forutgående høring foreslo Bjørn Kåre Sevik å endre kravet fra fastboende til eiere av bolighus, og fikk flertall for det. Saken har vakt voldsomt rabalder, og er klaget til såvel kommunens kontrollutvalg som Fylkesmannen. Vellet har sendt en uttalelse til kommunepolitikerne hvor vi tar skarp avstand fra vedtaket. I skrivende stund er ingenting avgjort.