Årsberetning 2011

Årsberetning for Veierland vel 2011

Veierland vel hadde 216 medlemmer, 80 A-medlemmer og 136 B-medlemmer i 2011. Velforeningens styre har bestått av:

url

Velforeningens styre har bestått av:
Leder: Lise Sandereid
Nestleder: Knut Bjørnli
Sekretær: Marite Juul
Kasserer: Bjørn Arve Iversen
Styremedlem: Sverre Tangerud
Ungdomsrepresentant: Martine Prytz
Vararepresentant: Anne Aashamar

Øvrige tillitsvalgte har vært:
Boliggruppa: Tone Bjørnli, Svein Aurmark og Vidar Ringstrøm
Festkomiteen: Alf og Bjørg Ranheim*
Valgkomiteen: Anne Aurmark, Trine Lund og Tone Torgersen*
Revisor: Britt Paulsen
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad
Basaransvarlig: Anne Iversen og Ellen Karlowicz
Basarinnkjøp: Caroline Brynildsen, Monica Iversen, Susanne Elman, Signe Tvinnereim, Anne Iversen, Ellen Karlowicz og Britt Paulsen
Sanitetsbil båre: Ellen Verde og Kristina Mørk Jacobsen
Sanitetsbil teknisk: Svein Kaasa
Kakelotteri: Berit Brynildsen
Blomsterhilsen: Tove Gonstad
Flagghilsen: Bernt Kasberg Evensen
Rispestua: Vidar Ringstrøm og Ellen Solberg
Kaffekomité: Per Torstein Andersen* og Gunn Lundemo
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud

*Alf og Bjørg Ranheim, Tone Torgersen og Per Torstein Andersen meldte seg ut av velforeningen kort tid etter at valget var foretatt.

Økonomi
Beholdning
pr. 31.12.10 524.628,-
pr. 31.12.11 394 301,-

Lån og utleie av vellet
Biblioteket i velhuset åpent for allmennheten hver tirsdag og hver annen fredag for skoleelevene. Trimgruppa mosjonerer i salen hver mandag. Veierland leseforening har hatt fire møter i løpet av året på onsdager. Vellet har vært utlånt 26 ganger. Utlånet innbefatter lån til enkeltpersoner og grupper. Vellet har vært leid ut 13 ganger. Inventar har vært leid ut to ganger.

Foreningens aktiviteter
Velforeningen har hatt fem medlemsmøter, 15 styremøter og ett årsmøte. Vi hadde vårdugnad 28. april, og høstdugnad 29.10. I tillegg har det vært arrangert vårfest, basar, høstfest og juletrefest.

Årets største begivenhet var trippelfeiringen av den nye sanitetsbilen, lanseringen av boka Hus og folk på Veierland og Velforeningens 65 årsjubileum 30. juni. Fylkesmann Erling Lae, rådmann Toril Eeg, banksjef Bjørn Engaas i Sparebank 1 Nøtterøy og ordfører Roar Jonstang var prominente gjester, og vi fikk et hyggelig oppslag i Tønsbergs blad.

Ny beredskapsgruppe er oppnevnt. Orienteringsbrev er sendt alle husstander på øya, kommunen og AMK-sentralen. Vi har tatt opp manglende varsling med AMK og fått et bedre system. Brannvesenet arrangerte et orienteringsmøte om brannberedskapen for Veierland 23. november.

Vi har hatt noen runder med Nøtterøy kommune og fått avklart at vi eier driftsbygningen ved velhuset og derved har vedlikeholdsansvar. Med denne avklaringen, kan vi nå sette igang arbeidet med å utbedre de vanskelige dørene.

Vi har kontaktet Mesta Elektro ang. flere gatelys som har vært mørke i vinter.

Vår flunkende nye sanitetsbil ble misbrukt av ungdommer i vinter. Bilen fikk noen skader og vi så oss nødt til å politianmelde saken.

Bokutgivelse
30. april var lanseringsdatoen for boka Hus og folk på Veierland : portrett av et øysamfunn. Boka presenterer alle (nåværende og tidligere) helårsboliger på Veierland, med bilde og ledsagende tekst. Bokkomiteen har bestått av Svein Aurmark, Bjørn Eilertsen, Kari Paulsen og Terje og Helle Enersen. De er ansvarlige for en flott bok, som så langt har solgt så godt at vi går i tanker om et nytt opplag.

Opprettelse av filmklubb
Dette har vært snakket om i flere år, og Veierland velforenings filmklubb er nå etablert og sentralt registrert. En gruppe bestående av Ellen Solberg, Sverre Tangerud, Signe Tvinnereim og Vidar Ringstrøm har kjøpt inn utstyr og er i skrivende stund i gang med monteringen. Om ikke lenge kan Veierland vels filmklubb ha sin første filmfremvisning.

Boplikt
Bopliktsaken har dominert året. Bopliktmotstanderne i velforeningen mente foreningen burde være nøytral i dette spørsmålet. Det fikk de ikke flertall for i medlemsmøtet. Etter siste årsmøte ønsket styret en avstemming blant medlemmene om boplikt og skolenedleggelse for å være sikker på medlemmenes standpunkter i disse sakene. Da meldte 19 personer seg ut av velforeningen i protest, de resterende 66 medlemmene fikk utdelt stemmesedler og konvolutter. Signe Beck (mot boplikt) og Kristina Mørk-Jacobsen (for boplikt) sto for opptellingen av stemmene. 62 konvolutter ble levert. To ble forkastet og resultatet ble:
55 for boplikt, 4 mot boplikt og 1 blank. 57 for å opprettholde skolen, 1 for å legge ned skolen og 1 blank.

Med dette resultatet hadde styret fått et klart mandat om å arbeide for å beholde så vel boplikten som skolen. Utover våren og sommeren fikk foreningen så mange nye medlemmer at vi nå er oppe i 80 A-medlemmer, dvs 5 færre enn før utmeldelsene.

I april holdt kommunen et informasjonsmøte om høringen om boplikten, og velforeningen arrangerte et åpent møte om både skolen og boplikten i kommunestyresalen 2. mai. I etterkant av dette møtet kom Frps Bjørn Kåre Sevik med et forslag om å utsette både saken om skolen og saken om boplikten, og heller lage en kommunedelplan for Veierland, hvor alle aspekter ved øya kunne sees under ett. Dette forslaget fikk enstemmig flertall i formannskapet, og var også noe Veierland vel fant å kunne slutte seg til.

Høyre, Frp og KrF gikk imidlertid vekk fra sitt ønske om kommunedelplan for Veierland etter valget, og ville heller sende boplikten ut på høring straks. De fikk flertall i formannskapet for dette i høst, men opposisjonen har anket saken til Fylkesmannen pga. spørsmålet om habiliteten til de av kommunestyrets medlemmer som er bosatt på Veierland. Der står saken i skrivende stund.

Høring om mulig skolenedleggelse
Parallelt med saken om boplikt, ble også mulig skolenedleggelse brakt på banene igjen. 24. mars holdt kommunen et informasjonsmøte om Høring om mulig skolenedleggelse, og denne saken var, sammen med boplikten, tema for velforeningens møte i kommunestyresalen 2. mai.

Denne saken var blant dem som skulle behandles i den nå skrinlagte kommunedelplanen, og hva som skjer framover er uklart.