Referat fra årsmøte 12-02-2014

Referat fra årsmøte i Veierland vel 12. februar 2014

Til stede fra styret: Lise Sandereid, Knut Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar, Svein Aurmark.
Ikke til stede: Marite Juul

Antall medlemmer representert: 23

Oppslagstavle

Årsberetning
Svein Aurmark leste årsberetningen, som også ble delt ut til de fremmøtte. Det var ingen bemerkninger. Årsberetningen vil bli lagt ut på vellets nettsider.

Regnskap
Kasserer Bjørn Arve Iversen redegjorde for regnskapet. Vellet har hatt et godt år og har god økonomi. Det står kr. 485.000 på konto, inklusive bilfondet. Inntektene var kr. 310.000 og utgiftene kr. 217.000, og årsoverskuddet ble derfor kr. 93.000.

Av de største inntektspostene kan nevnes: Basaren kr. 85.000, gave ved Terje Enersens begravelse kr. 17.000, boksalg kr. 11.000, diverse gaver kr. 26.000, fra festkomitéen kr. 17.000, kakelotteriet kr. 10.000, kontingenter kr. 48.000, leieinntekter posten kr. 21.000 (inkl. etterbetaling) og utleie av vellet kr. 16.000.

De største utgiftspostene har vært: Vedlikehold av bygninger kr. 24.000, forsikringer kr. 26.000, drift av lokalet kr. 11.000, lys og varme kr. 23.000, renhold kr. 10.600, lekeapparater kr. 10.000 og IT-utgifter kr. 14.000.

Forslag til vedtektsendringer
Fra styret ble det fremsatt to forslag til tilføyelser i vedtektenes § 4. Disse ble varslet på siste medlemsmøte.

Først etter paragrafens første setning, som lyder: Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer; formann, varaformann, kasserer, sekretær og et styremedlem. Tilleggsforslag: ”Et av vellets B-medlemmer skal, om mulig, velges som styremedlem med stemmerett”.

Og i tredje avsnitt i samme paragraf, som lyder: Styret kan være representert med minst et medlem i alle komitéer. Tilleggsforslag: ”...alle komitéer, bortsett fra i valgkomitéen”.

Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

Valg
Valgkomitéen har bestått av Kari Paulsen, Kristina Mørk Jacobsen og Anne Iversen. Kristina Mørk Jacobsen ledet valgene, som ble gjort skriftlig når det gjeldt styremedlemmene. Det ble ikke stilt motkandidater til noen av valgkomitéens forslag til nytt styre.

Det nye styret består av:
Formann: Tone Bjørnli, valgt med 23 stemmer, ingen blanke.
Nestformann: Lars Kristensen, valgt med 22 stemmer, 1 blank.
Sekretær: Svein Aurmark, valgt med 22 stemmer, 1 blank.
Kasserer: Bjørn Arve Iversen, valgt med 22 stemmer, 1 blank.
Styremedlem: Erika Evensen, valgt med 22 stemmer, 1 blank.
Varemedlem: Anne Aashamar, valgt med 22 stemmer, 1 blank.

Valgkomitéen hadde ikke funnet kandidat til vervet som ungdomsrepresentant. De andre valgene forløp slik, uten skriftlig avstemning:
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad.
Basaransvarlige: Anne Iversen og Monica Iversen.
Basarinnkjøp 2013: Berit Eriksen og Turid Olsen
Sanitetsbil og båre: Signe Tvinnereim
Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen
Blomsterhilsen: Tove Gonstad
Kakelotteri: Berit Brynildsen
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
Rispestua: Ellen Rishovd og Gunn Lundemo
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud
Filmgruppe: Ellen Solberg, Signe Tvinnereim, Tore Iversen og Vidar Ringstøm
Festkomité: Kristina Mørk Jacobsen og Trine Lund
Revisor: Ellen Verde
Vaktmestergruppe: Lars Kristensen og Hans Georg Ehrlinger
Servering ved møter: Gunn Lundemo og Bernt Kasberg Evensen
Boliggruppe: Trine Lund, Signe Tvinnereim og Anne Aashamar
Nettsider: Vidar Ringstrøm
Valgkomité: Kari Paulsen, Anne Iversen og Jacek Karlowicz

Etter valgene takket Kristina Mørk Jacobsen på vegne av valgkomitéen de som hadde sagt seg villig å påta seg verv, og hun takket det avtroppende styre for arbeidet og overrakte hyggelig rosehilsen til styremedlemmene. Spesielt ble Lise Sandereid takket for sin store innsats som leder for vellet gjennom seks år. Hun fikk en flott blomsterbukett, et gavekort på Plantasjen og til slutt stor applaus fra medlemmene.

Til slutt takket Lise for oppmerksomheten og ønsket det nye styret med Tone Bjørnli i spissen lykke til. Hun overrakte Tone nøkler til vellet, vellets møteklubbe og ”sitt eget kontor” i form av fire CDer.

Veierland 13. februar 2014 Svein Aurmark
Sekretær