Referat fra medlemsmøte 29-10-2013

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 29. APRIL 2013

Tilstede:
Fra styret: Lise Sandereid, Knut Bjørnli, Marite Juul, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar og Svein Aurmark.

Øvrige medlemmer: 21

Post og orienteringer
 • Mange fra Veierland deltok i Terje Enersens bisettelse. Bernt Kasberg Evensen sang og Svein Aurmark holdt en minnetale i samværet etter bisettelsen. Han takket Terje Enersen for hans arbeide med boken ”Folk og hus på Veierland” og for at et bidrag til Veierland vel ble sett på som like kjært som blomster. Det er hittil kommet inn kr. 11.000 til vellet.
 • Forholdet til Vellenes Fellesorganisasjon. Den 2.09.13 inviterte Nøtterøy kommune til et møte. Vi trodde først det var et dialogmøte lik dem kommunen engang pleide å ha med velforeningene. Det viste seg imidlertid at det var et møte etter initiativ fra Vellenes Fellesorganisasjon. Hensikten med møtet var rekruttering og å få vellene på Nøtterøy til å danne et vellenes fellesråd. Vi møtte ikke på møtet. Det gjorde derimot Bolyst (nå) velforening Veierland. Bolyst med Tone Torgersen ble valgt inn i et utvalg sammen med Torød vel og Herstad vel for å utrede om det skulle dannes et vellenes fellesråd på Nøtterøy. Den 24. oktober inviterte Nøtterøy kommune til dialogmøte om revisjon av kommuneplanen. Veierland vel deltok på møtet. På dette møtet ble det også orientert fra den nedsatte arbeidsgruppen; Bolyst, Herstad og Torød at de vil gå inn for å danne et vellenes fellesråd på Nøtterøy. De fikk på møtet fullmakt til å fortsette sitt arbeid. I forbindelse med disse møtene har Veieland vel hatt en brevveksling med Vellenes fellesråd for Tønsberg der vi har bedt om at det tas hensyn til at velforeningene kan være organisert i ulike paraplyorganisasjoner. Veierland vel er organisert i veforbundet, mens vellenes fellesråd er etablert etter initiativ fra Vellenes Fellesorganisasjon og derved organisert der.
 • Det arbeides videre med nytt uthus, både byggesaken og å finne noen som kan sette det opp.
 • Vellet har fått kr. 3000 i kulturmidler fra Nøtterøy kommune.
 • 17. desember blir siste åpningsdag på biblioteket.

Garasjesaken
Alle medlemmer hadde på forhånd fått tilsendt et fyldig notat om saken. I saken ble det fremmet følgende forslag:
Veierland vel er villig til å garantere for evt. utgifter Veierland Garasjesameie måtte få knyttet til en eventuell rettssak for å få garasjen som Trond Ramski og Bente Hobæk nå hevder å disponere, tilbake.

Etter en debatt der mange av medlemmene deltok, ble det foretatt en avstemning. 27 stemte for, pluss at det ble avgitt to stemmer med fullmakt, også disse for. Vedtaket var derfor enstemmig med 29 stemmer.

Revisjon av kommuneplanen
Revisjon av kommeplanen blir gjort fordi man ønsker å komme i takt med Tjøme og Tønsberg. Arbeidet er helt i startgropa, og medlemmene oppfordres til å komme med innspill.

Av områder velstyret har sett seg ut allerede er tomtespørsmålet (å få ut flere tilgjengelige tomter), håndhevelse av kjørevedtektene, markering av næringsarealer i arealplanen og det samme når det gjelder våtmarksområder (myra).

Eventuelt
 • Egil opplyste om at Catrine ikke ønsker å drive Dagros til sommeren. Det går derfor mot enten salg av Dagros eller utleie til en ny driver. Flere medlemmer uttrykte at det ville være leit om vi ikke lenger kan ha Dagros. Nils Jørgen Borgland vil be sin datter Lise om å lage en artikkel for avisen Øyene.
 • Julemarkedet blir arrangert lørdag 23. november fra kl. 11 til 16.
 • Toalettpapirsalget for FAU forsetter frem til jul, deretter går inntektene til Veierland vel. Takk til de som håndterer dette!
 • Hva skjer med skolen etter nedleggelsen? Kystledhytte for Oslofjordens Friluftsråd? Leirskole? Velstyret tar opp igjen tråden når det gjelder skolens fremtid.
 • Rispestua. Vi gjentar her vedtaket fra siste møte: Rispestua ligger på kommunal grunn, på skoletomta. Nå som skolen skal nedlegges, er det viktig å få utskilt grunnen stua står på , samt sikre adkomst til stua. Velforeningen sender brev til kommunen.
 • Lekeapparatene på skolen. Vi undersøker om hvem som eier de enkelte apparatene.

Båsløkka 18. november 2013 Svein Aurmark
Sekretær