Referat fra medlemsmøte 26-09-2013

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 26. OKTOBER 2013
Referent: Marite Juul

Tilstede:
Styret og ni medlemmer.

Post og orienteringer
Velforeningen har skrevet brev til kommunen 23.8.13 hvor vi ber kommunen erstatte fortøyningsbøyene ved Tenvik brygge som forsvant i vinter. Vi ber dem også sørge for at det igjen er tilgang til de gamle fortøyningsbøyene nord for brygga, de som nå er bak gjerdet til Hesnes Group.

Videre har velforeningen og Veierland Garasjesameie hatt korrespondanse frem og tilbake med kommunen angående de økte leiesatsene for garasjegrunn. Vi mener kommunen ikke har anledning til å øke leien fra 1250,- til 1500,- siden Fylkesmannens opphevelse av vedtaket i sak 099/12 som også omfattet øke av leiesatsene. Vårt siste brev datert 25.8.13 er foreløpig ubesvart.

Lise har mottatt referat fra kommunens møte med velforeningene. Veierland vel valgte å la være å delta da vi forsto at dette møtet egentlig var i regi av Vellenes fellesforbund, den paraplyorganisasjonen Veierland vel meldte seg ut av etter at de kritiserte velforeningens synspunkt i bopliktsaken i Øyene uten å ha tatt kontakt med oss på forhånd.

Biblioteket legges etter all sannsynlighet ned samtidig med skolen, 1.1.14. Biblioteksjefen har innstilt på det, og et enstemmig (om enn beklagende) bibliotekstyre har sluttet seg til. Saken avgjøres endelig i de to kommunestyrene.

Nytt uthus
Vi trenger et nytt uthus til benker, plenklipper m.m. Bygningen er tenkt plassert sør for fotballbanen, mellom garasjene/posthuset og vellet. «Snarveien» til Vestgårdsveien og innkjøringen til plassen mellom vellet og posthus/garasjer vil ikke bli berørt. Øyvind har tegnet et forslag til oss. Vi har også hatt en forespørsel til Grimstadgarasjene. Svein har vært i kontakt med kommunen som er velvillig innstilt til prosjektet. Prisen for bygningen vil antakelig ligge rundt 100 000,- kr. Velforeningen har mer enn nok penger til å bygge. Medlemmene ga sin tilslutning til å oppføre et uthus, og valget falt på Øyvinds forslag. Styret jobber videre med saken.

IMG_8654

Rispestua
Rispestua ligger på kommunal grunn, på skoletomta. Nå som skolen skal nedlegges, er det viktig å få utskilt grunnen stua står på , samt sikre adkomst til stua. Velforeningen tar kontakt med kommunen.

Skolen
Vi vet ingenting om hva som vil skje med skolebygningen etter nedleggelsen. Lekeapparatene i skolegården er bekostet av FAU. Velforeningen tar kontakt med FAU for å spørre om apparatene kan overføres til lekeplassen på vellet.

Veibelysningen
På Tangen er det et sikringsskap ved Enersens eiendom. Der kan man slå over sikringen om alt lystet har gått. NB! Gjelder bare Tangen. Ellers kan man ringe Mesta på tlf. 05200.

Trafikk
Det er mye ureglementert trafikk på øya. Velforeningen sendte en forespørsel til kommunen i våres om denne trafikken. I henvendelsen ba vi om kontroller. Den er ubesvart, og vi har heller ikke registrert noen form for kontroll i år.

Høstfest
Bernt er vår faste «initiativtaker». Styret tar kontakt med ham.

Ventebua på Vestgården
Ventebua på Vestgården er ganske forfallen, men den fikk da nytt tak for en god stund siden. Mange av oss har trodd det var kommunens fortjeneste (ventebuene er deres ansvar) men det er faktisk Jørn Arnesen som står bak denne utbedringen. Æres den som æres bør!