Referat fra medlemsmøte 03-06-2010

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 3. JUNI 2010
Referent: Svein Aurmark

Tilstede
Fra styret: Lise Sandereid, Kristina Mørk Jacobsen, Tore Iversen, Sverre Tangerud, Anne Aashamar og Svein Aurmark.

Øvrige deltagere: 55

Hva innebærer boplikt? Hvordan vil Nøtterøy kommune følge opp boplikten?
Dette møtet var åpent for alle, også ikke medlemmer, og oppslutningen var da også uvanlig stor. Nøtterøy kommunes kommuneadvokat Tor Hafli og sakkyndige når det gjelder konsesjonsloven, Tore Nordvik, orienterte og svarte på en rekke spørsmål.

Temaet er komplisert og omfatter så vel forskriften som gjelder boplikt på Veierland, nasjonale føringer og regler og i enkelte tilfelle rettsavgjørelser.
Oppsummert kan det likevel slås fast at:
 • Boplikten gjelder alle hus på Veierland som er eller har vært bolighus. De bolighus som i dag er fritidshus vil bli omfattet av boplikten hvis de skal omsettes.
 • Boplikten er oppfylt når noen bor i huset, enten ved at man bor der selv, eller sørger for at andre gjør det.
 • Har man bodd på eiendommen i fem år, kan den konsesjonsfritt overdras til nærstående familiemedlemmer. Kommuneadvokaten tolket det som familiemedlemmer i opp- og nedadstigende linje, samt søsken og deres barn, altså nieser og nevøer. Man kan derfor overdra sitt hus til barna og fortsette å bruke stedet som fritidsbolig, men eier du stedet, må du også bo der eller sørge for at andre gjør det. Hvis arvingene senere skulle selge stedet ut av nærmeste familie, inntrer på ny boplikten.
 • Hvis man på grunn av sykdom ikke lenger kan bo i sitt hus, og for eksempel må flytte i leilighet på land, skal kommunen ha en søknad om fritak fra boplikten. Flytter man til sykehjem, trenger man ikke å søke.
 • Det er stedet man er folkeregistrert som anses som bolig. Når Nøtterøy kommune blir bedt om å se om boplikten er oppfylt, undersøker man derfor dette ved henvendelse til folkeregisteret. Har vedkommende det gjelder sin boligadresse her, er boplikten oppfylt. Det er altså ikke kommunen som er saksbehandler i slike tilfelle, men folkeregisteret/likningskontoret.
 • Folkeregisterloven sier at boligen skal være der man ”har sin regelmessige døgnhvile”, altså oppholder seg mesteparten av tiden.
 • Har man flere boliger, skal man være folkeregistrert der man ”har sin regelmessige døgnhvile” oftest.
 • Er man usikker på noe som gjelder boplikt på Veierland, bidrar gjerne Tor Hafli eller Tore Nordvik med råd.
 • Hafli var usikker på om barn og foreldre kunne være folkeregistrert på ulik adresse. Han kunne heller ikke svare på, når det er flere boenheter på en eiendom, om det da er tilstrekkelig at kun en av disse bebos for å opprettholde boplikten. Han ville undersøke dette nærmere.

Brev og orienteringer
 • Formannen takket alle for flott innsats på dugnaden og FAU for fin gjennomføring av 17.-maiarrangementet.
 • Søknad om tilskudd til ny ventebu på Tangen må avslås på grunn av vellets økonomi. Kan eventuelt vurderes senere.
 • Brev fra Nøtterøy kommune om ny reguleringsplan for Tenvik. Ballsletta søkes omregulert til nærmiljøanlegg, eierne av næringsbygget søker om å få legge ut en bølgebryter, og kommunen vurderer en ny parkeringsplass for gjester nord for næringsarealet. Veierland vel følger opp arbeidet, slik at vi kommer i mål når det gjelder bygging av nye garasjer. Styret fikk fullmakt til å formulere innspillet til kommunen.
 • Sykebilgruppa, Kristina Mørk Jacobsen, Anne Aashamar og Ellen Verde, har utarbeidet en brosjyre der man orienterer om prosjektet og starter innsamlingen av midler. Over sommeren vil denne også bli distribuert til like institusjoner. Sanitetsforeningen har overdratt kr. 10.000 til vellet, øremerket ny sykebil. Finansieringen av brosjyren skjer enten ved annonser, eller ved bruk av midler fra sykebilkontoen.
 • Det er stjålet bensin til brannpumpa i garasjen. Styret ser på om vi bør sikre bedre.
 • Forslag om å sette opp ”kjør sakte”-skilt i Tangenbakken. Formannen presiserte at vellet ikke har noen myndighet når det gjelder trafikk på Veierland, men oppfordret alle til å vise hensyn på veiene og ellers ta opp råkjøring med personene det gjelder. Vellet har også i brev tatt opp trafikkspørsmålene med Nøtterøy kommune.
 • Til basaren må det settes opp noe å henge opp gevinstene i. Styret ordner dette.