Referat fra medlemsmøte 15. januar 2015

Referat fra medlemsmøte 15. januar 2015

Uthus

Til stede fra styret: Tone Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Lars Kristensen, Erika Evensen , Anne Aashamar og Svein Aurmark. Forfall: Jørn Arnesen. Øvrige medlemmer: 14.

Branntilsynsrapporten
Etter at Tone fremla brannboken for brannvesenet, utarbeidet etter tilsyn 2012, ser det ut til at alt er OK. Vi må sørge for at brannslukningsapparatene er i orden og at et punkt om at branninstruksen er gjennomlest er tatt inn i kontrakten med leietagere til vellet.

Status nytt uthus
Tilbud fra elektriker er akseptert. Prisen på uthuset ble kr. 257.000 pluss utgifter til elektriker og noe mer pukk/planering. Totalt ca. kr. 270.000. Det ble foreslått å innrede med noen hyller og kroker.

Fremtidig vedlikehold av velhuset
Tore Iversen redegjorde for sitt forslag. Det var enighet om at vi i første omgang river og fornyer vindfanget på dugnad og maler østveggen med en rimelig maling. Svein kontakter Øyvind Løken for å ta en gjennomgang av huset. Tore og Svein skjærer ut en luke på loftet, slik at det blir mulig å se på tilstanden til taket.

Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening
Foreningen registreres i Brønnøysundregistrene. Stiftere er Atle Torbjørnsen, Tore Iversen og Carl Stousland. Foreningen skal være en initiativtager for idéer og tiltak som beriker og bidrar til praktiske og andre forbedringer på øya. Premisser for deltagelse er at man aktivt bidrar og påtar seg gjennomføringsansvar for foreningens prosjekter. Foreningen kommer på neste velmøte og orienterer om virksomheten.

Om Foreningen: Se her

Eventuelt
Lise foreslo at vi tar kontakt med Tønsbergs Blad og foreslår en reportasje om hvordan det er å bo på Veierland, særlig for barnefamilier.

Dagros ønsker et samarbeid med vellet for å anlegge en ny tennisbane på vellets grunn. Flere av Dagros’ gjester skal være interessert i å del- eller helfinansiere banen. Det er ønskelig at vellet står som eier, og at Dagros drifter banen. For vellet kan det være et alternativ at man kjøper en andel i eksisterende bane. Det ble også nevnt at et område vis a vis Dagros, mot Sion, kan være en alternativ plassering.

Styret tar kontakt med Dagros for å få til et møte der detaljer i prosjektet diskuteres nærmere.

Oppgradering av lekeplassen ble diskutert. Det var enighet om at styret gis fullmakt til å bruke inntil kr. 50.000 på dette. Tas opp for endelig avgjørelse på neste medlemsmøte.

Marite Juul foreslo at vellet kjøper inn et stort maleri av Ellen Karlowitz for opphenging over pianoet. Det var enighet om en prisramme kr. 20.000. Tas opp for endelig avgjørelse på neste medlemsmøte.

Lise Sandereid ba om at det må bli montert en ny klinke på døra til ventebua på Vestgården. Lars Kristensen foreslo at en utvidelse av ventebua mot nord ble tatt opp som et prosjekt overfor Nøtterøy kommune.

Det ble vedtatt å skrive et brev til kommunen om dette og samtidig nevne at gjestebrygga på Tenvik nå er ødelagt og må repareres.

Lise Sandereid foreslo også at vi spør ferga om det er mulig å få et par senere avganger i uka i vinterhalvåret. Eventuelt etter bestilling. Det ble vedtatt at styret skriver et brev til ferga og lufter dette. Et alternativ kan være at en taxibåt har et par faste avganger sent på kvelden et par ganger i uka.

Årsmøtet
Årsmøtet avholdes 26. februar. På medlemsmøtet fremkom det ikke forslag til behandling på årsmøtet.

Båsløkka 18. januar 2015
Svein Aurmark
Sekretær