Referat fra medlemsmøte 11-10-2012

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE l VEIERLAND VEL 11. 0KTOBER 2012

Tilstede
Styret + 16 medlemmer og to andre.

Post og orienteringer
  • Planering og grusing foran garasjeportene: Lise ga Egil i oppdrag å grave opp, planere og gruse foran garasjene. Det var viktig å få dette gjort før frosten kom, selv om regningen er større en det beløpet styret kan disponere uten å ha spurt medlemmene. Medlemmene hadde full forståelse for dette.
  • Hytteeierforeningens årsmøte: Lise var tilstede.Det var Hytteeierforeningen som tok kontakt med politiet for å få promillekontroll på øya i sommer. Hytteeierforeningen har gitt oss kr. 10 000,- øremerket reparasjon av garasjeportene. Mange veierlendinger parkerer andre steder enn på fast plass utenfor sesongen. Det bør ikke gjøres i store utferdshelger som pinsen. Det blir ikke plass til alle tilreisende. Lise klargjorde på møtet med hytteeierne at Veierland vel har handlet i tråd med egne vedtekter i bopliktsaken. Det finnes ingen sentrale vedtekter som alle velforeninger må følge.
  • Forhandlinger med Nøtterøy kommune ang. leie av garasjene på velhustomten. Kommunen har nå økt tilbudt leiesats, men man har ikke kommet fram til enighet om finansiering av nye dører. men er ennå ikke villig til spleise på nye garasjeporter. Det har vært uklart hvem som egentlig eier garasjebygget, og Egil kom med den interessante opplysningen at han har lest av strømmåleren i garasjen for kommunen i en årrekke. Skageraks del av garasjen har de bygget selv, de disponerer den selv og står for vedlikeholdet. Tomta garasjene står på, eies av vellet.
  • Veierland vel har mottatt epost fra Even Winje som har hatt tyverier fra eiendommen, en vannslange, et drillsett og en motorsag har forsvunnet. Ingen av medlemmene hadde opplysninger i saken.
  • Vi har mottatt en ny pengegave fra Thor Bang, som vi selvsagt har takket for.
  • Velforeningen har mottatt en rekke takkekort for blomster sendt i forskjellige anledninger.
  • Reguleringsplanen for Tenvik ligger ute på høring. Høringsfristen er 26. oktober. Endelig ser det ut til å være fritt fram for garasjebygging i Tenvik. Hesnesgruppen blir pålagt å fjerne gjerdet som går helt til vannet på sørsiden av eiendommen deres.
  • Brygga veierlendingene bruker i Tenvik er reparert etter at velforeningen klaget på den var direkte farlig.

Resultatet for Vellets basar
Basarresultatet et et av de beste noen sinne: Bruttoinntekter: 147 681,00
Utgifter: 58 369,50
Nettoresultat: 89 311,50

Søknad om midler til venteboden på Tangen
Vi har fått søknad fra Olaf Silsand om finansiell støtte til å ferdigstille venteboden på Tangen. Velforeningen gir det det ble søkt om, kr. 20 000,-.

”Hus og folk på Veierland”, nytt opplag?
Vi har igjen ca. 70 bøker. Det er ikke nødvendig med et nytt opplag riktig ennå. Det er oppdaget noe feil, disse vil bli notert og lagt på en minnepinne, og korrigert i neste opplag. Nye huseiere bør også med.

hus-og-folk ØYA

Skifte medlemskap fra Vellenes fellesorganisasjon til VELforbundet?
Styret ønsker å gjøre dette av følgende grunner: Lederen av Vellenes fellesorganisasjon kritiserte Veierland vels bopliktstandpunkt i Øyene uten å ha tatt kontakt med oss på forhånd. Vi skrev et brev hvor vi tok opp dette til fellesorganisasjonen 2. februar i år, uten å få svar. VELforbundet har bedre betingelser når det gjelder bla. forsikring. Og det er billigere å være medlem der. Hjemmesiden til VELforbundet er også tydeligere og enklere å ta seg fram i. Medlemmene overlot til styret å ta en avgjørelse.

Skolejubileet
Veierland skole er 150 år i år. Dette må feires. Lise tar initiativ sammen med lærerne på skolen. Velforeningen stiller opp og hjelper til.

Innkjøpsansvarlig for basaren er funnet:
Rosita, Kristina og Kjetil tar jobben!

Forslag til endring i vedtektene
Ifølge våre vedtekter skal lovforslag eller forandringer i våre vedtekter være diskutert på et medlemsmøte for å kunne realitetsbehandles på et årsmøte, jfr punkt 6 i Veierland Vels vedtekter. Styret ønsket derfor å drøfte følgende tillegg til våre vedtekter. Vedtektene med forslag til tillegg ble delt ut til medlemmene.

Styrets forslag i uthevet skrift:

§4a [...] I tillegg kommer to ungdomsrepresentanter.
Disse skal være under 18 år.

§4b Samtlige valg foregår på årsmøtet og gjelder for et år. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Gjenvalg kan finne sted.
Stemmerett har den som har betalt årets kontingent og har vært medlem i velforeningen i minst tre måneder. Avstemming med fullmakt skal være skriftlig og kun skje for ektefelle/samboer.

Det ble litt debatt om ungdomsrepresentantene. Alle ungdommer på Veierland får et medlemskap i gave fra velforeningen det kalenderåret de fyller femten. Ungdomsrepresentantene kan altså velges blant dem som fyller femten i løpet av det kalenderåret de velges i. De behøver altså ikke være fylt femten når de velges. Styrets forslag var at ungdomsrepresentantene ikke skal ha fylt 18 når de velges. Flertallet av medlemmene mente dette kunne tydeliggjøres ved en tilføyelse:
Disse skal være under 18 år ved valget.

I diskusjonen rundt endringene i vedtektene kom det opp et forslag om å endre teksten til §3. Der står det: Kontingent er kr. 250 for voksne, og 150 ungdom og pensjonister pr. år. Familiekontingent er kr. 400,- pr år. Dette ble foreslått endret til
Kontingenten fastsettes på årsmøtet.

Medlemsmøtet vedtok å avholde ekstraordinært årsmøte 8. november. Da skal det også være medlemsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet blir holdt en halvtime før medlemsmøtet. Vi gjør dette for at vedtektsendringene skal, om de vedtas, være på plass før det ordinære årsmøtet 14. februar.

Eventuelt
Bør sommergjestene få låne vellet gratis på lik linje med fastboende: I dag betaler fastboende ingenting, sommergjester kr. 1500,- første dag, og kr. 1000,- de påfølgende døgnene. Utenforstående betaler kr. 2000,- Enden på diskusjonen ble at prisen for utenforstående ble økt til kr. 3000,-, slik at sommergjestene får halv pris i forhold til dem.

Vi bør markedsføre våre tilbud til sommergjestene bedre: filmklubben, halvpris på leie av vellet samt alt det Veierland vel gjør for øya generelt.

Høstfest: Det blir høstfest 10. november. Komiteen består av Katrine, Bernt og Else-Berit (som Bernt skal spørre).

Dugnad lørdag 13.10. Trefelling og løvraking står på programmet.

Årlige driftsutgifter for sanitetsbilen: Ellen Verde har undersøkt saken og funnet fram til at utgiftene i gjennomsnitt er på kr. 4600, - mens inntektene er på 3692,- . Velforeningens mellomlegg er på ca. kr. 1000,- Avgjørelsen om hva vi bør ta betalt for turen, utsettes til neste møte.

Mobilmasten: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk har gitt grønt lys for oppføring av mobilmasten. Høyden er redusert fra 24 til 18 meter. Vi kan risikere at nye antenner settes opp på masten i ettertid. Disse behøver Telenor ikke søke om. Klagefristen er denne uken. Kristina skriver en klage og sender ut på epost, de som vil kan skrive under. NB! Det er viktig å presisere at denne masten ikke gir bedre dekning på Veierland, men på utover sjøen sør for øya. Vi har klaget tidligere, uten at klagen ble tatt til følge.

Bruk av sanitetsbilen istedet for ambulanse: De nye ambulansene er for brede til å komme på ferga. Sanitetsbilen må brukes i stedet. Vi må få til en refusjonsordning med AMK, samt en avtale for henting av nytt sengetøy, sengetøyet følger gjerne pasienten. Styret tar opp saken med AMK.

Juletretenning med tonefølge 1. desember En trio kommer og holder konsert!

Julemarked på Dagros 1. desember: Dagros vil holde oppe, alle oppfordres til å ta med saker og ting, samt eget bord og drive salg. Bare fantasien setter grenser! Tidspunkt: 13.00-17.00. Initiativtakere er Thomas og Caroline.