Referat fra åpent møte om etterbruk av skolen

ÅPENT MØTE OM ETTERBRUK AV SKOLEN
VELHUSET 12. JUNI 2014

Referent: Svein Aurmark

Kommunaldirektør Christian Thaulow og saksbehandler Ole Karsten Onarheim fra Nøtterøy kommune orienterte om saksgangen og ba om innspill til etterbruk.

Tilstede:
Det var 26 til stede på møtet.

Skolebilde 22

Saksgang
Kommunen vil arbeide med saksfremstillingen over sommeren, med planlagt politisk behandling fra oktober.

Thaulow og Onarheim ønsker å bli invitert igjen over sommeren, slik at alle kan komme med innspill til det foreløpige saksutkastet.

Innspill
Det ble en rekke innspill fra salen. Thaulow lovet å ta alle disse med seg inn i vurderingene, og sa at det ikke var lagt noen føringer som pekte i én bestemt retning.

Det finnes tre muligheter: Enten å selge på det åpne marked, kommunal videreføring, for eksempel med leirskole eller legge til rette for bruk for Veierland, for eksempel som kystledhytte. Det er allerede etablert en kontakt mellom kommunen og Oslofjordens Friluftsråd om sistnevnte.

Hovedkonklusjonen på møtet ble at man ikke ønsket at skolen skulle selges som fritidsbolig, men bli et sted som beriket Veierland som lokalsamfunn og som kunne være et aktivum for dem som besøker øya.

Noen av innspillene:
  • Kystledhytte i regi av Oslofjordens Friluftsråd.
  • Friluftsaktiviteter for elever fra Nøtterøy.
  • Kombinasjon overnattingssted og friluftsaktiviteter for elever.
  • Bruk som overnattingssted på grunn av at pilegrimsleden nå er lagt over Veierland.
  • Atelier for lokale kunstnere i kombinasjon med andre tiltak, for eksempel galleri, kafé og kursvirksomhet
  • Hobbysenter som det man har på Sjølyst

Konklusjonen var at man ønsket en kombinasjonsløsning, slik at huset kan bli brukt i størst mulig grad, gjerne også i vinterhalvåret.

Møtet kunne ikke love noen permanent dugnadsinnsats fra vellets side, da man har nok med den bygningsmassen man allerede eier, men at det vil være avhengig av hvor viktig stedet blir for Veierland. Sommergjestene vil muligens være interessert i å gjøre en innsats.

Kommunen vil måtte foreta en vurdering av inntektsmulighetene og så veie disse opp mot investeringsbehov og vedlikeholdsbehov.

Veierland, 13. juni 2014
Svein Aurmark
Ref.