Referat fra årsmøte 01-03-2012

Referat fra årsmøte 1. mars 2012

Til stede fra styret: Marite Juul, Bjørn Arve Iversen og Sverre Tangerud. 21 stemmeberettigede medlemmer var til stede, inkl. styrerepresentantene.

Marite Juul ledet møtet i styreleders fravær. Hun takket innledningsvis medlemmene for stor innsats for vellet gjennom året. Hun ønsket også to nye medlemmer velkommen, Guri og Jon André, som leier huset til Nokart i Vestgårdsveien.

Kristina Mørk Jacobsen og Tore Iversen ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsmeldingen
Marite Juul leste årsberetningen. Det var ingen bemerkning til denne.

Regnskap
Bjørn Arve Iversen gjennomgikk regnskapet. Foreningen har god økonomi og pr. 31.12 2011 sto det kr. 394.301 på konto. Veierland Vel hadde i 2011 inntekter på til sammen kr. 445.000. Av dette utgjør inntekter på boka ”Hus og folk på Veierland” kr. 160.000 og på basaren kr. 147.000. Leieinntekter var kr. 27.000, kontingenter kr. 42.000 og kakelotteri kr. 14.000,-.

Regnskapet ble vedtatt uten bemerkninger.

Anne Iversen syntes det var på sin plass å takke styret for godt arbeid gjennom året og årsmøtet kvitterte med applaus.

Valg
Valgkomiteen har bestått av Anne Aurmark og Trine Lund. Førstnevnte presenterte komiteens innstilling. Det ble vedtatt skriftlig avstemning under valg til styret. Hele styret hadde sagt ja til gjenvalg. 21 stemmeberettigede var til stede under valget, som fikk dette utfall:
Leder: Lise Sandereid (21 stemmer)
Nestleder: Knut Bjørnli (21 stemmer)
Sekretær: Marite Juul (21 stemmer)
Kasserer: Bjørn Arve Iversen (20 stemmer, en blank)
Styremedlem: Sverre Tangerud (21 stemmer)
Ungdomsrepresentanter: Ånund Vidarsson Juul og Anna Kristina Paulsen (21 stemmer)
Varamedlem: Anne Aashamar (10 stemmer), Signe Beck fikk (8 stemmer), 3 stemmer blanke. Anne Aashamar valgt.

De øvrige tillitsvalgte ble valgt uten skriftlig avstemning.
Revisor: Britt Kyllo Paulsen.
Materialforvaltere: Grethe Skogen og Tove Gonstad.
Sanitetsbil båre: Ellen Verde og Kristina Mørk Jacobsen.
Sanitetsbil teknisk: Svein Kaasa.
Blomsterhilsen: Tove Gonstad.
Kakelotteri: Berit Brynildsen.
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen.
Rispestua: Vidar Ringstrøm og Ellen Solberg.
Beredskapsgruppe: Tore Iversen og Sverre Tangerud.
Servering møter: Gunn Lundemo og Svein Aurmark.
Valgkomite: Trine Lund, Kristina Mørk Jacobsen og Kari Paulsen.
Festkomite: Går på omgang med samme opplegg som de to foregående festene.
Bernt Kasberg Evensen tar ansvar for å tromme sammen til vårfest.
Boliggruppe: Marite Juul, Tone Bjørnli og Svein Aurmark.
Vaktmestergruppe: Gunnar Skogen, Hans Georg Ehrlinger og Bernt Kasberg Evensen.

Basar
Valgkomiteen hadde ikke klart å finne kandidater til basaransvarlig og basarinnkjøp. Anne Iversen sa seg villig til å ta basaransvaret, sammen med styret. Ellen Verde sa seg villig til å organisere skrivegruppen. Når det gjelder basarinnkjøp er Signe Tvinnereim allerede i gang med dette. Styret spør Signe om hun kan finne ytterligere en til dette.

Styret ble minnet om at basaransvarlig og innkjøpsansvarlig for basaren 2013 skal velges på et medlemsmøte høsten 2012.

Veierland 5. mars 2012 Svein Aurmark
Fungerende sekretær.