Referat fra medlemsmøte 14-10-2010

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 14. OKTOBER 2010
Referent: Svein Aurmark — sekretær

Tilstede
Fra styret: Lise Sandereid, Kristina Mørk Jacobsen, Tore Iversen, Sverre Tangerud og Svein Aurmark.

Øvrige deltagere: 14

Post og orienteringer
 • Søppelsituasjonen i Albykilen. Vesar har vært på befaring etter velstyrets anmodning. Vesar fordeler nå beholdere på 19 sommerboliger i området, og nedlegger avfallstasjonen i Albykilen.
 • Vi har fått vel 4000 kroner fra kommunen merket frivillig arbeid, og er spurt om vi ønsker å gi dette til det nyopprettede Frivillighetsforum på Nøtterøy. Formannen undersøker hva dette innebærer.
 • Reguleringsplan for Tenvik. Vil gjøre det mulig å rive gamle garasjer og bygge nye tilbaketrukket fra veibanen. Vi har også støttet Tenvik og Småviks vels ønske om å gjøre om ballsletta til nærmiljøanlegg.
 • Henvendelse fra Svein Trollsås vedrørende bopliktdiskusjon i vellet. Han ønsket å få bekreftet at vellet ikke skal diskutere boplikt, og henviste blant annet til sentrale retningslinjer i velforbundet som underbygger at boplikt er et politisk spørsmål som ikke skal diskuteres i et vellag. Utspillet førte til en del diskusjon, og flere fremholdt at mye av det et vel uttaler seg som er politikk. Formannen konkluderte med at temaet settes på dagsordenen i neste medlemsmøte, med forslag som medlemmene kan stemme over.
 • Posten har avslått vårt ønske om å få betalingsautomat.
 • Vi har igjen tatt opp med kommunen vedlikehold av garasjen på vellet.
 • Kommunen bekrefter at den vil komme på befaring for å se på behov for grøfting og drenering.
 • Eura Grønt har fått brøytekontrakten for kommende vinter.
 • Vi har søkt om tippemidler til skiløypa/snøscooterkjøring.
 • Vi fikk inn kr. 15.000 på matsalget under festivalen.
 • Svein Trollsås har fått laget klistrelapper til kjøretøyer som har fått kjøretillatelse. Kan fåes hos Lise.
 • Vi har spilt inn til kommunen behovet for å få avmerket næringsarealer i den kommende kommuneplanen.
 • Vi undersøker muligheten for å få et korps fra Strømstad til å spille for oss 17. mai.
 • Høstfesten 23.10. Alf Ranheim rapporterte at alt er i rute. Han og Bjørg er imidlertid avhengige av å ha noen frivillige til dekking/rydding etc. De kan kontaktes på tlf 33388111 eller mobil 95144563.
 • Den nye Veierlandsboka har fått totalt kr. 71.000 i støtte, kr. 50.000 fra Sparebank1 Nøtterøy, kr. 16.000 fra Nøtterøy kommune og kr. 5.000 fra Bess Jahres Stiftelse.
Nytt kjøleskap og ny ytterdør
Medlemsmøtet sluttet seg til styrets forslag om å kjøpe et ganske nytt skap av Freddy på ferga for kr. 500 og å ta kontakt med Ringnes for nye skap til lageret.

Nå har Freddy gitt oss skapet, som sitt bidrag til Veierland Vel. Takk for det, Freddy! Styret fikk også medhold i å bruke inntil kr. 20.000 på ny ytterdør.

Støtte til ventebu på Tangen
Tone Torgersen orienterte om fremdrift og hva man har fått i støtte fra ulike firmaer. Medlemsmøtet sa ja til å bevilge kr. 20.000 til bua.

Venteboden på Tangen X

Sykebilprosjektet
Kristina Mørk Jacobsen orienterte og opplyste at Tone Bergesen har gitt kr. 250.000 til prosjektet. Kommuneadvokaten har ingen innvendinger mot at ny sykebil får kjøretillatelse, og prosjektgruppen arbeider nå med en godkjenning hos Statens Vegvesen. Prosjektet er trolig i mål før jul.

Skiløypa
Svein Trollsås orienterte. Det vil bli en ryddedugnad i nær fremtid. Det er også gjort avtale med leverandør av scooter. Vellet må stå for scooterkjøringen. Tore Iversen og Terje Tvinnereim har sagt seg villige til å kjøre løyper.

Veiskiltingen
En del feil/uklarheter påpekt. Styret foreslår et det settes opp egne skilt ”Tangen brygge” og Vestgården brygge”, slik at fergepassasjerer kan se dem fra ferga. Vestgårdveien rettes til Vestgårdsveien. Krikakilveien finnes ikke, skal være Krikaveien (i Dagroskrysset). Tangenveien-skilt mangler i Dagroskrysset. Båsløkka toppskilt flyttes ned til krysset sør for Tangen brygge. Oslebakkveien må også rettes. Det er også oppdaget mange feil på veikartet. Vi tar opp dette med kommunen. Har noen sett flere feil, kan det rapporteres til formannen.

Eventuelt
 • Kristina opplyste at det er søkt om fremføring av sjøkabel for oppgradering av bredbåndkapasiteten på Veierland.
 • Kiwi, Rema og Meny har gitt flotte gaver til utlodning på høstfesten.
 • Tangen Bryggesameie har sendt kommunen formell søknad om oppføring av ventebua på Tangen.
 • Båsløkka 15. 10 2010 Svein Aurmark Sekretær

OBS!!
NESTE MEDLEMSMØTE ER TORSDAG 25. NOVEMBER KL. 19.30, OG IKKE SOM TIDLIGERE ANNONSERT 2. DESEMBER.