Referat fra medlemsmøte 05-02-2014

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 5. februar 2014

Tilstede:
Fra styret: Lise Sandereid, Knut Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Anne Aashamar og Svein Aurmark.

Antall medlemmer representert: 17

Post og orienteringer
 • Vellet har mottatt takk fra Karin for blomster i anledning av bokutgivelsen, og fra Bernt Kasberg Evensen og Øyvind Løken for blomster til 70-årsdagen
 • Formannen har hatt kontakt med Nøtterøy Historielag for samarbeid om merking av pilegrimsleden, som skal gå over Veierland.
 • Vellet har hatt kontakt med saksbehandler i Nøtterøy kommune, Ole Karsten Onarheim, som arbeider med etterbruk av skolen. Vi ønsker at kommunen tar kontakt med Oslofjordens Friluftsråd, med henblikk på å etablere en kystledhytte i skolebygningen. Den kan også bli et verdifullt element i pilegrimsleden.
 • Vellet har bedt Nøtterøy kommune om en fraskillelse av tomt for Rispestua, som nå ligger inne på skoletomta.
 • Jan Ove Evensen foreslo at man ser på muligheten til å lage et hobbyverksted på skolen, og er villig til å flytte noe av sitt utstyr dit. Formannen formidler dette til saksbehandleren i kommunen.
 • Nabovarsler for bygging av nytt uthus er sendt ut.
 • Bokkomiteen gjennomgår de rettelser som er kommet inn etter at ”Hus og folk på Veierland” kom ut, og legger rettelsene inn digitalt hos trykkeriet, slik at man har en rettet utgave, hvis det skulle bli aktuelt med en utgave nr. 2.
 • Vellet utgir en Veierlandskalender for 2015. Den skal være klar før sommeren 2014. Bokkomiteen er ansvarlig for utgivelsen. Kalenderen finansieres med den generøse pengegaven (Kr. 17.000) som kom inn etter Terje Enersens begravelse.
 • Lise Sandereid ønsker seg en kolonihage på Veierland, for eksempel på jordet nord for forpakterboligen på Alby. Hun ber andre interesserte ta kontakt. Kristina Mørk Jacobsen har også fått henvendelser om etablering av et andelslandbruk.

Forslag til vedtektsendringer
Formannen fremsatte et forslag til tilføyelse i vedtektenes § 4: ”Et av vellets B-medlemmer skal, om mulig, velges som styremedlem”. Det var ingen innvendinger mot dette, og vedtektsendringen behandles på førstkommende årsmøte.

Rutinebeskrivelser
Valgkomiteen har utarbeidet en nyttig rutinebeskrivelse for komiteens arbeid. Medlemsmøtet var enig i at det vil være ønskelig å få utarbeidet tilsvarende også for andre arbeidsområder.

Kjøp av snøscooter
Velstyret ønsker å se på muligheten for å kjøpe en snøscooter som kan brukes både til å opparbeide skiløyper på Veierland, men også være viktig i beredskapsarbeidet om vinteren, da sanitetsbilen ikke kan komme frem til hytteeiendommene. Den er derfor tenkt utstyrt med slede med båre. En ny snøscooter med slede vil koste kr. 100.000, mens man ifølge Tore Iversen kanskje kan få en brukt snøscooter som er 4-5 år gammel for det halve. Vi undersøker om vi kan få støtte til et slikt kjøp. Av mulige bidragsytere ble nevnt Norske Kvinners Sanitetsforening, Nøtterøy Sparebank, Sparebankfondet, Røde Kors, Leganger Hansens Legat, Bess Jahres Stiftelse og Norsk Tipping. Styret arbeider videre med dette.

Nytt lydanlegg
Tore Iversen har sendt oss et forslag om oppgradering av lydanlegget på vellet, med følgende begrunnelse:
 • Mindre høyttalere med bedre lyd.
 • Vi får da eget lydanlegg som kan brukes til mindre konserter (velfest / utekonserter på verandaen (ref. Louis Jacoby i sommer)) Når vellet har lydanlegg (PA anlegg) er det lettere og billigere å leie inn band.

Anlegget vil koste rundt kr. 20.000. Medlemsmøtet sluttet seg enstemmig til at Tore kan stå for innkjøp av dette.

Eventuelt
 • Formannen deltar på møte om ny veiløsning for Tønsbergområdet på Oseberg kulturhus.
 • Den frivillige beredskapsgruppa er nå tilknyttet alarmsentralen. Hver uke sendes en kontroll-telefon til lederen av gruppa. Ved alarm får alle i gruppa melding og taster 1 hvis de har anledning til å møte.
 • Honnør til brannvesenet for å følge opp Veierland på skikkelig måte.

Båsløkka 6. februar 2014 Svein Aurmark
Sekretær