Referat fra medlemsmøte 06-05-2010

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 6. MAI 2010
Referent: Svein Aurmark

Tilstede:
Fra styre: Kristina Mørk Jacobsen, Tore Iversen, Sverre Tangerud, Anne Aashamar og Svein Aurmark.
Øvrige medlemmer: 16

I formannens fravær ble møtet ledet av nestformann Kristina Mørk Jacobsen.


1. Post og orienteringer
 • Svar fra Nøtterøy kommune vedrørende garasjeanlegget i Tenvik. Formannen avklarer med formannen i garasjesameiet, Lasse Kristensen, om vi skal innklage kommunens saksbehandling til fylkesmannen.
 • Takkekort fra jubilant Unni Øyjordsbakken.
 • Brev fra Nøtterøy kommune vedrørende skoleinitiativet på Skjerpe. Det blir ikke tatt noen avgjørelse om dette nå. Bygging eller rehabilitering på Brattås skal opp i kommunestyret før sommeren.
 • Orientering fra ansatte i Norges Velforbund som anker beslutningen om konkursbegjæring, som de mener er tatt på feil premisser.
 • Innlegg fra Lise Sandereid og Marite Juul i Tønsbergs Blad vedrørende boplikt og boforhold på Veierland.
 • Ny enhet for nødnumrene 110, 112 og 113. Vellet har informert enheten om at vellets beredskapsgruppe blir varslet ved behov.
 • Årsberetning fra Krika Renseanlegg.
 • Brev til Nøtterøy kommune med støtte til utleieboliger for fastboende på Alby.
 • Brev til Nøtterøy kommune der vi ber om grøfting og drenering.
 • Brev til Nøtterøy kommune om kjøretillatelser på Veierland.

2. Avbestillingsgebyr
Styret foreslo et avbestillingsgebyr på kr 700,- for A-medlemmer som i perioden mai til august avbestiller vellet mindre enn 14 dager før arrangementet. Enstemmig vedtatt. Styret finner, i samarbeid med materialforvalter hvordan dette ordnes praktisk.

3. Rispestuas økonomi
Vidar Ringstrøm redegjorde. Strøm er avbestilt og forsikringsbeløpet satt ned. Årlige utgifter blir derfor nå kr. 750,-. Medlemsmøtet var enige i at stua ikke ville bli bygget opp igjen ved en eventuell brann, og at gjenstandene i stua uansett ikke kan erstattes. Forsikringen vil derfor dekke eventuelle ødeleggelser/skader.

4. Søknad om støtte til ventebu på Tangen
Tangen Bryggesameie har søkt vellet om økonomisk støtte til ny ventebu på Tangen. Vellets økonomi er for tiden (kr. 20.000) slik at søknaden ikke kan imøtekommes.

5. Festkomiteen
Alf og Bjørg Ranheim er for tiden de eneste i festkomiteen, og trenger derfor forsterkninger. Bernt Kasberg Evensen sa seg umiddelbart villig. Styret oppfordrer alle til å tenke gjennom om man kan gjøre en innsats i festkomiteen, slik at vi får arrangert våre to fester årlig. Det har ikke skjedd tidligere at festene ikke er blitt arrangert. Festkomiteen tar et møte med forrige komité for å få tips og råd. Alf og Bjørgs telefonnummer er 333 88 111.

2. Eventuelt
 • 1. mai lå flagget på bakken. Snora er muligens kappet. Styret sørger for å få kjøpt ny line.
 • Dugnaden 11. mai. Kristina oppfordret alle om å møte.
 • Bjørn Arve Iversen spurte om vellet ville fornye sin annonse i den nye Veierlandsbrosjyren. Medlemsmøtet sa ja til dette.
 • Kassereren har registrert et stadig synkende antall B-medlemmer. Forslag om å aktivisere oss for å få flere. Styret lager plakat til infotavlene. Alf Ranheim skaffer e- postadresser til hytteeierne, og vi sender en e-post til dem.