Referat fra medlemsmøte 04-02-2016

Referat fra medlemsmøte 04-02-2016

thumb_IMG_1862_1024

Tilstede: fra styret: Tone Bjørnli , Lasse Kristensen , Andreas Harvik, Anne Aashamar og Lise Sandereid.
8 medlemmer


1) Post og orienteringer
Tone har fått melding om at det skal bli et møte med Oslofjorden Friluftsråd om skolen. Det er ennå usikkert når. Tone vil delta fra styret.

2) Forslag om å etablere en fast dugnadsgruppe
Bjørn Arve var syk så Tore innledet. Vellet trenger vedlikehold. Dette bør gjøres på dugnad ikke av lønnet håndverker. Tore og Bjørn Arve foreslår at det etableres en ledergruppe for dugnader bestående av Bjørn Arve Iversen, Tore Iversen, Atle Thorbjørnsen og Jørn Arnesen. Disse skal organisere og lede de dugnadene som er nødvendige for å holde vellet vedlike; i første omgang bekledningen på sør- og østveggen på vellet.

De tenke seg at medlemmene på vellet deles inn i aktive og passive medlemmer uavhengig av om de er fastboende eller hytteeiere og etter hvor mange dugnader det enkelte medlem stiller opp på, og at kontingent skal kobles til dette. De mener all aktivitet knyttet til vellets drift må regnes som dugnad.

De vil også arrangere sosiale sammenkomster knyttet til dugnadene, men for å få delta på disse må man delta på et visst antall dugnader.

De mente også at vellet skulle kjøpe et stillas som skulle brukes til arbeidet på vellet, men som også kunne leies ut på øya. Stillaset ville koste kr. 20 000,-. Gruppa ba om kr. 40 000,- til disposisjon til arbeidet i første omgang.

Forslaget ble diskutert.

Det var enighet om at forslaget om en ledergruppe for dugnader var svært prisverdig og er et initiativ som ønskes velkommen.

Møtet mente det var vanskelig å knytte medlemskap til menge arbeid for vellet. Det kan være ulike grunner til at et medlem ikke kan gjøre mye for vellet.

Det var enighet om at medlemskapene i dag med A- medlemmer med stemmerett og B-medlemmer uten må bestå, men at betegnelsen A og B muligens kan byttes ut med ”Aktiv” og ”Passiv”. Man må jobbe med å trekke sommergjester/hytteeiere mer med på alle aktiviteter knyttet til vellet. Det ble en god diskusjon og dette temaet bør tas opp igjen senere.

I stedet for å gå til innkjøp av et stillas var det enighet om å undersøke muligheten for å låne/leie stillas på øya. Bjørn Kaltvedt har muligens et stillas på øya som kan leies.

Ledergruppa for dugnader fikk enstemmig tilslutning til å disponere kr. 40 000,- til arbeidet de skal igang med

3) Styret foreslår å heve medlemskontingenten
Dette punktet har sammenheng med punktet over. Det koster å holde velhuset og området rundt. Styret har foreslått en heving til: Enkeltpersoner kr. 350,-, familier kr. 600,- og ungdom/pensjonister kr. 200,-

Saken ble diskutert og medlemmene mente flere tiltak burde prøves ut før vi hevet kontingenten.

Styret må undersøke hvor mye en økning av kontingenten vil gi pr. år sammenlignet med f.eks å betale noe mer for å bruke vellet til selskaper o.l. I dag bruker medlemmer vellet gratis.

Vi bør søke kommunen om støtte til vellet. Velhuset er av betydning for gjester til øya, lekeplassen, grillmuligheter osv. og vil være viktig i forbindelse med pilegrimsleden og kystledhytta som kommer på skolen. Velhuset må i større grad ”selges” til sommergjestene. Vi kan f.eks lage en brosjyre om huset og hvordan det kan brukes som legges i postkasser til alle hytteeierne.

Øya må i større grad presenteres. Kan vi ha en TV-skjerm på ferga hvor det hele tiden går en presentasjon av øya, aktiviteter her og velforeningen?

Er det mulig å få en festkomité på plass som kan lage mer aktivitet rundt vellet, påskekafé, lørdags kafé ol?

4) Styret foreslår å heve summen styret disponerer uten medlemmenes samtykke
Styret disponerer i dag kr. 5000,- uten å ta dette opp på medlemsmøtet. Styret foreslår å heve denne summen til kr. 10 000,-.

Medlemmene ga styret fullmakt til å disponere kr. 10 000,- uten medlemmenes samtykke.

5) Hvordan aktivere B-medlemmene?
Saken ble grundig diskutert under punkt 2 og 3. Se forslagene her.

6) Eventuelt
Båteierforeningen har søkt Veierland Vel om kr. 15 000,- i støtte til foreningen. Søknaden er knyttet opp til kostnadene foreningen hadde i forbindelse med å etablere gjesteplassene i Albykilen. Plassene bør være av betydning for hele øya.

Styret har gått inn for at foreningen får kr. 15 000,-.

Medlemmene støttet styret. Det ble samtidig tatt opp at styret må sørge for at gjesteplassene kommer inn i diverse orienteringer til båtfolk om gjesteplasser i fylket.


Ref. Lise B. Sandereid