Referat fra medlemsmøte 24-05-2012

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE l VEIERLAND VEL 24. MAI 2012
Vedrørende dato: Datoen kan være feil. I referatet står det 24-05-2011 — Datoen i filnavnet er 24-05-2012 (den siste er en torsdag).

Tilstede
Styret + 12 medlemmer

Orienteringer/post
Eierforholdet til uthuset/garasjene er uavklart. Det finnes ingen papirer som sier noe om hvem som er eier. Vellet fikk 90 000,- av kommunen i 1981 til å bygge, og stilte selv med dugnadsinnsats og grunnarbeider. Det finnes ikke noe skriftlig om kommunens betingelser. Kommunen har sendt oss et kontraktsforslag hvor de angir at de vil betale kr. 5000,- i leie pr. år. De stiller en rekke betingelser blant annet angående temperatur i bygningen. Strømmen for hele garasjen er det for øvrig Telenor som betaler. Kommunen vil ikke ta noe ansvar for vedlikehold. Vi mener kommunen og velforeningen må dele på vedlikeholdet, noe Lise har gjort kommunen oppmerksom på. Der står saken nå.

Fordi velhuset er et offentlig bygg, har vi fått pålegg om å installere vannmåler. Thorsen og Marcussen tar jobben.

Vi hadde branntilsyn 25.5., (denne datoen rimer ikke med dato for velmøte —
red2´s anmerkning) og det gikk bra, med unntak av anmerkning for at dokumentasjonen rundt brannsikkerheten er noe mangelfull.

Politiet har henlagt saken med tjuvlånet av sanitetsbilen.

Velforeningen sendte kommunen en klage på vedtaket om å sende boplikten ut på høring uten å ha revidert kommuneplanen først. Denne klagen fikk vi avslag på med begrunnelsen at boplikten ble innført uavhengig av kommuneplanen. Vi mener kommuneplanen forutsatte at det ble innført boplikt, og anker saken videre til fylkesmannen.

Høringsuttalelse om boplikten
Lise leste vellets utkast til høringsuttalelse som ble godkjent av medlemmene.

Plassering av benker
Velforeningen har kjøpt seks benker som skal plasseres rundt om på øya. Hvor? Det kom opp forslag om følgende steder (NB! Grunneierne skal selvsagt spørres først): Ved kirken, ved «innkjørselen» til hytta til Jørn Arnesen, ved veien på sørvestsiden av Helle og Terje Enersens hus, på vellet, ved skolen og på Kjølholmen. Alle benkene skal utstyres med et skilt som forteller at de tilhører Veierland vel.

Status basar
Det blir basar 11., 13. og 14. juli! Vi er i rute med forberedelsene.

Status festival
Det blir festival også! 11. august. Frivillige ønskes! De som er interessert kan henvende seg til Anette.

UnniW2008
Unni Wilhelmsen 2008

Rispestua
Rispestua vil bli forsøkt holdt åpen på søndager i juli. Kari Paulsen og moren til Sverre Tangerud har meldt seg som vakter allerede.

Brygga i Tenvik
Brygga i Tenvik er i veldig dårlig forfatting. Trappa er i ferd med å falle ned. Det er også problematisk med gjerdet som går helt ned til vannet, og hindrer oss i å bruke «ekstraplassene» på svaberget nord for brygga. Velforeningen skriver brev til kommunen.

Tidligere medlemmer
Lise understreket at tidligere medlemmer er hjertelig velkommen tilbake i velforeningen når som helst.