Referat fra styremøte 07-05-2014

REFERAT FRA STYREMØTE 7. MAI 2014
Referent: Svein Aurmark

Tilstede:
Tone Bjørnli, Lars Kristensen, Bjørn Arve Iversen, Erika Evensen, Anne Aashamar og Svein Aurmark.

Etterbruk av skolen
Tone redegjorde for status. Det er fortsatt et åpent spørsmål om vellet kan overta skolen, om vi i så fall kan leie den ut, om Ellen og Jacek ønsker å leie, om Steinerskolen er interessert eller om det kan bli kystledhytte. Styret var enige om at det iallfall ville være fint om vellet kunne på kontroll på at skolen blir brukt til aktiviteter som kan komme Veierland til gode.

Ansvar: Tone

Kommunestyrets vedtak 30. 4 er slik:

Behandling:
Bente Jørgensen, H fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt:
”Eventuelle innspill fra andre brukere vurderes i prosessen”

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Jørgensens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt

KS-022/14 Vedtak:
  • Rådmannen utreder bruk av Veierland skole til kystledhytte, eventuelt i sambruk med kommunal natur-/leirskole og andre aktiviteter.
  • Eventuelt salg av eiendommen vurderes når utredningen foreligger.
  • Eventuelle innspill fra andre brukere vurderes i prosessenKarlowicz

Protokolltilførsel:
Rispestua eies av Veierland Vel.

Luftkabel ved vellet
Telenor har søkt om å få henge opp en luftkabel mellom to stolper ved vellet. Vi svarer positivt på dette, men henviser til vår byggetillatelse på uthuset og at den ikke må komme i konflikt med dette.

Ansvar: Svein

Uthus
Vi har fått godkjent vår søknad om å bygge uthus. Kontakt med byggmester er etablert og vi avventer anbud, som legges frem for et medlemsmøte. Byggestart etter 20. august.
Ansvar: Svein

Kalender
Veierlandskalender for 2015 er klar for trykking. Salg fra i sommer, på posten, hos Kari Paulsen, Helle Enersen og forhåpentligvis Dagros. Pris kr. 100. Ansvar: Svein

17. mai
Plakat: Svein
Prisplakat: Bjørn Arve
Opptrykk sanger: Bernt
Innkjøp: Tone
Vekslepenger: Bjørn Arve
Pynting: Anne Aa, Bernt, Gunn og Øystein (Kl 18.00 16. mai)
Leker: Vidar
Velkommen: Tone
Tale for dagen: Bernt
Flagg i toget: Bernt
Gressklipping før 17. mai: Jacob Karlowicz

IMG_9921 17.mai

Tone tar kontakt med dem som ikke allerede er forespurt og har bekreftet.

Båsløkka 8.5 2014
Svein Aurmark
Sekretær