Referat fra ekstraordinært årsmøte 08-11-2012

Referat fra ekstraordinært årsmøte 8. november 2012

31 stemmeberettigede. Stemmeberettiget nr. 32 kom halvveis i møtet.

Det ble stemt over følgende forslag til endringer (endringsforslaget med
uthevet skrift):

Forslag 1
§4a [...] I tillegg kommer to ungdomsrepresentanter.
Disse skal være under 18 år.

Aldersgrense 18 ble foreslått fordi alle over 18 kan stille som ordinære kandidater til styret. Om man ikke får tak i ungdomsrepresentanter, står plassene tomme.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2
§4b Samtlige valg foregår på årsmøtet og gjelder for et år. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Gjenvalg kan finne sted.
Stemmerett har den som har betalt årets kontingent og har vært medlem i velforeningen i minst tre måneder.

Det kom forslag om at stemmerett har den som har betalt årets kontingent ved årsskiftet. Dette forslaget fikk forslagsstillers stemme.

Styrets forslag ble vedtatt med 30 stemmer.

Forslag 3
§4b [...]
Avstemming med fullmakt skal være skriftlig og kun skje for ektefelle/samboer.

Det kom forslag om at fullmakten også skulle kunne gjelde for barn og foreldre. Dette forslaget fikk 8 stemmer*.

Styrets forslag fikk 24 stemmer*.

* stemmeberettiget nr. 32 var ankommet ved dette punktet.

Forslag 4
Forslag om å endre teksten i §3. Der står det: Kontingent er kr. 250 for voksne, og 150 ungdom og pensjonister pr. år. Familiekontingent er kr. 400,- pr år. Dette ble foreslått endret til
Kontingenten fastsettes på årsmøtet.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.