Referat fra styremøte 25-10-2012

Referat fra styremøtet 25. oktober 2012

Referent: Marite Juul

Tilstede
Anne, Ånund, Lise, Bjørn Arve og Marite (ref.)

Garasjesaken
Kommunen vil ikke komme på befaring. Lise skal inn på et møte 6. november. Hun vil forsøke å få bistand til å skifte dørene. En ide ville kanskje være å søke Alby kloakklag om et bidrag. Lise skriver brev.

Støtte til ventebod på Tangen
Støtten til Tangen bryggeforening Bjørn Arve overfører kr. 20 000,- .

pwpEut7qRyGICxaifUzaqA_thumb_7723

Ventebua er snart ferdig.


Forening
Skifte av velforening Bjørn Arve sørger for skiftet.

Veierland skole
Skolejubileet blir utsatt til våren. Det er litt uklart om skolen startet opp i 1862 eller 1863, så vi tar
det til våren.

Forslaget til vedtektsendring
§4a [...] I tillegg kommer to ungdomsrepresentanter. Disse skal være under 18 år ved valget.

§4b Samtlige valg foregår på årsmøtet og gjelder for et år. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Gjenvalg kan finne sted. Stemmerett har den som har betalt årets kontingent og har vært medlem i velforeningen i minst tre måneder. Avstemning med fullmakt skal være skriftlig og kun skje for ektefelle/samboer.

§3. Der står det: Kontingent er kr. 250 for voksne, og 150 ungdom og pensjonister pr. år. Familiekontingent er kr. 400,- pr år. Dette ble foreslått endret til Kontingenten fastsettes på årsmøtet.

Mobilmasten
Vellet har ikke foretatt seg noe mer i denne saken. Enkelte veierlendinger har sendt inn protester på eget initiativ.

Taket på Velhuset
Tore har uttrykt bekymring for taket. Ser man på mønsåsen ser man at den ikke er helt rett. Marite har snakket med Kjell Henrik, som ikke tror det er noe galt så lenge det ikke kommet inn vann. Vi sjekker fra utsiden på neste dugnad.

Informasjonstavler
Informasjon på tavlene Signe har påtatt seg oppgaven med å henge opp informasjonen på skiltene igjen, men hvem har de opprinnelige tekstene? Bjørn Arve undersøker om han fortsatt har dem, og tar kontakt med Signe.