Referat fra styremøte 09-10-2012

Referat fra styremøtet 9.oktober 2012

Referent: Marite Juul

Tilstede
Lise, Anne, Sverre, Bjørn Arve, Knut og Marite

Festivalbilde 2012

Fra Veierlandsfestivalen 2012


Oppslag om velmøte
Noen har fjernet oppslagene om velmøte og dugnad fra ferga og tavla på Vestgården. Marite setter opp nye. Marite sender dessuten ut påminnelse om møtet pr. epost.

Brannøvelse
Vi har ennå ikke holdt «brannøvelse» som vi er pålagt å gjøre. Avholder en i etterkant av medlemsmøtet på torsdag.

Tilskuddsportalen
Tore Iversen har fått tilsendt info om Tilskuddsportalen (nettsted hvor man kan søke støtte) fra Nøtterøy kommune. Veierland vel står ikke på epostlista. Marite sender dem en epost med beskjed om at vi vil være med.

Tilgivelse
Lise ga Egil i oppdrag å plane ut bakken og gruse på nytt foran garasjeportene. Dette for å gjøre det lettere å få opp dørene. Det var viktig å få det gjort før frosten kom. Regningen på kr, 12540,- overskrider grensen for hva styret kan foreta av disposisjoner uten å ha innhentet medlemmenes samtykke i forkant. Hun satser på å få tilgivelse.

Kommunens tilbud vedrørende garasjer
Velforeningen har fått nok et brev fra Nøtterøy kommune, denne gang fra saksbehandler Anders Bjerknes. Kommunen har nå øket tilbudt leie til kr. 10 000,-, men vil ennå ikke bidra til å få reparert portene. Det skorter også litt på forståelsen bakgrunnen for at garasjene ble bygget. Lise skriver nytt brev.

Støtte fra Hytteeierforeningen
Lise refererte fra årsmøtet i hytteeierforeningen. Vi fikk løfte om kr. 10 000,-, men har ennå ikke fått pengene. Lise mener også at vi bør tilby B-medlemmene å få låne vellet gratis, på lik linje med A-medlemmene.

Tyveri hos Winje
Vi har mottatt epost fra Even Winje ang. Tyverier fra hans eiendom. Lise har skrevet svar. Saken blir nevnt på velmøtet.

Støtte til ventebod
Styret går inn for å bevilge kr. 20 000,- til ferdigstillelse av venteboden på Tangen.

Hus og folk
Skal det trykkes opp nytt opplag av Hus og folk på Veierland nå? Det er anslagsvis 100 bøker igjen.

Komiteen har fått tilbakemelding på feil. Det er viktig at disse opplysningene blir tatt vare på, slik at disse feilene kan bli rettet før man trykker et nytt opplag.

VELforbundet vs. Vellenes fellesorganisasjon
Skal vi fortsette medlemskapet i Vellenes fellesorganisasjon eller skal vi bytte til VELforbundet. Vi fikk aldri noe svar på henvendelsen til fellesorganisasjonen etter at de hadde uttalt seg om Veierland vels praksis uten å ta kontakt med oss først. Hjemmesida til VELforbundet ser dessuten langt bedre ut enn fellesorganisasjonen. Det koster kr. 300,- + 4 kr. pr. husstand å være medlem hos VELforbundet. Vellenes fellesorganisasjon tar kr. 500,- + 6 pr. husstand.

Veierland skole 150 år
Veierland skole er 150 år i år. Ellen Solberg orienterer på velmøtet.

Vedtektsendringer
Vårt forslag til vedtektsendring (uthevet rød skrift):

Lover og vedtekter for Veierland Vel ajourført pr. 17.02.2011
§ 1 Veierland Vel har til formål å søke sammensluttet alle beboere på Veierland til i fellesskap å fremme og verne allmenne interesser for kretsen. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

§ 2 Som medlemmer opptas beboere og sommergjester på Veierland. Fastboende blir A-medlemmer og sommergjester blir B-medlemmer, og har ikke stemmerett. Aldersgrense for medlemskap er fylte 15 år. Innmeldelse skjer til kassereren.

§ 3 Kontingent er kr. 250 for voksne og kr. 150 for ungdom og pensjonister pr. år. Familiekontingent er kr. 400 pr. år. Medlemsåret går fra 1. januar til 31. desember

§ 4a Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer; formann, varaformann, kasserer, sekretær og et styremedlem. Kasserer kan etter eget ønske, fritas for å delta på styremøtene, men skal holdes orientert om styrets virksomhet og skal holde styret orientert om Vellets økonomi. Kasserer har ved en slik ordning stemmerett som vanlig medlem. Ved en slik ordning kan styret velge et ekstra styremedlem. Halvparten av styret søkes valgt for to år for å skape kontinuitet i styrearbeidet.

I tillegg kommer to ungdomsrepresentanter.
Disse skal være under 18 år gamle. Dersom man ikke får valgt ungdom inn i styret, står disse plassene åpne inntil noen ungdommer melder seg inn i styret.
Styret kan være representert med minst et medlem i alle komiteer.

§ 4b Samtlige valg foregår på årsmøtet og gjelder for et år. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Gjenvalg kan finne sted.
Stemmerett har den som har betalt årets kontingent og har vært medlem i velforeningen i minst tre måneder. Avstemning med fullmakt kan kun skje for ektefelle/samboer.

§ 4c Formannen har å sammenkalle alle møter og lede dets forhandlinger. Sekretæren fører forhandlingsprotokoll og utfører alle skriftlige arbeider i foreningen.

§ 4d Alle innbetalinger skjer til kassereren mot kvittering. Kassereren skal legge frem regnskap i revidert stand til hvert årsmøte.

§ 4e Vellets oppsparte midler settes inn i bank. Styret har bevilgningsrett/kan disponere inntil kr. 3000,- uten å forespørre medlemsmøtet.

§ 5 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. Styret fremlegger årsberetningen, revidert regnskap, medlemsfortegnelse og status.

§ 6 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Lovforslag eller forandringer i lover og vedtekter må være diskutert på et medlemsmøte for å kunne realitetsbehandles på årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for de tilstedeværende stemmeberettigede før enighet om forslaget. Alminnelig medlemsmøte holdes så ofte som styret finner det nødvendig.

§ 7 Vellets oppløsing kan kun skje på et årsmøte hvor samtlige medlemmer er gitt varsel. Lovbeslutning herom kan kun fattes ved 2/3 flertall av de stemmeberettigede. De oppsparte midler anvendes da til allmennyttige formål for kretsen.

Reguleringsplan Tenvik
Marite var tilstede på Nøtterøy kommunes orientering om reguleringsplanen for Tenvik. Hun orienterer på velmøtet.
Sverre sørger for at vi får arkivskap på plass i løpet av uka.

Julemarked
Vi «reklamerer» for julemarkedet på Dagros 1.12.12 :

Tidspunkt 13.00 – 17.00. Alle ordner selv med salgsbord. Dagros holder åpent.

Nye medlemmer
Nye medlemmer bør ønskes velkommen med informasjon om Veierland vel.