Referat fra medlemsmøte 24-11-2011

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 24. NOVEMBER 2011
Referent: ??

Tilstede:
Styret + 16 medlemmer og Chris Dimmock fra Bolyst

Post og orienteringer
 • Brannvesenet holder informasjonsmøte om brannsikkerhet på Vellet 1. desember.
 • Lise har sendt brev til Bo Solhaug for å minne kommunen på at de må huske på Veierland når folk ringer og spør om boligtomter på Nøtterøy.
 • Lise har anmeldt tyveriet og hærverket på Sanitetsbilen til politiet. De har svart at dette blir en sak for forliksrådet om de for tak i de ansvarlige.
 • Lise har sendt brev til kommunen om vedlikeholdsansvaret på kommunal eiendom på Veierland. Og fikk svar om at dette var det ikke midler til hverken på inneværende års budsjett eller på 2012 budsjettet. Men etter et innslag om saken i Vestfoldsendinga 17.11, blir det visst orden på saken likevel.
 • Lise har sendt brev til BCC om at det finnes tomter til barnefamilier på Veierland.
 • Lise har sendt ut Beredskapsliste med følgebrev til alle husstander samt AMK og brannvesenet, og med kopi til Nøtterøy kommune. I følgebrevet understrekes at vi flere ganger har opplevd at Beredskapsgruppa ikke har blitt kontaktet ved ulykker, og at det er noe vi ser alvorlig på.
 • Vi har mottatt brev fra Rasmussen som etterspurte Veierlandsheftet, han imøteser opptrykk av nytt hefte.
 • Vi har også mottatt en sluttrapport fra Bokkomiteen: Komiteen har hatt ialt 29 møter. Prosjektet strakk seg over to år. Svein Aurmark har fotografert alle hus på øya. Hele manuset er lagret på en minnepinne. Utsalgsprisen er kr. 300,-. Trykkeutgiftene beløp seg til kr. 90 000,-. Bokprosjektet ble sponset med i alt kr. 81 000,-. Ved salg i bokhandel er provisjonen 40 %. Nettoinntektene er på ca. 100 000,-. Det er i alt trykket opp 555 bøker. 40 er gitt bort som gaver, 7 eks. er pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket. Det forventes at boka vil være utsolgt i løpet av sommeren. Nytt opplag 200 eks. vil gi en stk. pris på kr. 340. Er opplaget på 300, er prisen 218. Går vi for det laveste opplaget, må prisen økes.
 • Vellet har mottatt kopi av reguleringsplanen for tomteområdene Vestgårdsveien Syd (fire tomter) og Eikelia (tre tomter).

161764433_hi-res

Informasjon om Veierland vels filmklubb v/Ellen Solberg
Gruppa er godt i gang. Filmklubben har tegnet medlemskap i Norsk Filmklubbforbund. Det vil koste kr. 50 pr medlem pr. år (eventuelt kr. 25 per medlem pr. halvår) De mener vi bør se på et større projektor enn den vi i utgangspunktet hadde tenkt oss. Vi kan vise egne DVD-er, men da må vi betale en lisens på kr. 500 pr film. Man kan kjøpe film hos Norsk Filmklubbforbund til en pris av kr. 200 pr. voksenfilm (glem assosiasjonene!) og kr. 150 pr. barnefilm. Medlemmene kan komme med ønske om filmer, styret velger. Velforeningen tar hånd om regnskapet. Marite sender ut melding om filmklubben til alle medlemmene på epost, og ber dem melde seg på hos Ellen Solberg. De som ikke har epost og som får dette referatet i postboksen kan ringe Ellen på nr. 98874951. Vellet tar kontakt med hytteierforeningen for en oversikt over medlemmenes epostadresser, slik at også de kan få dette tilbudet. Det vil være en rimelig billettpris pr. forestilling, men styret har ennå ikke bestemt hva den skal være, det avhenger av totalkostnadene. Det vil være anledning til å ta med seg gjester til forestillingene.

Orientering om saken «Konsesjonsplikten på Veierland» som var oppe i Formannskapet 23.11.11
Bakgrunn: (sitat fra Rådmannens orientering):
Forskrift om null-konsesjon, og dermed boplikt, slik den gjelder på Veierland, knytter seg til hus som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Med gjeldende forskrift knytter det seg ikke boplikt til hus som ikke har vært brukt som helårsbolig og ikke til ubebygde tomter. Det oppstår heller ikke boplikt dersom et hus, uansett om det er eller har vært i bruk som helårsbolig, overdras til noen som er i nær slekt med selger (slektskapsunntaket). Innføringen av forskrift om nullkonsesjon har ikke tilbakevirkende kraft for personer som bodde der på det tidspunktet. Dette
betyr f.eks. at de som bodde på Veierland da forskriften ble vedtatt, ikke har boplikt. Dersom slikt hus blir solgt ut av slekta, vil ny eier ha boplikt. I praksis er det altså slik at boplikt inntrer først og kun når et hus som er eller har vært i bruk som helårsbolig blir solgt på det åpne markedet.


Kommunen forsøkte å oppjustere konsesjonsgraden for hele øya i 2008. De skulle forsøke å tette hullet som gjør at den som bygger et hus, fritt kan velge å bo der, eller bruke det som fritidsbolig. Kommunen glemte å søke Statens landbruksforvaltning om å få utvidet forskriften om boplikt til også å gjelde nybygde boliger etter at den forenklede reguleringsplan ble vedtatt 03.09.08, og dermed har ikke disse boplikt, før de eventuelt selges.

Dette vil i praksis si at det er ca. 10 eiendommer hvor nåværende eier må bo der. MEN alle eiendommene må selges som eiendommer med boplikt. (se under for en beskrivelse av de fire mulige nivåene for boplikt).

Lise og Marite orienterte fra dette møtet. Det sto i sakskartet at det var en orientering om konsesjonsplikten, og Rådmannen hadde innstilt på at Formannskapet skulle ta Rådmannens redegjørelse til orientering. Istedet fremmet Bjørn Kåre Sevik, FrP følgende forslag:
Punkt 1: som rådmannens innstilling (som altså dreide seg om orienteringen)
Punkt 2: Med bakgrunn i orienteringen gjennomføres det ikke en egen kommunedelplan for Veierland som tidligere forutsatt.
Punkt 3: Vurdering av boplikt behandles som egen sak. Rådmannen bes å fremme sak for formannskapet med forslag til høringsutkast for eventuell oppheving av boplikt på Veierland.

Opposisjonen var slett ikke enige i dette. Det ble påpekt at det var Sevik selv som foreslo en kommunedelplan for Veierland i mai i år; at ordfører Jonstang hadde lovet veierlendingene en kommunedelplan da han var på møte på vellet sammen med opposisjonsleder Jon Sanness Andersen (A) på forsommeren; at Frp i sitt prinsipprogram er varme tilhengere av mer direktedemokrati med folkeavstemninger og at det i realiteten ikke er så store endringer som har funnet sted: det er fortsatt boplikt på alle eiendommer som omsettes. Høyre og Fremskrittspartiet hevdet på sin side at feilene som var avdekket var så store at det gjorde det helt overflødig med en kommunedelplan, og at det dessuten hastet veldig med å bli kvitt boplikten. Det hele munnet ut i følgende stemmegivning:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Seviks forslag til punkt 2: Vedtatt med 6 mot 5 stemmer (V, A, Felleslista Rødt/SV) Seviks forslag til punkt 3: Vedtatt med 6 mot 5 stemmer (V, A, Felleslista Rødt/SV) Saken ankes til kommunestyret av 5 representanter fra A, V, Felleslista Rødt/SV (noe som betyr at saken må behandles på nytt der)

Boplikten har tre «strenghetsgrader» (
eller 4 — red2.s merknad):
 1. Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig (det er dette som gjelder for Veierland)
 2. Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse som er under oppføring hvis eiendommen ligger i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål (det var det kommunen skulle gjennomføre i 2008)
 3. Ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
 4. Som grad 3, og i tillegg også ved arv

Kristina hadde snakket med to jurister i landbruksforvaltningen. Nøtterøy kommune har ikke foretatt seg noe ulovlig. Kommunen har bare unnlatt å oppgradere bopliktforskriften fra grad 1 til grad 2. Når en kommune har innført egen forskrift med nedsatt konsesjonsgrense (= boplikt) skal alle kommunens borgere fylle ut skjema om ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense” uavhengig av hvilken gradering boplikten ligger på. Bolyst hevder at kommunen har bedt innbyggere til å fylle ut skjema om egenerklæring selv om det ikke trengtes. Videre hevder Bolyst Veierland at kommunen har unnlatt å gjøre oppmerksom på at man kan la være å melde flytting for å kunne benytte huset som hytte. Plan- og bygningsloven krever at hus regulert til bolig skal benyttes som bolig. Skattemyndighetene krever at man registrerer seg på sin bostedsadresse. Dersom man benytter en bolig i fritidsøyemed (hytte) skal man søke kommunen om omregulering til fritidseiendom (hytte). Derfor er det helt legitimt å benytte hus uten boplikt som hytter etter konsesjonsloven, men ikke etter plan- og bygningsloven. Å kreve at kommunen skal gjøre innbyggere oppmerksom på at man kan benytte nybygget hus som hytte etter konsesjonsloven er det samme som å be kommunen om å feilinformere i forhold til plan- og bygningsregelverket og skatteregelverket.

Lise ble oppringt av Ralf Haga fra Tønsbergs blad, som spurte hva hun syntes om gårsdagens vedtak i formannskapet. Lise framholdt at om boplikten hadde blitt opphevet på en ryddig og demokratisk måte, så hadde det vært så sin sak, men det er jo ikke det som skjer her.

Bjørn Arve fremholdt at vi nok er det eneste stedet i Norge som har fått innført boplikt på bakgrunn av to folkeavstemninger. Og at flertallet fortsatt ønsker boplikt.

Kristina understreket at boplikten er viktig for å sikre fremtidige tomteområder på øya. De Rikspolitiske retningslinjene for Oslofjorden gjelder for Veierland. Det blir stadig sterkere vern av naturen. Uten boplikt forsvinner et hvert grunnlag for å kunne søke om å få legge ut nye tomteområder.

Tone Bjørnli refererte fra en sak i Risør hvor en huseier med et hus med boplikt søkte kommunen om dispensasjon fra denne. Administrasjonen sa nei, lokalpolitikerne ja.

Hvis vi skal vinne denne saken, må de fire høyrerepresentantene som er for boplikt stemme mot eget parti i kommunestyret. Spørsmålet er om de vil bli gitt anledning til å gjøre det.

Elghodet
Grunneierlagets generøse gave vil bli montert i salen over døra inn til biblioteket.

Lystenningsfest
Det blir lystenningsfest på Vellet førstkommende søndag kl. 17.00.

Juletrefest
Det blir juletrefest også. Anne Iversen og Martine er organisasjonskomite. Bernt stiller som forteller.

Gatebelysningen
Det begynner å bli langt mellom fungerende lyspærer langs veiene. Kari Kaasa har klaget tre ganger uten at noe er gjort. Lise tar opp saken med Skagerrak energi, og sender kopi av klagen til kommunen.

Tyveri
Noen har stjålet nøkkelen til Kjell Henrik og Kristinas ATV. Hun oppfordrer alle til å passe på sakene sine. Det har vært en del hærverk i det siste.