Referat fra styremøte 15-03-2012

Referat fra styremøtet 15.3.12
Referent: Marite Juul

Tilstede:
Lise, Bjørn Arve, Anne, Ånund og Marite (ref.)

IMG_8592

Fest på Vellet

Møte/aktivitetsplan
Vårfest – Bernt har ansvar for å arrangere dette, Marite tar kontakt med ham.
Kinoforestillingene – Styret i Filmklubben skal ha møte om hvilke datoer som gjelder, Lise tar
kontakt med Ellen.

Dugnad – rydde garasjen 29.03.12, kl. 18.00. Styret
Styremøte 29.03.12 etter dugnaden
Styremøte 03.05.12, kl. 19.00
Vårdugnad 05.05.12, kl. 12.00
Styremøte 24.50.12, kl. 19.00
Medlemsmøte 24.05.12, kl. 19.30
Styremøte 14.06.12, kl. 19.00
Basar 11., 13. og 15.07.12
Høstfest 20.10.12

Lise tar kontakt med Grete og påser at alle datoene blir reservert.

17. mai
FAU kan ikke påta seg ansvaret i år, velforeningen må overta. Marite har ansvar for å koordinere frivillige.

Påskekafe
Lise og Marite tar ansvar for en påskeaftenkafe.

Sommerkafe
Ideen med å få ungdom på øya til å drive en liten kafe på vellet er god, men vi avventer å ser om det blir noe på Dagros i år.

Garasjene på Vellet
Mye er uavklart i denne saken, men Lise har funnet gamle papirer som viser at velforenigen fikk kr. 90 000,- fra kommunen i 1981 for å bygge garasjen. Opparbeidelse av grunn og oppsetting av grunnmur skjedde på dugnad i velforeninges regi. Om det heftet noen betingelser med kommunens pengegave har vi ikke funnet ut, Lise undersøker saken.

Lise var i møte med kommunen på onsdag. De hadde et kontraktsforslag som går ut på at de skal betale leie med kr. 5000,- pr. år, inkl. strøm. De vil ikke være med på å kjøpe garasjeporter til erstatning for de dårlige dørene.

Lise får Knut til å se på kontrakten, samt undersøker om dørene kanskje kan repareres.

Benker langs veien
Lise sjekker med en tidligere kollega som jobber i Oslofjordens friluftsråd om det er mulig å få pengestøtte til innkjøp av benker som kan settes ut på Veierland. Bjørn Arve tar kontakt med fengselet som produserer egnede benker.

De anonyme brevene
Velforeningen v/Lise har fått en henvendelse fra Tone og Arne Torgersen 10. mars, hvor de forteller at det har vært skrevet en rekke anonyme brev om bopliktmotsandere på øya. De ber om hjelp til å finne ut hvem det er som kan ha skrevet slike brev. Lise har skrevet tilbake og sagt at vi også gjerne vil sette en stopper for den slags virksomhet. Hvem som har skrevet brevene er det ingen som vet.

Lise har bedt kommunen om innsyn i tre brev som er unntatt offentlighet, ett om ulovlig brennning av søppel på Veierland, og to om manglende oppfyllelse av boplikten. Hun har også minnet kommunen om at brev med beskyldninger om beredskapsgruppa på Veierland ennå ikke ligger på postlistene. Hun har mottatt avslag fra kommunen om innsyn i de tre brevene.

Svar på henvendelse til AMK
Vi har fått svar på vår henvendelse til AMK hvor vi ba om innsyn i loggen ved brannen 30.4.11, og dødsulykken 29.9.11. AMK har ikke noen logg for brannen, men når det gjelder ulykken melder de at beredskapsgruppen ikke ble kontaktet. Vi lar det bli med dette, og kontakter ikke brannvesnet ang. Brannen.

Sanitetsbilen
Det ble en diskusjon om prisen for bruk av sanitetsbilen på siste medlemsmøte før årsmøtet. Marite kontakter Svein K. for å få hans vurdering av de årlige kostnadene ved bruk av bilen.

Vellenes fellesforbund
Vi har ikke fått svar på vår henvendelse til Vellenes fellesforbund. Lise purrer dem.