Referat fra medlemsmøte 22-10-2015

Referat fra medlemsmøte 22 oktober 2015

Referent: Lise B. Sandereid

Tilstede
Fra styret: Tone Skalpe Bjørnli, Lars Kristensen, Andreas Harvik, Anne Aashamar og Lise Sandereid.

26 medlemmer

Tone ønsket velkommen og takket for godt oppmøte. To nyinnflyttede til Veierland; Martin Pedersen og Elsa Adatina ble ønsket spesielt velkommen.

Vi har mottatt takkekort fra Bente Tagaard for blomster vellet sendte til henne til hennes 60 årsdag.

2. Oppsummering av Basaren med forslag til endringer v/ Anne Iversen Anne Iversen innledet: Det er få som melder seg for å hjelpe til med Basaren. I år fant man ingen som kunne ta ansvar for fiskedammen før kl 17 samme dag som basaren åpnet. Det er de samme som stiller hvert år og det er tungt å samle hjelpere. En måte å løse dette kan være å ha færre bøker, altså færre som sitter og skriver og ha større og dyrere ting på hver bok. Bør loddprisen økes fra 5 til 10 kroner og skal vi kjøpe gevinster for 40.000,- i stedet for 35.000,- som i dag?

Dette ble diskutert og vi kom fram til følgende: Loddene kan koste kr. 10, men på barnebordet bør de fortsatt koste kr 5.-.

Hytteeiere vil gjerne hjelpe til, disse må engasjeres i større grad. Det ble gjort gode erfaringer med å be hytteeiere i fjor. Det er viktig at hytteeiere og andre tidlig får vite når basaren skal være. Helst bør den være til samme tid hvert år og ikke den uka Slottsfjellfestivalen er.

Våre B-medlemmer som ikke bør kalles B-medlemmer, men hyttemedlemmer (dette ble umiddelbart enstemmig vedtatt), bør også få møtereferater fra medlemsmøtene. De som får ansvaret for hovedområder på basaren, må imidlertid være folk som basarkomiteen kjenner godt.

Folk må inviteres til å melde seg på til arbeidsoppgaver. Vi sender ut epost til både fastboende og sommergjester om basaren i god tid.

Vi må skaffe en betalingsautomat.

Det er viktig at det foregår aktiviteter på vellet under basaren som ikke koster noe. Noen har tilbudt seg å ha dukketeater. Slikt er flott.

Vi reduserer antall bøker. Førsteinntrykket når man kommer inn i velsalen er viktig, det må bugne litt med  gevinster. Det ble enstemmig vedtatt å øke premiekjøpet fra kr. 35000 til 40000.
Det ble vedtatt å kjøpe nye gevær.
Grethe understreket at vi må følge lotteriloven.

Under diskusjonen presenterte Martin Pedersen seg og sin samboer Elsa Adatina. De roste den måten de var blitt mottatt på Veierland og understreket at de svært gjerne ville hjelpe til med Basaren.

3. Status i flyktningsaken
Vi har skrevet brev til kommunen hvor vi ber kommunen vurdere å kjøpe noen av boligene som er til salgs på øya til flyktningboliger, men vi har ikke fått svar. Det vil komme 173 flyktninger i løpet av tre år til Nøtterøy kommune. Av disse vil det være 7 enslige mindreårige hvert år.  Mange i kommunen har tilbudt hus, men det er ikke nok. Derfor er det viktig og melde fra til kommunen om man har ledig hus eller om man vil være flyktningvenn.

4. Status økolandsbyen
Gruppa som jobber med dette har søkt Husbanken om støtte og fått avslag. Avslaget vil bli anket.

5. Status oppgradering av velhuset
Tone hadde engasjert en gruppe polakker til malerarbeid, men måtte avbryte engasjementet da det viste seg at betalingsordningene dem imellom ikke var regulert. Tone arbeider videre med dette.

På dugnad til våren må vi fjerne mose på taket og fjerne flere trær på sørsiden.

6. Etablering av andelsbruk på Veierland, forslag fra Kristina Mørk Jacobsen og Anine Stousland
Anine og Kristina presenterte ideer om andelslandbruk. Det kan ha ulike former. Noen andelseiere jobber ikke, mens andre ønsker å gjøre deler eller hele jobben selv. Veierland egner seg for andelsbruk og er økologisk.

En prosjektgruppe bestående av Kristina, Anine, Jørn Arnesen og Jesper Sørdalen jobber med forberedelser. Prosjektet må drøftes med grunneiere og avtaler må inngås, det må finansieres, man trenger verktøy og maskiner og nøkkelpersoner må rekrutteres. Prosjektgruppa fikk innspill fra salen og jobber videre med prosjektet.

Under dette punktet presenterte også Kristina og Anine facebook-siden Destinasjon Veierland som de har etablert. Her kan man legge inn alt som skjer på øya, bilder og hendelser. Alle ble oppfordret til å bruke siden.

7. Utlysning av konkurranse om gjenbruk og plassering av telefonkiosken
Andreas Harvik innledet. Kiosken står på deres eiendom. Han har tatt kontakt med Telemuseet og bedt dem ta ansvaret for å pusse opp kiosken, men de ville ikke det. Den er fredet, men kan flyttes. Andreas ønsker at den flyttes. Telemuseet mente Velforeningen kunne overta den og vedlikeholde den. Medlemmene var positive til å ta ansvar for kiosken.

Styret tar ny kontakt med Telemuseet for å sjekke ut forhold som ansvar, mulighet for midler til vedlikehold ol. Det ble vedtatt at dersom styret finner det forsvarlig å ta ansvar for kiosken, skal den flyttes til vellet.

(Nytt etter møtet: Tone har vært i kontakt med Telenor. Dersom vi vil ha telefonkiosken må vi flytte den dit vi vil ha den og overta ansvar for vedlikeholdet. Fredning vil opphøre. Dersom vi ikke vil ha den blir den hentet. Styret avgjør)

8. Eventuelt
Helle Enersen har i mange år samlet avisutklipp om Veierland og har også fått klipp fra Signe Beck og Kari Paulsen. Hun har limt dette inn i bøker og er nå kommet til bok nr. 8. Hun vil gi dette til Veierland Vel og håper bøkene kan stå på biblioteket slik at folk kan komme å se på dem. Alle var imponert og takknemlige. Bøkene vil stå i biblioteket.

Lasse tok opp om det fortsatt var interesse for tenning av julegranen første søndag i advent. Svært få møtte opp i fjor.

Det var enighet om å beholde denne tradisjonen, men at vi skulle tenne granen lørdag 28. november i stedet for søndag og at vi tenner den rett etter at julemarkedet er over, dvs. kl. 15.30. Da kan folk gå rett fra julemarkedet til julegrantenning. Martin og samboer Elsa tok på seg ansvaret for julegrantenningen.

Anine ba om at alle som hadde utejulelys langs veiene mellom fergen og julemarkedet, hang disse langs veien når det var julemarked.

Høstfesten. Kristina innrømmet at hun som er festkomiteen alene, har sviktet. Det var ikke stemning for å arrangere fest nå. Det ble vedtatt å lage fest/karneval i februar.

Sverre Asphaug tok opp snegleplagen og etterlyste felles innsats. Konklusjon: det etableres et snegleforum på øya. Sverre innkaller til snegleforum i mars.

Alle utelysene rundt vellet er sloknet. De store vanndammene ved innkjørselen til vellet  må bort. Lasse tar ansvaret for dette.

Veierland 26.10.15
Lise B. Sandereid
sekretær