Referat fra årsmøte 26-02-2015

Referat fra årsmøte 26. februar 2015

Til stede fra styret: Tone Bjørnli, Lars Kristensen, Svein Aurmark, Bjørn Arve Iversen, Erika Evensen, Anne Aashamar. Fravær: Jørn Arnesen

Antall medlemmer representert: 24 A-medlemmer og 1 B-medlem.

Årsberetning
Svein Aurmark leste årsberetningen, som også ble delt ut til de fremmøtte. Det var ingen bemerkninger. Årsberetningen vil bli lagt ut på vellets nettsider.

Regnskap
Kasserer Bjørn Arve Iversen redegjorde for regnskapet. Vellet har hatt et godt år og har solid økonomi. Til tross for at det er brukt vel kr. 250.000 på nytt uthus, har vellet rundt kr. 300.000 på konto.

Basaren 2014 ga kr. 96.000 i netto inntekter og er det beste basarresultatet noensinne.

Det var ingen innsigelser til regnskapet, som var revidert av Kari Kaasa i Ellen Verdes sykefravær.

Kontingent
Kontingenten ble øket med kr. 5 til kr. 255, for at kasserer skal kunne skille på giroer som gjelder kontingent og salg av toalett-/tørkepapir. Det ble foreslått å intensivere markedsføringen av toalettpapir.

803363-la-gente-espera-en-l-nea-para-votar

Valg
Valgkomitéen har bestått av Kari Paulsen, Anne Iversen og Jacek Karlowicz. Kari Paulsen ledet valgene, som ble gjort skriftlig når det gjaldt styremedlemmene. Det ble ikke stilt motkandidater til noen av valgkomitéens forslag til nytt styre.

Det nye styret består av:
Formann: Tone S. Bjørnli
Nestformann: Lars Kristensen
Sekretær: Lise Sandereid
Styremedlem: Erika Evensen
Styremedlem: Andreas Harvik
Varamann: Anne Aashamar
Ungdomsrepresentant: Synne Iversen
Representant Hytteeierforeningen: Jørn Arnesen

Bjørn Arve Iversen trer ut av styret, men fortsetter som foreningens kasserer.

De andre valgene forløp slik, uten skriftlig avstemning:

Revisor: Ellen Verde
Materialforvalter: Monica Iversen
Vaktmestergruppe: Lars Kristensen og Hans Georg Ehrlinger
Nettsider: Vidar Ringstrøm
Rispestua: Ellen Rishovd Karlowicz og Gunn Lundemo
Basaransvarlige: Anne Iversen og Monica Iversen
Basarinnkjøp: Berit og Arild Eriksen
Kakelotteri: Berit Brynildsen
Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud
Boliggruppe: Trine Lund, Signe Tvinnereim og Anne Aashamar
Sanitetsbil og båre: Signe Tvinnereim
Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen
Blomsterhilsen: Tove Gonstad
Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen
Filmgruppe: Signe Tvinnereim, Tore Iversen, Øystein Lundemo og Vidar Ringstøm
Festkomité: Kristina Mørk Jacobsen
Servering ved møter: Gunn Lundemo og Bernt Kasberg Evensen
Valgkomité: Anne Iversen, Jacek Karlowicz og Marite Juul

Etter valgene takket Kari Paulsen på vegne av valgkomitéen de som hadde sagt seg villig til å påta seg verv, og hun takket det avtroppende styret for arbeidet. Anne Iversen overrakte blomster til Svein Aurmark, som trer ut av styret.

Grethe Skogen, som dessverre ikke var til stede, ble spesielt takket for sin mangeårige innsats som materialforvalter. Kari Paulsen, som nå trer ut av valgkomiteen, ble hyllet med stående applaus for sin svært lange innsats for vellet. Både Grethe og Kari fikk en flott pledd og blomster som gave.

Til slutt takket Tone valgkomitéen for innsatsen og for fremmøtet på årsmøtet.

Veierland 27. februar 2015
Svein Aurmark
Sekretær