Referat fra medlemsmøte 25-11-2010

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 25. NOVEMBER 2010
Referent: Svein Aurmark

Tilstede
Fra styret: Lise Sandereid, Kristina Mørk Jacobsen, Tore Iversen, Sverre Tangerud og Svein Aurmark

Øvrige deltagere: 34

Post og orienteringer
 • Mottatt takkekort fra Liv Thorsen i anledning av Per Jørgensens bortgang.
 • Styret har sendt kort til Freddy Bakkeskau på ferga og takket for kjøleskapet vi har fått.
 • Telenor skal legge fiberkabel inn mot trafo ved vellet. Vi har gitt tillatelse til graving.
 • I følge Tønsbergs blad refererer Nøtterøy kommunes Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk til at det finnes 50 byggeklare tomter på Veierland. Formannen leste opp et brev som ble sendt kommunestyrerepresentantene, og hvor man påpekte at det kun er en (senere rettet til to) tomter som ligger for salg. Dette utløste en omfattende debatt om deler av brevet, og det ble rettet sterk kritikk mot styret for at boliggruppa blandet seg inn i tomteeieres disponering av tomtene. Blant annet ble det henvist til at mange har barn, og at de ønsker å beholde tomtene slik at de kan bygge på et senere tidspunkt. Det ble også hevdet at såpass kontroversielle saker burde ha vært lagt frem for et medlemsmøte før brev ble avsendt. Formannen konkluderte med å ta kritikken til etterretning og med at vi neste gang vil legge slike saker frem for medlemsmøtet.
 • Spille/tilskuddsmidler. Fylkeskommunen mener vi bør kunne søke slike midler, og styret vil jobbe videre med saken.
 • Det er planer om å legge pilegrimsveien fra Tønsberg til Larvik over Veierland.
 • Henvendelse fra Alf Ranheim vedrørende vedtektene: Han varslet at han vil komme med et forslag til endring av vedtektenes paragraf 1 til kommende årsmøte: ”Foreningen er partipolitisk uavhengig” endres til ”....både politisk og partipolitisk uavhengig”.
 • Brev til Nøtterøy kommune og imøtekommende svarbrev fra Nøtterøy kommune vedrørende feil i skilting av veiene ble referert.
 • Takk fra Tangen Båtforening for kr. 20.000 fra vellet til ventebu på Tangen ble referert.

Veierland vel og boplikten
Punktet på dagsordenen tok utgangspunkt i forslag fra Svein Trollsås på forrige møte om at vellet ikke skal diskutere boplikt. Formannen foreslo at man også i debatten var oppmerksom på Alf Ranheims forslag til vedtektsendring når det gjelder hvorvidt vellet skal beskjeftige seg med politiske saker.

Det ble en heftig debatt der noen tok til orde for at vellet overhodet ikke skal uttale seg i politiske spørsmål, og at foreningen fremfor alt er et forum der man skal møtes som gode venner. Andre hevdet at det meste Veierland har oppnådd gjennom flere tiår nettopp har vært gjenstand for politiske diskusjoner og vedtak. Det ble fra flere hevdet at det særlig var bopliktspørsmålet som virket splittende, og at styret derfor ikke ensidig burde stå som representant for den ene siden. Andre påpekte at vellet må kunne ta opp saker med politisk innhold, blant annet fordi man i mange saker er høringsinstans. Formannen fant det nokså umulig til enhver tid å vurdere om en sak var politisk eller ikke.

Geir Prytz fremsatte forslag om at vellet, for å unngå unødig splittelse, behandler politisk kontroversielle saker på et medlemsmøte, før styret sender sin uttalelse. Formannen tok opp dette forslaget og spurte om Alf Ranheim kunne være villig til å trekke sitt forslag til fordel for dette. Han ba om å få tiden frem til neste medlemsmøte for å vurdere det.

Når det gjelder boplikten ble det også hevdet at det burde være en bedre balanse i boliggruppa. Bjørn Arve Iversen fremholdt at det er vedtak på årsmøtet som har gitt boliggruppa dens mandat. Boplikt er en liten del av gruppas arbeid, markedsføring av øya har vært gruppas viktigste arbeidsfelt. Formannen konkluderte med at om Geir Prytz forslag om at medlemsmøtet skal behandle politisk kontroversielle saker, senere endret til kontroversielle saker, før styret sender sin uttalelse, så vil boliggruppas mandat måtte endres på enkelte punkter.

Det ble foreslått at det arrangeres et eget møte om boplikt. Medlemsmøtet uttrykte stor interesse for dette.

Forslag til vedtektsendring
Alf Ranheim varslet også at han til neste medlemsmøte vil komme med ytterligere et forslag til vedtektsendring på årsmøtet. Det gjelder § 6, der det heter at det kreves 3⁄4 flertall for vedtektsendringer. Ranheim vil foreslå at dette endres til 2/3 flertall.

Skiløypa
To ryddedugnader er gjennomført.

Eventuelt
 • Tone Torgersen spurte om vellet vil gå inn i det nye Vellenes Fellesforbund, som har overtatt etter at Norges Velforbund gikk konkurs. Styret se nærmere på dette.
 • Lasse Christensen foreslo en oppgradering av idrettsplassen, blant annet med bedre drenering. Lekeplassen trenger også oppgradering
 • Lasse Christensen foreslo også at det arrangeres et ”øyseminar”, hvor vi inviterer representanter for øysamfunn med de samme utfordringer som Veierland.
 • Signe Gaardholm spurte om når ventebua på Tangen står ferdig. Ingen kunne gi noe endelig svar på dette, da man er avhengig av at håndverkere får passet inn sitt gratisarbeid for å få bygget den. Kjell Frode Hansen tilbød en anleggsbrakke som midlertidig løsning.
 • Bernt Kasberg Evensen spurte om hvordan et ungt par som ønsker å drive jordbruk her ute kan gå frem. Styret anbefalte ham å ta kontakt med de ulike grunneierne.
 • Geir Prytz spurte om Tenvikveien er fylkesvei og ferga derved er fylkets ansvar. Styret sjekker dette.
 • Vårfesten 2011 blir 26. mars

Veierland 10. desember 2010
Svein Aurmark
Sekretær