Referat fra styremøte 6. januar 2015

Referat fra styremøte 6. januar 2015

Til stede: Tone Bjørnli, Bjørn Arve Iversen, Lars Kristensen, Anne Aashamar, Jørn Arnesen og Svein Aurmark. Forfall: Erika Evensen

Godkjennelse av styrereferat
Referatet godkjent. Jørn Arnesen hadde ikke fått det, og det ettersendes derfor til ham.

Branntilsynsrapporten
Vi har fått pålegg om brannteknisk gjennomgang av velhuset utført av autorisert branningeniør, anslått til å koste minimum kr. 30.000. Vi undersøker om det ikke holder med den gjennomgang som allerede er gjort og som har resultert i en egen brannperm som oppbevares på velhuset. Bjørn Arve sender boken på e-post til Tone, som tar kontakt med branningeniøren som gjennomførte branntilsynet 25. november 2014. Vi ble også pålagt å lage et skjema der leietagere til huset bekrefter at de har satt seg inn i branninstruksen, som er oppslått på veggen ved kjøkkenet. Svein undersøker om dette allerede er inntatt i den leiekontrakten som eksisterer. Hvis ikke tas det inn et slikt punkt i kontrakten.

Det avholdes en brannøvelse våren 2015.

El-opplegg i nytt uthus
Vi har fått tilbud på kr. 18.750 fra Høglund & Nordhaug som aksepteres. Samtidig har Tore Iversen tilbudt seg å bytte utelamper på posthuset/brannstasjonen, og mener det da vil være lurt å sette opp samme type lampe på uthuset. Lasse tar kontakt med Tore og sier at styret aksepterer tilbudet og gir Høglund beskjed om at det bare settes av et punkt til lampen på uthuset.

Fremtidig vedlikehold av velhuset
Svein kontakter Øyvind Løken for å ta en gjennomgang av huset. Tore og Svein skjærer ut en luke på loftet, slik at det blir mulig å se på tilstanden til taket.

Juletrefesten
Juletrefesten, som skulle avholdes 10. januar ble avlyst, da svært mange ikke kunne komme.

Velfest
Det blir trolig arrangert en velfest 14. mars.

Juletretenningen
Lasse fortalte om et oppmøte på rundt 20. Bernt ledet julesangen. Styret vil foreslå at festkomiteen tar seg av arrangementer som juletretenning, juletrefest og 17. mai, samt velfestene.

Grethe Skogen slutter som materialforvalter?
Grethe har antydet at hun kommer til å slutte som materialforvalter. Hvis dette er riktig ønsker styret å gi henne en påskjønnelse på årsmøtet. Hun har hatt vervet i svært mange år, trolig fra 1997 eller 1998.

Neste styremøte, medlemsmøte og årsmøte
Neste medlemsmøte er kl. 19.30 torsdag 15. januar, med styremøte kl. 19.00. Svein setter opp plakat/sender ut e-post som også minner om at forslag/saker som skal behandles på årsmøtet må tas opp på dette medlemsmøtet. Årsmøtet avholdes 26. februar.

Dagsorden medlemsmøtet 15. januar
Branntilsyn på velhuset
Status nytt uthus
Fremtidig vedlikehold av velhuset
Eventuelt.


Båsløkka 7. januar 2015
Svein Aurmark
Sekretær