Referat fra styremøte 10-09-2015

Referat fra styremøte i Veierland vel 10. septmeber 2015

Tilstede: Monica, Anne I, Bjørn Arve
Fra styret: Tone , Andreas, Jørn, Erika, Synne og Anne Aa
Fraværende : Lasse og Lise

url

Telefonkiosken ved butikken ble diskutert under eventuelt. Redaktøren mener den bør busses opp og plasseres på Brentås med lys slik at den kan sees over sore deler av Nøtterøy og Tjøme

Pkt. 1 Innkalling ble godkjent.

Pkt. 2 – Oppussing av Velhuset
Tone innhenter anbud og setter i gang. Fast pris på malearbeid, timepris på snekkerarbeid.

Pkt. 3 — Miljøstasjon
Vesar har ønsket å flytte miljøstasjonen fra Egil til Vellet. Styret sier enstemmig nei til dette.

Pkt. 4 — Betaling for bruk av Velhuset
Alle må betale for vask.

Hvem skal betale for bruk ? Hytteierforenigen, Avløpslaget, Hvalskytterforeningen?

Problemstillingen ble drøftet uten at man kom til noen klar konklusjon.

Vellhuset er lite benyttet som selskapslokalet. Her ligger det et potensiale for inntjening. Vi burde markedsføre tilbudet på nett. Monica og Andreas samarbeider om sørge for dette.

Pkt. 5 — Oppsummering/evaluering av årets basar
Monica og Anne redegjorde for gjennomføringen og resultatet fra årets basar:
  • Det er vanskelig å skaffe nok folk. Særlig som ansvarlig for fiskedam/ballkast
  • Forslag om å redusere antall bøker
  • Flytte basaren til 2. helg i juni
  • Øke prisen på lodd fra kr.5,- til kr.10,-
  • Anskaffe betalingsterminal
  • Det trengs ny gevær
  • Vellet må ta kontakt med hytteeierforeningen med ønske om premier og arbeidsinnsats.
  • Problemstillingene rundt basaren vil bli tatt opp som eget pkt. på neste medlemsmøte.

Pkt. 6 — Neste medlemsmøte
Neste medlemsmøte blir torsdag 15. eller 22. oktober.

Tema: Evaluering av basaren • Flyktning saken

Pkt. 7 — Eventuelt
Andreas ønsker at den fredete telefonkiosken flyttes til et annet sted på øya. Det bør utlyses en konkurranse om bruk og plassering av kiosken. Andreas tar det opp på neste medlemsmøte.

Styremøtene forsetter i utgangspunktet å være den 3. tirdagen i mnd. Styremøte for september ble avhold den.10. Styremøte for oktober tar vi forkant av medlemsmøte.


Tønsberg 21.september 2015

Tone