Referat fra medlemsmøte 19-05-2011

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I VEIERLAND VEL 19. MAI 2011
Referent: ???

Tilstede:
22 medlemmer og styret

Post og orienteringer
  • Brev fra fylkesmannen som svar på vår klage hvor han gir oss medhold i at den hemmelige lista er et offentlig dokument.
  • Brev fra Tor Bang hvor han uttrykker ønske om å støtte vellet og gir oss kr. 5000,-, fortrinnsvis til bruk på Rispestua.
  • Epost til Bolystgruppa v/Tone Torgersen med forespørsel om vi kunne få se den hemmelige lista. Svar fra Bolystgruppa v/Tone Torgersen hvor hun hevder at hun ikke har den hemmelige lista. Brev fra Jan og Eva Hansen hvor de melder seg ut av velforeningen.
  • Brev til Nøtterøy Høyre v/Tom Mello hvor velforeningen understreker at vår deltakelse i en kommunedelplan forutsetter at alle faktorer behandles under ett, og at det ikke kan tas noen avgjørelse om boplikten i forkant.

Møtet med politikerne i kommunestyresalen 2. mai
Vi følte at møtet gikk bra. Det var mange politikere tilstede, og de ga i ettertid uttrykk for at de syntes det hadde vært et godt møte.

Kommunedelplan for Veierland
Skal velforeningen gå inn for kommunedelplan for Veierland? Forslaget om kommunedelplan ble enstemmig vedtatt i kommuneplanutvalget, og får trolig flertall i kommunestyret. Saken ble grundig diskutert, og selv om vi er skeptiske til motivasjonen enkelte politikere har for å gå for dette alternativet, mente et stort flertall at dette var noe vellet skulle gå for. Det er viktig at vellet opprettholder sin posisjon som høringsinstans, og det er viktig å få tatt opp saken med tomtene på nytt. Det er viktig for vellet at vi kan gå inn i denne prosessen med blanke ark, og at ingen premisser er lagt på forhånd. Et stort usikkerhetsmoment er om Høyre vil vedta å programfeste at det ikke skal være boplikt noe sted på Nøtterøy. Og om de gjør det, om de vil binde medlemmene sine i denne saken. Vi tror vi har mye sympati ute blant folk for vår sak. Styret kommer til å sende et brev til lederne for de politiske partiene hvor vi skriver at vi går inn for kommunedelplan, men om f.eks. Høyre går inn for å avgjøre bopliktspørsmålet på forhånd, vil vi ha folkeavstemning om saken.

Basaren
Her er alt i god gjenge. Det skal være møte i basarkomiteen i neste uke. Innkjøpet er igang.

Kakelotteriet
Går bedre enn noen gang. Vi får inn mer penger enn vanlig.

Innvielse av sanitetsbilen/Vellets 65 årsjubileum/lansering av den nye Veierlandsboka
Alle disse begivenhetene ble foreslått slått sammen. Det er litt usikkert når boka kommer ut, så vi avventer med å bestemme dato til da. Dato avhenger også av hvilke tidspunkt som passer for ordføreren og fylkesmannen, som vi ønsker å invitere. I tillegg bør helse- og sosialsjefen, kultursjefen, Tone Bergesen, Christopher Woie, Atle Torbjørnsen og Holger Gaardholm inviteres.

Overskudd etter pengeinnsamlingen til sanitetsbilen
Vi har et stort overskudd på kr. 104 061,-. Disse pengene overføres til vellets konto og øremerkes drift og vedlikehold av sanitetsbilen, noe som da er vellets ansvar. Det ble understreket at det er viktig at serviceprogrammet for bilen overholdes.

Medlemsmassen i Velforeningen
Veierland vel har pr. i dag 78 A-medlemmer og 112 B-medlemmer. De siste tallet forventes å stige utover sommeren.

Veierlandskrus
Det er ikke fler igjen av de gamle krusene. Skal vi lage flere av de gamle, eller kanskje få laget noen nye? Det ble ingen konklusjon i denne saken.

Trafikken på Veierland
Tidligere i uka var det et oppslag i Tønsbergs Blad om "villmannskjøring" på Veierland. Ulovlig kjøring er en gjenganger. Velforeningen kan ikke gjøre noe med ulovlig kjøring, vil har ikke politimyndighet. Det er opp til den enkelte å melde fra, enten direkte til den man mener kjører ulovlig, eller til politiet. Det vellet kan gjøre, er å invitere f.eks. Gaute Amundsen til å ha stand på vellet under basaren og informere om hvilke regler som gjelder, vi kan også henge opp forskriftene for kjøring på Veierland på oppslagstavlene og legge dem ut på veierland.org.

Pianoet
Kari P. skal stemme pianoet sitt, og da stemmer vellet sitt i samme slengen.