Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Garasjestriden i Tenvik

At garasjesaken er mer enn en sak som omhandler hvem som skal ha rett til hvilken garasje vises tydelig ved at Bjørnar Daae (Høyre) og Bjørn Kåre Sevik (FrP — varaordfører) har en stor «aktuell kommentar» i Tønsberg Blad.

Habilitet
Paret fra to av Nøtterøy kommunes posisjonspartier mener Bente Jørgensens habilitet ble vurdert allerede 13. juni 2012 under budsjettbehandlingen. Da ble habiliteten vurdert i forbindelse med behandlingen av grunnleien for garasjene. Flere sider ved parkering på Tenvik og avlastningsparkering i Kjøpmannskjær ble diskutert. Saken ble utsatt for å komme opp som egen sak på høsten.

Veierlands reaksjoner
I sin kommentar påpeker de at saken ble behandlet i hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk 21. november. De mener at forslaget som her utarbeidet tilrettelegger parkeringen på Tenvik bedre enn noen gang tidligere.
• Garasjeeierne skulle betale kr 1.500,- for garasje pluss en oppstillingsplass.
• De som ikke hadde garasje skulle betale kr 1.500,- for en reservert plass pluss en oppstillingsplass.
• Næringsdrivende skulle også kunne leie en reservert plass.

De uttrykker stor overraskelse over Veierlendingenes reaksjoner.

12-12-2012
Formannskapet og kommunestyret behandlet saken 12. desember. I formannskapet «justerte» posisjonspartiene forslaget. Garasjene skulle ikke lenger være reservert for fastboende, men for alle med registrert «bolighus». De vedtok dessuten at garasjen skulle følge bolighus ved salg.

Grunneier
De mener det er normalt at kommunen som grunneier legger føringer for bruk av de arealer sameiet leier. De peker på at dette ble gjort også ved avtalen som ble tegnet i 1973. De hevder at «det er et politisk ønske at parkeringen skal knyttes til bolighus for å prioritere fastboendefremfor hytter på en oversiktlig måte som ikke krever stor oppfølging.»

Bolighus
Vedtaket sidestiller alle bolighus på Veierland enten de brukes som bolig eller hytte. De innser at det er her uenigheten ligger. Man kan ha garasje og uten å bo på øya.

Alternativet er at garasjen må tilbakeføres til sameiet eller selges til fastboende på øya når noen flytter. De hevder at dette krever mye kontroll og oppfølging.

Er det behov for garasjer
De sier videre at av de 11 på venteliste er det 6 som allerede har garasje. De står på listen for å få en nyere garasje. Dermed er behovet for garasjer svært usikkert. De presiserer at de ikke vil blande seg inn i rekkefølgen i ventelisten.

Åpen liste
De forventer at listen er åpen slik den skal være i båthavnene. De mener at det eneste de krever er at alle som eier bolighus i dag kan sette seg på listen. De hevder at de ikke har noe problem med at garasjesameiet ønsker å prioritere bebodde bolighus.

Saksgangen
Paret fra posisjonen hevder videre at saken er behandlet på vanlig måte i partienes gruppemøter. De påpeker dessuten at Trond Ramskis kjøp av garasje i Tenvik er irrelevant for for kommunen. Vedtaket betyr at garasje ikke skal kunne skilles fra eiendom. For Ramski betyr dette at han kan stille seg på venteliste som alle andre med bolighus på Veierland.

Opposisjonen
Bjørnar Daae og Bjørn Kåre Sevik langer ut mot Felleslista, Ap og Venstre og mener de mistenkeliggjør legaliteten bak vedtaket. De påpeker videre at disse partiene ville doble grunnleien for parkering på Tenvik.

Forhandlinger
De avslutter med å si at administrasjonen nå skal reforhandle avtalen med garasjesameiet. De påpeker videre at vedtaket legger sterke føringer for forhandlingene. Kommunen vil prioritere garasjer for bolighus på Veierland. Kommunen vil ikke stille garasjer til rådighet for hytteeiendommer. Posisjonen forventer en positiv og åpen tilnærming til kommunens føringer.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken