Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Veierland skole som kunstledhytte

Kunstledhytte på Veierland

red 2 for Veierlendingen

IMG_1227
Bildetekst: Vakre Veierland skole.
Bakgrunn
Rådmannen fikk i oppdrag og utrede bruk av Veierland skole som kystledhytte, eventuelt i sambruk med kommunal natur-/leirskole og andre aktiviteter. Hun skulle også vurdere salg av eiendommen.

I prosessen har det kommet innspill fra flere interessenter. Blant annet fra Veierland vel.

I sine vurderinger har rådmannen tydelig ønsket at skolen skal være til nytte for offentligheten og ta vare på og inngå som en del av Veierlandsamfunnet.

Rådmannen har uttalt at hun ser eiendommen og bygningene som kulturhistorisk viktige for Veierlandsamfunnet og mener det er viktig å sikre framtidig aktivitet, for å bidra til å hindre forfall.

Rådmannen mener at videre drift og bruk kan sikres på to måter. Eiendommen kan selges på det åpne markedet eller beholdes av kommunen som inngår avtaler med eksterne aktører for å sikre drift og bidra til aktivitet i bygningene gjennom året.

Fakta
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Dersom eiendommen skal selges på det åpne markedet, må planstatusen endres dersom ny eier vil benytte eiendommen til bolig/hytte.

Dersom det blir kystledhytte er det ikke nødvendig å endre planstatus.

Salg av eiendommen
Eiendommen har en prisantydning på 1,5-2 millioner kr. Salg kan gjennomføres forholdsvis raskt uten at det er nødvendig å gjøre noe med bygningene eller eiendommene for øvrig. Rispestua må skilles ut og bevares i kommunens eie. Dette sikrer den kulturhistoriske arven som er gjenskapt i Rispestua. En slik deling av eiendommen kan påvirke salgssummen. Ved eventuelt salg til privat personer som skal bruke skolen som bolig/hytte må planstatus endres.

407398_1_A__1_side_
Bildetekst: 1. etasje.

Eiendommen selges ikke
Vi tror ikke eiendommen vil bli solgt. Vi tror det blir en løsning med kystledhytte, eventuelt i kombinasjon med utleie av arealer i bygningen til eksterne aktører. Dette er i tråd med ønsker fra Veierland vel som ønsker aktiv bruk av eiendommen hele året. Dette forutsetter at eiendommen rustes opp.

Det er mye som tyder på at et flertall av politikerne vil prioritere å skape aktivitet på Veierland, som også kan bygge opp om målsettingene i kommuneplanen om tilrettelegging av fritids og friluftsaktiviteter i kommunen. Rådmannen foreslår derfor, alternativt, å beholde bygget.

Kystledhytte
I den forbindelse har det vært samtaler med Oslofjorden friluftsråd om etablering av kystledhytte etter prinsipper både fra Nøtterøy og andre kommuner langs Oslofjorden. Friluftsrådet er positive til å etablere en kystledhytte, noe rådmannen mener både er realistisk og ønskelig. Det vil sikre jevnlig bruk, og skape aktivitet, kanskje spesielt i sommerhalvåret.

Rådmannen anbefaler at det arbeides videre for å få etablert en kystledhytte i skolelokalene. Hun anbefaler dessuten at Oslofjorden friluftsråd blir en hovedaktør i driften av den tidligere skolen.

Andre aktiviteter
Rådmannen mener allikevel at det kan være plass til andre aktører i bygget. Det er flere som ønsker å leie areal i bygningen. Blant annet har Ellen Rishovd Karlowicz og Jacek Karlowicz vurdert muligheten for å etablere atelier i lokalene. Samtidig har Vestfold fylkeskommune henvendt seg til administrasjonen for å etablere en kunstled, der kunstnere kan leie seg inn for kortere eller lengre tidsrom for å utøve sin kunst. Dette høres jo ut som noe passer sammen.

Både fra Veierland vel og fylkeskommunen har ytret ønske om kunstaktivitet i en eller annen form. Det vil sikre helårsaktivitet i bygget. I notatet fra Veierland vel er det også foreslått andre aktiviteter.

Rådmannen har også vurdert om eiendommen kan brukes til egen aktivitet, for eksempel til natur- /leirskole for kommunens elever. Både dagsturer og overnattingsturer er aktuelt. Dette kan kombineres med kystledhytte.

Økonomi
Det er innlysende at et eventuelt salg vil bringe penger inn i kommunekassa.

Mens det må foretas noen investeringer for å kunne bruke bygget som kystledhytte og eventuelt annen aktivitet. Spesielt når der skal være overnatting. Oslofjorden friluftsråd tenker seg en kystledhytte med 10-12 sengeplasser. Kommunen mener det vil koste ca 750.000,-.

Inntektene fra kystledhytta er estimert til 70 - 90.000,- pr år. kr. I tillegg kan det komme andre leieinntekter

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader er beregnet til kr 40.000 pr år, inkl. strøm.

407399_1_A__1_side_
Bildetekst: 2. etasje

Fremdrift
Dersom det vedtas å etablere en kystledhytte, vil rådmannen fortsette dialogen med Oslofjorden friluftsråd for å utarbeide en samarbeidsavtale som regulerer både etablering og drift av tiltaket. Målet er å ha avtalen klar i oktober 2014. Da kan avtalen sluttbehandles i formannskapet i løpet av november/desember. Kystledhytta kan da være en realitet våren 2015.