Vedtektsendringer i Vellet

Vellet for alle

red 2 for Veierlendingen

Board-Meeting-Feature5
Det ble foretatt to vedtektsendringer på siste årsmøte i Veierland vel. Begge endringene var grundig diskutert på møtet før årsmøte og enstemmig vedtatt på årsmøtet. Begge endringene gjaldt §4. Den ene var en justering. Den andre gir sommergjestene større innflytelse i Vellet.

Endret styresammensetning
Første endring $4, første avsnitt. Her sto følgende i gammel versjon: «Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer; formann, varaformann, kasserer, sekretær og et styremedlem.»

Her har det kommet et tillegg: «Et av vellets B-medlemmer skal, om mulig, velges som styremedlem med stemmerett».

Dermed er det, for første gang, åpnet for at B-medlemmer skal få plass i styret. Rent praktisk vil det nok bli gjort en henvendelse til Hytteeierforeningen som så kommer med et forslag som så må godkjennes på Vellets årsmøte.

Styrerepresentasjon i komitéer
I samme paragraf, tredje avsnitt sto det tidligere: «Styret kan være representert med minst et medlem i alle komitéer.»

Dette er endret til: : «Styret kan være representert med minst et medlem i alle komitéer, bortsett fra i valgkomitéen».
Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.