Referat fra garasjesameiets årsmøte 2013

REFERAT FRA ÅRSMØTET I VEIERLAND GARASJESAMEIE 28.2 2013

Til stede: 21 av 31 sameiere, samt en fullmakt til styret, til sammen 22 stemmeberettigede.
Referatet er signert: Svein Aurmark (sekretær) og Terje Tvinnereim
Møtedato: Veierland 1. mars 2013


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Ingen bemerkninger.

2. Valg av dirigent og protokollunderskrivere
Vidar Ringstrøm valgt som dirigent. Terje Tvinnereim og Svein Aurmark som protokollunderskrivere.

3. Årsberetning for 2012
Formannen, Vidar Ringstrøm, leste denne.

Det ble stilt ett spørsmål: Om det ble ført separate regnskaper for gamle og nye garasjer. Formannen bekreftet dette.

Årsberetningen ble godkjent uten anmerkninger.

4. Regnskap for 2012
Kasserer, Edmund Paulsen, redegjorde for dette. Det har vært små endringer siden siste årsmøte, totale utgifter på kr. 7500 til vedlikehold, strøm og forsikring. Gamle garasjer har en kassabeholdning på kr. 126.194 og nye garasjer kr. 49.027. Regnskapet er revidert av Kari Kaasa.

Regnskapet godkjent uten anmerkninger.

5. Vedtektsendringer
Innsendte spørsmål fra Bjørn Eilertsen tas opp på neste medlemsmøte.

Nedenfor følger de paragrafer som ble foreslått endret.

Opprinnelig § 4:
«Overdragelse eller utleie av hver enkelt sameiers garasje kan bare skje med styrets skriftlige samtykke. Dette må foreligge før man tar noen garasje i bruk, da alle utestående forpliktelser til sameiet må være betalt.

Styret fører venteliste over interesserte, og ledig garasje skal tilbys første på listen.

Det er et krav fra Nøtterøy kommune at garasjen kun kan overdras til fastboende på Veierland.

Nektelse kan bare skje på saklig objektivt grunnlag.»

Forslag fra Arne Torgersen til endringen av vedtektenes § 4:
«Sameiets garasjer kan eies av alle boligeiere på Veierland». Forslaget er begrunnet med at det er i tråd med kommunestyrets vedtak av 12.12.2012.

Forslaget fikk 2 stemmer.

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 4:
«Sameiets garasjer kan bare eies av fastboende på Veierland, dvs personer som er fastboende og ifølge Nøtterøy folkeregister har bostedsadresse på Veierland.»

Forslaget fikk 20 stemmer.

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 4:
«Det er et krav fra Nøtterøy kommune at garasjen kun kan overdras til fastboende på Veierland», strykes. Og: «Nektelse kan bare skje på saklig objektivt grunnlag, strykes.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Setningen ”Nektelse kan bare skje på saklig objektivt grunnlag” fjernes også i § 6.

Opprinnelig § 5:
«Sameiet består fra starten av 12 like store andeler i forhold til garasjeanleggets selvkost kr.__________

ed senere overdragelser er det ikke lov å overdra andelene til høyere pris enn selvkost, dog med justering etter prisindeksen.»

Forslag fra Arne Torgersen til endring av § 5:
Endring i selvkostpris for garasje til kr. 70.000.

Forslaget ble trukket.

Styrets forslag til endring av § 5:
«Sameiet består av 31 andeler i tre ulike garasjebygg. Selvkost for bygg 1………., for bygg 2……….. og for bygg 3………. Ved overdragelse er det ikke lov til å overdra andelene til høyere pris enn selvkost, dog med justering etter prisindeksen.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Opprinnelig § 7:
«Styret består av 3 medlemmer. Styret kan bare bestå av sameiere, sameieres ektefelle eller myndige barn som tilhører husstanden. Årsmøtet velger hvert år styrets formann
og medlemmer.»

Forslag fra Vidar Ringstrøm til tillegg i § 7:
«Det velges en valgkomité som i forkant av årsmøtet utarbeider et forslag til styre og valgkomité. Valgkomitéen består av to personer som velges for to år av gangen. Det første året sitter man som medlem og det neste som leder. Nytt medlem velges på hvert årsmøte.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det betyr at styrets forslag til en forenklet fremstilling av dette ble trukket.

Opprinnelig § 8:
«Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst 3 dagers varsel. Vedtak treffes med simpelt flertall.»

Styrets forslag til endring i § 8:
«Styret innkaller til medlemsmøte ved behov. Innkalling skjer skriftlig med minst en ukes varsel.

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling skjer skriftlig med 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst en ukes varsel.

Vedtak på alle møter treffes med simpelt flertall bortsett fra når det gjelder vedtektsendringer. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.»

Det ble foreslått å endre varslingsfristen for ekstraordinært årsmøte til 14 dager. Sameierne sluttet seg til dette og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Opprinnelig § 10:
«For å endre vedtektene kreves ⅔ flertall av de avgitte stemmene, dog minst halvparten av de fremmøtte sameierne.»

Forslag fra Arne Torgersen til endring av § 10:
«Vedtekter endres med simpelt flertall.»

Forslaget fikk 2 stemmer

Styrets forslag til endring av § 10:
«Lovforslag eller forandringer i lover og vedtekter må være diskutert på et medlemsmøte for å kunne realitetsbehandles på årsmøtet. Det kreves ⅔ flertall fra de tilstedeværende stemmeberettigede før enighet om forslaget.»

Det ble foreslått fra en av sameierene å sløyfe ordet ”tilstedeværende” og legge til helt til slutt: …før enighet om forslaget oppnås.

Forslagets første setning ble enstemmig vedtatt. Annen setning med de foreslåtte endringer ble vedtatt med 20 mot 2 stemmer.


6. Medlemsavgift for 2013
Styret foreslo uendret medlemsavgift, kr. 1500.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Valg av styre og revisor
Styret hadde sagt seg villig til å fortsette. Det ble ikke stilt motkandidater.

Styret ble derfor enstemmig gjenvalgt.

Styret består av:
  • Vidar Ringstrøm, formann
    • Edmund Paulsen, kasserer
    • Svein Aurmark, sekretær
    • Arve Hoff-Jenssen, styremedlem

Styreformannen foreslo gjenvalg av Kari Kaasa som revisor.

Hun sa seg villig til dette og ble enstemmig gjenvalgt.

____________________________