Garasjehistorikk

Parkeringen har vært problematisk lenge

red 2 for Veierlendingen

Screenshot 15-02-14 17:24Paulsens arkiver
Via omveier har vi fått tak i en del utklipp fra Paulsens arkiver vedrørende garasjer og parkering på Tenvik. Dette er et problem skiftende kommunestyrer ikke har klart å løse. Dessverre har vi ikke datoer for de forskjellige sakene. Vi tar noen utdrag. Jeg antar de aller fleste utklippene er fra Tønsberg Blad.

Parkeringsproblemene i Tenvik må nå løses
Tønsberg Blad september 1983. I 1983 var det stor enighet i kommunestyret om at parkeringsproblemet i Tenvik måtte løses. Det en ikke var enige om var hvordan en skulle forholde seg til videre hyttebygging på Veierland.

Reguleringsplanen for Alby var til annengangs behandling i kommunestyret. Arbeiderpartiet ville ha den utsatt til parkeringsproblemet var løst. De fikk støtte av Venstre og SV. Høyre mente en godkjennelse ikke ville få konsekvenser siden parkeringsproblemet måtte løses uansett.

Den ble godkjent.

Parkeringsproblemer i Tenvik
Tenvik vel skriver et leserinnlegg i Tønsberg Blad i oktober 1984. De har behandlet reguleringsplanen for området og vedtatt følgende:
1) Ingen utvidelse av parkeringsarealet, men systematisering av det allerede eksisterende.
2) Ingen nye garasjer eller flytting av eksisterende.
3) Ingen gjestebrygge i strandområdet
4) Ingen utvidelse av industriområdet.
5) Ingen kiosk.

De påpeker at parkeringsproblemet er begrenset til 4 uker om sommeren og et par helger utenom, men påpeker at trafikkforholdene er uholdbare i denne perioden. De påpeker også at det ikke bare er parkeringen, men også at selve trafikken er et problem.

Vellet foreslår en avgiftsordning.

Parkeringen i Tenvik
18 oppsittere i Tenvik — Åpent brev til Tenvik vel i Tønsberg Blad i oktober 1984. Oppsitterne har gjort seg noen refleksjoner om parkeringen.

De er redd Veierlendingene, bygnings- og reguleringssjefen og politikerne ikke forstår Tenvikboernes problemer. De mener Veierlendingene er egoistiske som ikke vil ha biltrafikk på Veierland og mener det er «forståelig, men ikke akseptabelt». De mener Tenviks befolkning lider som følge av denne egoismen.

De nevner videre at folk parkerer i blomsterbed, i hekker og foran inngangene deres. De Folk gjør sitt fornødne utenfor vinduene deres. Bilene er trekkplaster for tyver og kjeltringer. «Det er rene Chicago.» Nettene er urolige med rusing av biler, slamring med garasjeporter, skrik og skrål. Politiet er stadig på dørene deres.

Kort fortalt vil de ikke ha flere parkeringsplasser. De vil ha bilferge til Veierland. De vil at Veierlendingene selv skal ta hånd om sine biler.

Rabaldermøte på Veierland om parkeringsplassene i Tenvik
Nøtterøy kommune fikk masse kritikk da de uten høringsrunde eller annen forhåndsinformasjon innførte avgiftsparkering. Hytteeierne var dessuten misfornøyde med at det var skytterlaget som skulle stå for innkreving av avgift — de var ikke interessert i å støtte skytterlaget på Nøtterøy. Stemningen på møtet ble beskrevet som amper.

På møte som ble avholdt på Vellet møtte nesten 130 hytteeiere og fastboende for å få informasjon om ordningen. Før møtet var det dannet et interimsstyre for Hytteeierforeningen som skulle etableres denne sommeren. Døgnprisen var satt til kr 15,- pr døgn.

Rådmann Finn Mjåland fra kommunen kunne fortelle at avgiftsparkeringen var en prøveordning. Han var helt klar over at det var for få parkeringsplasser. 170 plasser og 400 hytter. Han inviterte til samarbeid, men en hytteeier repliserte med at det var litt sent å be om samarbeid når ordningen var igangsatt.

De fastboende hadde et litt annet problem. Det var for få plasser på Tenvik. Dermed fikk de ikke plass til bilen fredag kveld og kunne ikke få besøk på sommeren.

Resultatet var parkeringsavgift som en foreløpig ordning...

Hytteeiere nekter å betale
Hytteeiere protesterte mot avgiften på 15 kroner ved å kjøre forbi gebyrbua uten å betale. Noen hadde også begynt å parkere på Engø der de betalte kr 400,- pr år.

Avisa skriver at parkeringssaken er bakgrunnen for dannelsen av hytteeierforeningen på øya. Det var Bjørn S, Bjørnli som tok initiativ for å få dannet en slik forening.

Ti gode spørsmål
To født i Skyttens tegn skrev et innlegg i avisa. Innlegget var et svar på et innlegg Skytterlaget (ansvarlig for gebyrinnkrevingen på Tenvik) hadde skrevet tidligere. De hadde følgende «supplerende spørsmål»:

1) Skal det være væpnet vakt på parkeringsplassen om natten?
2) Om det blir bilferge til Veierland, vil de foretrekke konvoi eller ubåt?
3) Vil de ha behov for tungtransport? Hvis — ja — hvor mye er de villig til å betale pr døgn?

osv.

Parkeringen i Tenvik
Karin Brynildsen skrev et innlegg i mai 1985. Hun reagerer på et brev fra kommunen som informerer om den nye parkeringsordningen på Tenvik. Det hun spesielt reagerer på er at hytteeierne ble invitert til møte på Vellet, men ikke de fastboende. De ble først informert i etterkant. I et brev som begynner med «Som de sikkert vet...».

Hun benytter anledningen til å klage på at bussene ikke korresponderer med fergen da hun mente bedre offentlig transport kunne være med på å lette trykket på parkeringsplassene.

Hun stiller også spørsmål ved at skytterlaget driver parkeringen. De leier plassen, men hvor mye betaler de i leie? Harmonerer skytterlagets overskudd med det andre foreninger mottar i støtte fra kommunen? Blir inntekten beskattet på vanlig måte? Vil regnskap bli tilgjengelig når prøvetiden er over?

Karin mener dette er et skole-eksempel på hvordan man ikke skal gjennomføre slike prosjekter.

Stort sett positive til parkeringsavgift på Tenvik
Skytterlagets John Henriksen kan fortelle at de fleste er positive til parkeringsordningen. Mange skal ha uttalt at de syntes det var på tide med litt mer orden.

Når journalisten snakker med en hytteeier sier denne: «Jeg har hatt hytte på Veierland i 25 år og aldri hatt problemer med å finne parkeringsplass. Jeg vil presisere at jeg heller aldri har vært nødt til å parkere ulovlig.» Han mente at parkeringsavgiften var for høy (15 kr for et døgn, 105,- for en uke, 5 kr for en time. Han var ikke i mot å betale, men 630,- for 6 uker synes han er mye.

Hva vi i Tenvik mener
Tenvik og Småvik vel uttaler seg om parkeringen i mai 1985.

De påpeker at parkeringen i Tenvik angår dem mest av alle. Fordi de bor i Tenvik, er glade i Tenvik og trives i Tenvik. De takker Nøtterøy kommune fordi de endelig gjør noe med parkeringen. De er svært fornøyd med at det har blitt parkeringsforbud langs Tenvikveien.

De er bekymret for utviklingen fremover. De er redd det skal bli enda flere hytter på Veierland og etterlyser et tak. De lufter tanker om alternative parkeringsplasser og alternative fergehavner.

Parkeringen i Tenvik
I 1985 er det Jan Ove Evensen som er formann i garasjesameiet på Tenvik. Legg merke til at det allerede i 1985 ble omtalt som garasjesameie. I mai skriver han i avisa.

Han er sint fordi kommunen forsøker å overta styringen av garasjene. Han påpeker at vedtektene gir hver sameier full disposisjonsrett til sin garasje og at de ikke har planer om å endre vedtektene.

Han klager dessuten på tomteleien som det året steg fra kr 200,- til 4.800,- for 12 garasjetomter. 1300%. En normal prisstigning 1973 til 1985 skulle tilsi en leie på kr 400,- - 500,-.

I forbindelse med opprettelse av nye parkeringsplasser ble veien flyttet helt inn til garasjene. Jan Ove mener det er farlig å rygge rett ut i veien og lurer på om ikke det er i strid med veitrafikklovens §5.

Det ble den gang tatt en del plasser som var disponert av Tenvik småbåthavn. Dette syntes Jan Ove var leit. Han mente småbåthavnen burde fått beholde sine plasser.

Hytteeiere raser mot parkeringen
I september 1986 står det et stykke i Tønsberg Blad. Avisa kan fortelle Nøtterøy Hytteeierforening (skal det være Veierland tro) raser mot parkeringsordningen. Ordføreren får et brev fra høyesterettsadvokat John Arff-Pettersen med krav om at nåværende ordning avvikles. Rettslige skritt vurderes.

Teknisk styre behandler brevet i et møte der Kommuneingeniør Bjørn Bringedal anbefaler at ordningen beholdes og at rådmannen ser på de juridiske sider ved saken. Han begrunner dette med at parkeringsforholdene er bedre enn før.

Hytteeierforeningen på sin side mener at når det tas avgift bør avgiften tilfalle kommunen som bør bruke pengene til utbedring av parkeringsplassen.