Ramskis advokat

Advokat Soltvedts brev til kommunen

red 2 for Veierlendingen

Viser til «Hemmelig brev i formannskapet».

IMG_7752
Marite Juul med sin mann i tobolaboden på Vellets basar


Marite Juul har nå fått det brevet (e-posten) som Bjørn Kåre Sevik (varaordfører Frp) refererte til i siste møte formannskapet. Dette fikk hun etter direkte henvendelse til ordfører Roar Jonstang (Høyre). E-brevet var sendt 12-11-2013 — i god tid før formannskapsmøtet.

I brevet fremgår det at advokat Soltvedt i denne saken bistår Trond Ramski og Bente Hobæk. Trond Ramski er sommergjesten som kjøpte garasje av Bente Hobæk i strid med garasjesameiets vedtekter og utenom venteliste.

Advokaten «anbefaler» kommunen å endre teksten i vedtaket da han ikke er fornøyd med rådmannens forslag. Forslaget lød: «Kravet om at garasjene skal forbeholdes fastboende på Veierland som en forutsetning for avtalen, videreføres ikke. Garasjesameiet styrer tildeling av garasjer på egne premisser.» Advokaten ønsker siste setning strøket. Slik vi oppfatter advokatens e-brev er det fordi han vil påstå at det ikke dreier seg om et garasjesameie, men om selvstendige garasje-eiere.

______________________________

Vedtaket ble som følger:
1.Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalen med Veierland garasjesameie om leie av grunn til garasjeanlegget i Tenvik (gbnr 89/105) av 8. oktober 1973.

2.Følgende premisser legges til grunn for reforhandlingen:
Kravet om at garasjene skal forbeholdes fastboende på Veierland som en forutsetning for avtalen, videreføres ikke. Garasjesameiet styrer tildelingen av garasjer på egne premisser.

Kart og omfang av leieobjektet oppdateres.

Grunnleien defineres med kr 1500 pr. garasje.

Grunnleien skal ikke inngå som en del av kommunens gebyrvedtekter, men skal reguleres direkte i leieavtalen.

Hvert femte år skal kommunen, som utleier, ha rett til å oppjustere leien i henhold til markedspris. I tillegg kan leien justeres i henhold til konsumprisindeksen hvert tredje
år.

Grunnleie betales samlet av garasjesameiet til Nøtterøy kommune.

Avtalen skal være løpende og tidsubestemt, med 1 års gjensidig oppsigelsesfrist.

Partenes forpliktelser ved opphør av avtale reguleres. Eventuell innløsning av garasjene reguleres særskilt.

______________________________

Advokat Soltvedt fikk det dermed ikke som han ønsket.

Det gjorde derimot Marite Juul som fikk utlevert e-brevene.