Enda mer garasjesak

Det klages, men klagen tas ikke til følge

red 2 for Veierlendingen

Tone T
Bakgrunn
Det er flere grunner til at garasjesaken engasjerer på Veierland. Ikke bare blant garasje-eiere, men også ellers. At et enstemmig velmøte gikk inn for å garantere for garasjesameiets rettsutgifter i saken sier jo sitt.

Saken har aner helt tilbake til kampen for å beholde boplikten. Trond Ramski kjøpte en eiendom med boplikt og ville ikke flytte til øya. Trond Ramski er medlem av FrP Tønsberg og det vakte reaksjoner da både Frp og Høyre (Nøtterøy) gikk bort fra sine lovnader om ikke å fjerne boplikten uten et meningskifte på øya.

De fikk som kjent støtte fra Bolyst.

Nå har altså Trond Ramski kjøpt en garasje. Den er kjøpt utenom ventelistene og i strid med garasjesameiets vedtekter. Nå er det enda en gang bolystmedlemmene som støtter Trond Ramski.

Det faktum at tre sentrale bolystere fra Veierland nå har fått plass i Nøtterøy FrPs lokallagsstyre er så spesielt at en ikke kan undres over at folk flest mener det er en premiering for den jobben de har gjort for Ramski. Tone Torgersen (Bolyst) har blitt leder, Arne Torgersen (Bolyst) har blitt studieleder og Bjørn Eilertsen (Bolyst) er varamedlem.

Formannskapet i november 2013

På et formannskapsmøte i november 2013 fikk garasjesameie endelig medhold i garasjesaken. Formannskapet innser endelig at de ikke har anledning til å diktere sameiets vedtekter. Kommuneadministrasjonen har fått fullmakt til å reforhandle leieavtalen med sameie . Vedtaket fastslår dessuten at sameiet selv skal bestemme hvordan tildeling av garasjer skal skje. Dette skjedde etter at fylkesmannen erklærte at det første vedtaket (der kommunestyret vedtok endringer i garasjesameiets vedtekter) ugyldig.

Eneste parti som stemte i mot dette vedtaket var Frp ved varaordfører Bjørn Kåre Sevik i spissen.

Tone og Arne Torgersens brev
Her kunne det kanskje stoppet, men Tone og Arne Torgersen vil det annerledes og klager dette vedtaket inn for fylkesmannen.

Klagebrevet som er på 6 sider pluss vedlegg!! Vi tror ikke vi tar i for hardt når vi sier at brevet er tungt å lese. Her er et lite kapittel:

Det foreligger ingen offentlige interesser i dette vedtaket som er tilstrekkelig begrunnet eller varslet. Det er heller ikke nødvendig for politikere å gjennomføre et slikt ekspropriasjonsvedtak da reguleringsplanen for Tenvik allerede ligger der. Beslutningen utgjør ingen forskjell i hensynet til de allmenne interesser, slik at ekspropriasjon etter plan og bygningsloven ville kommet til anvendelse.

Hele brevet kan leses her: Klagebrev

Fylkesmannens saksbehandling
Fylkesmannen realitetsbehandler ikke klagen, men sender den over til rådmannen i Nøtterøy med følgende enkle tekst:

Jeg regner med at denne håndteres av Rådmannen i kommunen.

Tone og Arne Torgersens reaksjon
Dette likte Tone og Arne dårlig og forsøker å få saken tilbake til fylkesmannen. I dette brevet forklarer Torgersens et par rettslige prinsipper for en av kommunens jurister. Det eksemplifiseres slik (utdrag):

Jeg kan ikke parkere bilen min i din garasje som du selv har kjøpt, selv om kommunen mener at de kan frata deg bestemmelsesretten din fordi du leier eiendommen garasjen står på! At jeg skal kunne parkerer bilen min i din selvkjøpte garasje,- slik at du må finne andre alternativer sier seg selv helt utenkelig, - men det er faktisk det kommunen har gjort i vedtaket sitt.

Du finner hele brevet her: Brev til kommunens jurist

De forsøker dessuten å få fylkesmannen til å ta opp saken igjen med en kort e-post:

Vi registrerer Fylkesmannens henvendelse til Nøtterøy kommune i anledning denne klagen. Vi forstår dette slik at fylkesmannen vil vurdere
klagen på nytt etter at rådmannen har uttalt seg. Dette betyr at administrasjonen følger opp denne saken før den returneres til fylkesmannen som er den rette adressat for klagen.

mvh Tone Margrethe og Arne Torgersen

Vi kan ikke se at fylkesmannen har gjort noe mer med saken.

Formannskapsmøte 05-02-2014
I kortversjonen ble saken presentert slik på formannskapsmøte 5. februar:

Tone og Arne Torgersen har påklaget formannskapets vedtak i sak 144/13 vedrørende avtalen med Veierland garasjesameie av 08.10.1973. Klagen er datert 15.12.2013. Aktuelle vedtak utgjør ikke et vedtak i forvaltningslovens forstand, og gir ikke klagerett. Klagen avvises.

Vedtaket var enstemmig. Klagen ble avvist.

Det er verd å merke seg at klagesaken som ble fremmet av Nøtterøy FrPs leder (Tone Margrethe Torgersen) ble enstemmig avvist. FrPs egne representanter avviste klagen.

Videre saksgang
Nå skal garasjesaken opp i kommunestyret og mellom Trond Ramski og garasjesameiet blir det nok en rettssak. Så vi er ikke ferdig.