Arnes garasjebrev

Masse nye spørsmål fra Arne

Arne Torgersen (Bolyst)


E-brev til styre og sameiere i Veierland garasjesameie.

Screenshot 26-03-13 20:20

Her er Arne Torgersens brev:

For at sameierne skal forstå sammenheng, årsak og fakta må dere vedlegge alle dokumentene som vedkommer selve prosessen. Det som skrives i informasjonen nå er en begrenset og selektiv informasjon. Er saken innstillt eller avvist etter tvl § 6-11 ? I så tilfelle hvilken bokstav - kopi av rettsboken/dokumentet må vedlegges.

1. Forliksrådet i Tønsberg: Det foreligger et prosesskift fra begge parter som må ligge ved denne orienteringen. Disse prosesskriftene er vesentlig for sameiernes syn og eventuell videre behandling. Dere må fremlegge begge parters syn,- sameierne skal ha innsikt i alle dokumenter i god tid før sameiermøte.

2. Bente Hobæk eier ingen garasje,- hun har solgt den for over 1 år siden. Det er vel nærliggende å anta at en eventuell behandling i forliksrådet på Nøtterøy ville omfatte minst 2 forhold : 1) foreldelse og 2) partsforholdet -

Partsforholdet har vi påpekt til styret i mail og i 2 møter siden september 2012. Partsforhold i denne saken er 31 sameiere Ringstrøm, hvorav en sameier er fjernet og stevnet i sameiets dokumenter. Et styre kan ikke føre en slik sak hverken i forliksråd eller tingrett uten at alle sameiere er innkalt og tilstede. En flertallsbeslutning kan omhandle eks. legging av nytt tak, nye porter eller maling av alle garasjer, arealbenyttelse , midler, osv. I saker som ikke gagner felleskapet må alle sameiere være representert. Fletallsbeslutninger som begrenser eller fratar sameiere rettigheter eller verdi kan ikke gjennomføres med en flertallsbeslutning. Informasjon om dette er innlevert, referert og opplyst i sameiermøte . Når dere fjernet 1 garasje fra sameiet, mangler vi en sameier og regnskapene blir feil. Sameiet er således heller ikke fulltallig. I Brønnøysund står sameiet oppført med 31 garasjer, mens det bare står oppført 30 sameiere. Selv om det foregår en tvist, må regnskapet dokumentere et fulltallig sameie for å være gyldig. Ellers må det foreligge en negativ eierandel. Alle 31 skal være innkalt til møter og alle 31 skal ha lik informasjon, uttalelsesrett og stemmerett selv om dere har en tvist gående med en sameier.

3. Vi vil se en kopi av regnskapet for 2011 + 2012 som manglet til årsmøte.

4. Av postlistene i Nøtterøy kommune ser vi nok en gang et innspill som vi ikke kjenner til. Referatet fra årsmøte ,- er dette i samsvar med det som ble sendt til oss ? Når dere skal forvalte sameiernes midler, er det vesentlig viktig at dere dere gjør det til det beste for ALLE sameiere. Vedtektene våre er ufullstendig og ingen vedtekter har tilbakevendende kraft.
Ventelistene er ikke korrekte. Her står det at noen ønsker oppgradering av en garasje som de ikke eier. Deretter står forholdet oppgradering foran folk som ikke har garasje. Men oppgradering har vi kke i vedtekter.

5. Nå er saken der vi sa den ville være for 1/2 år siden. Sameiet er nå i den situasjon at Ramski kan kreve vederlag for tap og utgifter han har hatt i denne saken. 2 sameiere reserverte seg mot hele prosessen, og har på denne måten sikret øvrige sameiere og sameiets midler ved å skrive, protokollere og fremlegge dokumentasjon underveis. Det blir med andre ord også vanskelig for Ramski å kreve alle sameierne for disse kostnadene. Før sameiermøte sto derimot styrerepresentanter fram i avisen, uten at noen av dem hadde fullmaktene sine i orden. I og med at styret tok en beslutning om forliksklag uten sameiernes fullmakt må dere bære kostnadene selv - som varslet i mail i oktober 2012.

Når det gjelder FS vedtaket i 1987 så må dere oversende hele vedtaket. Det står der at det skal være 1 garasje pr. boenhet , - og vedtaket er kun basert på en tillatelse til oppføring. Det er ingen fullstendig avtale.Derimot har hver enkelt av oss mottatt faktura for leie av grunnen direkte fra kommunen i 7 år. Det er således en avtale hver enkelt sameier har med kommunen. Innholdet i avtalen fra 1973 er delvis videreført - men omfatter ikke de nye garasjene hverken i innhold, areal eller betingelse.

Vi reserverer oss mot å stevne saken Ramski/Hobæk for tingretten. Likeledes gjelder reservasjonen bruk av sameiets midler til slike saker.

Fleirtalsvedtak. LOV 1965-06-18 nr 06: Lov om sameige [sameigelova

§ 4. Eit fleirtal kan gjera vedtak om styring og utnytting i samsvar med det sameigetingen er etla eller skikka til. Vedtaket må ikkje stride mot lova her eller gå ut på urimeleg kostnad eller på å gjera tingen om til noko anna.
____________________________

Merknader red 2

De vi har snakket med så langt stiller seg undrende til brevet. Med et unntak. Bjørn Eilertsen som er sameier sier i en e-post at innholdet i Arnes brev «er av vesentlig betydning for alle garasje sameiere og må taes opp til diskusjon så snart som mulig etter påske.»

____________________________

Faktaboks: Bolyst Veierland
Faktaboks: Garasjesaken