Veierland skole opp til vurdering

Nedleggelse av Veierland skole skal ut på høring igjen

red 2 for Veierlendingen

Boplikten er fjernet og virkningene begynner å komme. Vi har allerede mistet hus og nå skal skolen vurderes på nytt.

Saken er sendt ut på høring. Hele høringsdokumentet ligger her: HØRINGSDOKUMENTET ER DESSVERRE FJERNET

Veierland skolekrets vil, etter en eventuell nedleggelse, bli slått sammen med Brattås skolekrets. Elevene vil bli flyttet til Brattås skole. Brattås skole er imidlertid revet og ny er under bygging. Dermed kan det bli snakk om midlertidige ordninger fram til Brattås er ferdig.

Bolyst
Bolyst jobbet i flere år for å fjerne boplikten og å få lagt ned Veierland skole. De lyktes med boplikten og det er en logisk følge at de også vil lykkes med skolen: BREVET ER DESSVERRE FJERNET
IMG_8649

Historikk
I 1862 kunne Veierlendingene åpne dørene i sin egen skolebygning. Veierlendingene samlet selv inn midler til byggingen. I 1870 hadde skole 66 elever.

Spørsmålet om skoledrift på Veierland har vært oppe til vurdering flere ganger. Allikevel er det fortsatt skole på øya.

Rådmannen sier at: Historisk har elevene på Veierland greid seg bra både faglig og sosialt også i forhold til overgang til ungdomsskolen.

Kommunedelplanen
I Kommunedelplanen for Veierland står det om skolen: Grunnskolen på Veierland skal opprettholdes under forutsetning av at elevtallet får en positiv utvikling.

Det forventes at den veksten Veierland har hatt i bopliktperioden blir borte og at vi vil få et fall i folketall. Dermed er håpet om vekst i elevtall også vanskelig å tro på.

Prognoser
Rådmannen har lagt fram følgende prognose for elevtallet på Veierland i årene som kommer:

Screenshot 28-04-13 18:11

Dette er basert på de barn som faktisk bor på Øya i dag. Nå som boplikten er fjernet regner man ikke med noen ekstra tilflytting i årene som kommer, selv om rådmannen nevner at dette kan påvirke tallene. Rådmannen uttrykker bekymring i forhold til kvaliteten på undervisningen dersom elevtallet på Veierland skole ikke øker.

SFO
Veierland skole har ikke SFO.

Skolen gir et for godt tilbud til barna
Opplæringsloven sier at alle elever skal ha et likeverdig skoletilbud. Her sier rådmannen at dette kan være vanskelig i store enheter, men lett å få til på Veierland. For Veierlandelevene er dette positivt, sier hun. Hun sier videre at: Likverdigheten i det totale skoletilbudet utfordres fordi elevene på Veierland har en tettere oppfølging enn hva som i utgangspunktet er mulig for noen av de andre elevene i kommunen. For Veierland elevene er dette positivt, men isolert sett er dette en økonomisk favorisering av noen få elever i kommunen.

Reisetid
Rådmannen har gjort noen beregninger vedrørende barnas reisetid. Redaksjonen kjenner ikke reglene for slike beregninger, men ser at rådmannen har lagt til grunn reisetiden fra Vestgården til skolen og ikke fra Båsløkka. Eller for den del hjemmefra (enkelte elever har 15 minutters vei før de er på fergen).

Høringsuttalelser
Rådmannen ønsker uttalelser knyttet til følgende punkter:

1) I høringsutkastets del 5 er det kommentert ulike konsekvenser en skolenedleggelse på Veierland kan gi. En ber om at høringsinstansene kommenterer og vurderer konsekvensene dersom skolen blir lagt ned.

2) Hvilke forhold må/bør legges til rette for elevene dersom skolen legges ned og Veierland blir en del av Brattås skolekrets? En ber om at skyssproblematikken kommenteres særskilt.

3) Hvilke grunner er det for å opprettholde skolen på Veierland?

4) Hvilke grunner er det for å legge ned skolen på Veierland?

5) Med bakgrunn i grunngivingen, ber vi om at det gis en vurdering av om skolen bør driftes videre eller ikke. Under dette punktet bes det også om kommentar på om det vil være av betydning om avvikling av Veierland skole først skjer etter at ny skole står ferdig på Brattås.

6) Andre forhold en ønsker å belyse/kommentere.