Sameiet om garasjesaken

Sameiets syn på saken

Vidar Ringstrøm (leder i Veierland garasjesameie  ) • For Veierland garasjesameie


Screenshot 04-03-13 21:13


Vedtektsendringer
Sameiets holdning til hvem som kan eie garasjer i sameiet etter at Nøtterøy kommune ikke lenger krever fastboendestatus på Veierland, ble drøftet under punkt 5 Vedtekstendringer.

Det var det lagt fram et forslag fra Arne Torgersen til endring av vedtektenes § 4:
«Sameiets garasjer kan eies av alle boligeiere på Veierland». Forslaget er begrunnet med at det er i tråd med kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Forslaget fikk 2 stemmer.

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 4 lød:
«Sameiets garasjer kan bare eies av fastboende på Veierland, dvs personer som er fastboende og ifølge Nøtterøy folkeregister har bostedsadresse på Veierland.». Forslaget fikk 20 stemmer.

Kun for fastboende Veierlendinger
Veierland garasjesameies årsmøte for 2012 fastholder med et overveldende flertall at man må være fastboende på Veierland for å kunne kjøpe seg inn i sameiet.

Kjøp av grunn
Garasjesameiet vil gjerne gjenta ønsket om å få kjøpe grunnen nåværende garasjer står på samt grunnen satt av til fremtidige garasjer på kommunens tomt gbnr 89/105 (brev til Nøtterøy kommune 24 januar 2013).

Oppsigelse av festeavtale
Sameiet har leid grunnen i førti år, den første avtalen med kommunen er fra 08.10. 1973. Videre har vi et vedtak i henhold til forslag om reguleringsplan for Tenvik av 29.11. 1979 der garasjesameiet gis rett til å oppføre ytterligere 12 garasjer. Dette vedtaket gjelder sak nr. 260/1980. Ny årsleie gjelder i henhold til vedtaket fra 01.07. 1980. Vi mener Nøtterøy kommunes utleie av tomtegrunnen reguleres av tomtefesteloven av 20.12.1996, selv om denne er langt nyere enn leieavtalen. I tomtefestelovens §2 slås det fast at loven: «Gjelder for festeavtaler anten dei er inngått før eller etter at lova har teke til å gjelde, om ikkje noko anna er sagt i lova eller går fram av samanhengen.».

Fremskrittspartiet truer garasjesameiet med at de vil si opp avtalen om sameiet ikke går med på å endre forutsetningene fra da avtalen ble inngått i 1973. Det kan bli vanskelig. For avtaler uten tidsavgrensning er hovedregelen en oppsigelsesfrist på 2 år. Etter vanlige kontraktsregler skal en oppsigelse være saklig begrunnet. Hvilken saklig grunn har man her? En oppsigelse krever at det foreligger et vesentlig mislighold av festeavtalen fra festerens side. Og det gjør det ikke i denne saken.

Referat far årsmøte: Referat

Faktaboks: Garasjesaken