Kommunestyret brøt loven

Sameiets syn på saken

red 2 for Veierlendingen

Ny bil på vellet

Fylkesmann Erling Lae under innvielse av vellets nye bil i 2011.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannens vurdering og begrunnelse i garasjesaken kom i et 10 sider langt brev.

Han beskriver saken grundig og bekrefter at de to klagene som kom inn i denne saken hadde overskredet tidsfristen for klager og derfor ikke kunne behandles. Han sier videre at fylkesmannen på eget initiativ kan ta opp en sak til lovlighetskontroll. Noe han valgte å gjøre.

Fylkesmannen sier i sin begrunnelse for å ta opp saken: «Fylkesmannen legger i denne saken blant annet vekt på at det er et tilstrekkelig antall kommunestyremedlemmer som har fremmet saken. Grunnen til at denne ikke behandles etter reglene i lovens § 59 nr. 1 er at henvendelsen er fremsatt for sent. I tillegg er saken bragt inn for Fylkesmannen gjennom kopi av andre klager på vedtaket, fra henholdsvis en privatperson, og et garasjesameie som representerer en rekke beboere på Veierland. Felles for disse er at de er direkte berørt av vedtaket, og vedtaket vil ha en ikke ubetydelig økonomisk og praktisk virkning for disse, og andre berørte parter.»

For at et vedtak skal være gyldig er det noen krav som må innfris. Innholdet i vedtaket må være lovlig, det må ikke bære preg av misbruk av makt, ikke medføre usaklig forskjellsbehandling eller være sterkt urimelig.

I det kravet om lovlighetskontroll kommunestyrerepresentantene sendte fylkesmannen (det som ble levert for sent) legger representantene frem tre grunner: Vedtaket er mangelfullt utredet, vedtaket er ikke begrunnet og to av kommunestyrerepresentantene som behandlet vedtaket var inhabile.

I tillegg vurderer fylkesmannen om de dokumenter som er vedlagt saksdokumentene er tilstrekkelige til å vurdere saken.

Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen mener at to av høyres kommunestyrerepresentanter var innhabile under behandlingen av denne saken. Fylkesmannen legger til grunn at: «… det er sannsynlighet for at de to ville kunne få en økonomisk gevinst ved salg av eiendommene sine som følge av kommunestyrets vedtak. Dette fordi en eiendom med fast garasjeplass vil ha en merverdi i forhold til en som har en rettighet til å få garasjeplass etter ventelisteprinsippet. Dette mener Fylkesmannen medfører at det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til kommunestyremedlemmenes upartiskhet, og at de etter dette er inhabile.»

Fylkesmannen mener saken er ikke var tilstrekkelig utredet. Fylkesmannen sier i sin begrunnelse: «Vedtaket er heller ikke i tråd med administrasjonen innstilling, og de vurderingene som er gjort i administrasjonens behandling av saken nevner ikke de omstridte forholdene i vedtaket.

Fylkesmannen mener viktige dokumenter manglet i saksgrunnlaget. Dette gjelder sentrale dokumenter, som leieavtalen mellom garasjesameiet og kommunen og garasjesameiets vedtekter.

Fylkesmannen peker også på det faktum at vedtaket ikke er begrunnet. Noe som kreves etter forvaltningsloven.

Samlet sett må dette medføre at vedtaket er ugyldig, og at dette derfor må oppheves i sin helhet etter kommuneloven.

Garasjesameiets leder
Vidar Ringstrøm, leder i garasjesameiet er strålende fornøyd. Dette er helt i tråd med hva garasjesameiet hadde håpet.

Politikerne
Garasjesaken var et resultat av et raskt vedtak fattet av posisjonen i Nøtterøy kommunestyre. Det vil si Høyre, FrP og KrF.

I Tønsberg Blad beklager ordfører Roar Jonstang at han ikke så hvilken negativ effekt vedtaket hadde for de fastboende på Veierland. Det er bred enighet om at de fastboende skal prioriteres sier han — nå. Roar Jonstang har nok allerede angret på dette vedtaket en tid. Han har tidligere beklaget vedtakets form og sagt han ville lytte til hva garasjesameiet ville si når de behandlet saken på årsmøte.

FrPs Bjørn Kåre Sevik er derimot litt mindre ydmyk. Det var han som i sin tid la frem forslaget som ble vedtatt. Når TB spør om han tar selvkritikk sier han: «J, det må vi jo når Fylkesmannen er kommet til denne konklusjonen.» Han er overrasket over fylkesmannens konklusjoner og mener det samme nå som før. Nå vil han si opp hele avtalen med garasjesameie. — Det kan vise seg å være vanskelig dersom han ikke kan finne at garasjesameiet har misligholdt avtalen.

Opposisjonen er selvfølgelig mer fornøyd. I TB påpeker de det faktum at posisjonen har håndtert Veierlandssakene på en svært maktarrogant måte. «Det står til stryk» er Astrid Gundersens (Felleslista) konklusjon.
________________________________

Faktaboks: Garasjesaken


Brevet fra Fylkesmannen kan lastes ned fra nedlastingssidene.