Garasjesameie og kommunestyret

Vedtaket
Den 12-12-2012 vedtok kommunestyret i Nøtterøy følgende: «Nøtterøy kommune stiller til rådighet parkeringsplasser for bolighus på Veierland dels igjennom grunnleie til medlemmer av Veierland garasjesameie og dels på øvrige parkeringsareal på gbnr 89/105 i Tenvik. Plassene tildeles etter søknad.

Avtalen med Veierland garasjesameie reforhandles. Formannskapet får fullmakt til å inngå ny avtale. Det forutsettes at sameieren må eie bolighus på Veierland og garasjen skal følge bolighuset ved salg.

 1. De som har garasjer med mulighet for oppstilling foran: leiepris kr. 1500 for garasjeplass inkl. biloppstillingsplass foran.
 2. De som har garasje uten mulighet for oppstilling foran: leiepris kr. 1500 for garasjeplass pluss et frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass.

 1. De som ikke har garasje: En reserver parkeringsplass pluss et frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass, leiepris kr. 1500,-.
 2. Avgiftstakstene reguleres ikke i år, men videreføres på 2012 nivå med unntak av sesongkort som settes til kr. 4000 for reservert plass.
  3 Avgiftsperioden for avgiftsparkering i Tenvik gjøres gjeldene fra 01.05. – 01.09
  4 Parkeringskort for næringsdrivende med registrert firmaadresse på Veierland kan tildeles etter søknad, pris kr. 1500 for reservert plass.
 3. Avgifts og leietakster reguleres fra 2014 i hht konsumprisindeksen.
  6 Administrasjon bes utrede kostnadene ved opparbeidelse av ny parkering både i Kjøpmannskjær og Tenvik og fremme ny sak til formannskapet før det tas stilling til hvilken parkeringsplass som skal prioriteres først.

Vedtaket ble fattet uten høring og uten noen utredning fra administrasjonen.

FrP, Høyre og KrF står bak vedtaket. Dette vedtaket sammen med vedtaket som for en tid siden fjernet boplikten på Veierland medførte at Ellen Solberg, kommunepolitiker for Høyre, brøt ut av partiet. Hun har nå meldt seg inn i Arbeiderpartiet.

Gjennomføring
Nå er det langt i fra sikkert at vedtaket blir gjennomført. Vedtaket er avhengig av at garasjesameiet endrer sine vedtekter. Siden det er snakk om et privat sameie kan kommunen ikke pålegge sameiet å endre vedtektene. Saken er dessuten klaget inn for fylkesmannen. Både ventelister og krav om bostedsadresse på Veierland er nedfelt i foreningens vedtekter.

Slik vi kjenner stemningen i garasjesameiet skal det bli vanskelig å få det nødvendige flertall for en vedtektsendring der. Det virker som om Nøtterøy kommune mener de kan fremtvinge en vedtektsendring gjennom en reforhandling av sameiets festeavtale med kommunen.

Vedtaket er påklaget både til fylkesmannen og til Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune.

Tolkning
«Nøtterøy kommune stiller til rådighet parkeringsplasser for bolighus på Veierland …». Slik vi tolker vedtaket vil de som ikke har egen bolig ikke kunne få garasje og kanskje ikke fast parkeringsplass heller. Fastboende som leier bolig, men har garasje vil kunne miste garasjen. Hytteeiere og fastboende uten bolig vil ikke en gang kunne tildeles parkeringsplass.

Det ser ut til at sommergjester med helårsbolig kan få to parkeringsplasser. En reservert og en på «frikort». Sommergjester med hytte får ingen.

Konsekvenser
Vedtaket vil få store konsekvenser for alle som har eller ønsker garasje i Tenvik og alle som parkerer i Tenvik.

Det er i dag 11 stykker som står på venteliste for å få parkering. Hvilke konsekvenser vedtaket har for disse er uklart, men dersom garasjer kan følge huset ved salg kan det gå lang tid før disse får plass. Kanskje må ventelisten avvikles.

I 57 av Veierlands bolighus bor det fastboende. 66 eies av sommergjester. Sameiet består av 31 garasjer, men planlegger å utvide til ca 40. 40 garasjer skal fordeles på 123 boliger.

Tidligere har det vært krise på parkeringsplassen om våren, før innføring av parkeringsavgift. Fastboende med reserverte plasser parkerer ikke på sine plasser, men lenger ned mot fergen. Dermed fylles de «ikke reserverte» plassene raskt opp. Resultatet var sinte sommergjester som ikke fant plass. Sinte Tenvikboere som fikk ulovlig parkerte biler over alt. For å bøte på dette er perioden med parkeringsavgift utvidet. Med den nye ordningen vil mange sommergjester velge å ha to plasser en reservert plass og et «frikort» for «ikke reservert» plass. Er det mulig så benytter man frikortet slik at den reserverte plassen kan benyttes av eventuelle besøkende. Dermed fylles parkeringsplassen opp av tomme reserverte plasser.

Dette virker lite gjennomtenkt. Særlig når en vet at kommunen så sent som i høst sa opp fastboende som hadde leid plass dersom de hadde garasje i tillegg. Da var parkeringsplassen så liten at det ikke var plass til 2 biler pr husstand.

Historikk
Garasjene ble bygget i 1973. I over 40 år har de vært reservert fastboende på Veierland. I alle disse årene har garasjene blitt tildelt av sameiet selv etter venteliste.

Fra 1973, da vi bygget garasjene, til 1998 hadde vi ingen boplikt, men kommunen forutsatte likevel at garasjene skulle forbeholdes fastboende. Hvorfor mener kommunestyret nå at garasjene skal kunne kjøpes av sommergjester og derved stå tomme det meste av året?
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken