Befolkningsutvikling på Veierland

Befolkningsveksten har snudd. Nå blir vi færre her ute.

red 2 for Veierlendingen

Befolkningstall_Veierland
Bildetekst: Kurven viser antall fastboende på Veierland (Statistisk sentralbyrå). Rød pil: Innføring av boplikt. Blå pil: Folkeavstemning om boplikt. Grønn pil: Boplikten fjernes.Det har ikke gått lang tid siden boplikten ble fjernet på Veierland. Mot vellets vilje, mot befolkningens vilje og mot Bosted Veielands vilje fjernet politikerne boplikten i 2012. Dengang var det harde fronter mellom Bosted Veierland og Veierland vel på den ene siden og Bolyst på den andre. Det er fristende å dra frem noen sitater fra begge grupper.

Bosted veierland/Veierland vel
(Lise Sandereid/Marite Juul TB 24-04-2010)
Det har flyttet 17 barnefamilier til øya siden 1998, da boplikten ble innført.

(Lise Sandereid/Marite Juul TB 24-04-2010)
Vi har fulgt befolkningsutviklingen (de som reelt bor her) siden 2000, og på den tiden har befolkningen økt med om lag 45 personer. Veierland Vel kan dokumentere alle disse tallopplysningene.

(Karin Bang TB 02-03-2011)
Ved århundreskiftet 18–1900 fantes det 13 husstander på Hudø, Veierlands nærmeste naboøy i sør. Og siden det dreide seg om storfamilier kan vi løst regne med ca. 100 personer. Det tok mindre enn 25 år å forvandle et levende lite lokalsamfunn til den spøkelsesøya som nå, bortsett fra noen korte ferieuker, ligger øde og forlatt.

(Kari Paulsen TB 05-05-2010)
Jeg hadde i mange år vært mot boplikt, og mente blant annet at en måtte få gjøre som en ville med egen eiendom. Jeg måtte gå mange runder med meg selv, men til slutt, da det ene huset etter det andre ble solgt til sommergjester, innså jeg at om vi skulle ha et samfunn her ute med både fastboende og sommergjester, måtte vi innføre boplikt.

Bolyst
(Bente Jørgensen TB 23-04-2010)
På Veierland er det dannet en Bolyst-gruppe som jobber for å få folk til å bosette seg her.

(Geir Prytz TB 30-08-2006)
Tross disse steile holdningene har alle vi som bor her på øya et felles mål, vi ønsker at øysamfunnet skal bestå og helst øke i antall fastboende, for å bevare skolen, posthuset, butikken og ferja; de elementene som alle fører i pennen for å få sympati for sine synspunkter.

(Bente Jørgensen TB 23-04-2010)
Det har heller ikke vært noen økning i bosettingen siden boplikten ble innført.

(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011)
Veierland er en perle – og uten boplikt, med forbedret infrastruktur, samt investeringslyst fra private, håper vi å kunne stimulere til økt bosetting her.

(Bente Jørgensen TB 23-04-2010)
Det Veierland har klart å skjerme seg mot er økt innflytting!

Konklusjon
Det er selvfølgelig tidlig å trekke noen konklusjon vedrørende utviklingen av Veierland fremover, men med et fall i antall fastboende fra 160 i 2013 til 150 i 2014 er det vanskelig å se for seg noen vekst i årene framover. Endelig dom over Bolysts spådommer får vi først om et år eller to.