Garasjesaken i formannskapet og i Vellet

Formannskapet utsetter garasjesaken. Vellet støtter garasjesameiet.

red 2 for Veierlendingen
IMG_0250
Garasjesaken i formannskapet
Garasjesaken var oppe i formannskapet onsdag 13. november. Saken var denne gang godt forberedt og rådmannen hadde lagt fram sin klare anbefaling. Hun anbefalte at rådmannen skulle få fullmakt til å reforhandle leieavtalen kommunen har med garasjesameiet. Hun presiserte i sin innstilling at garasjesameie skulle kunne tildele garasjer etter egne premisser.

Garasjesameiet har, mot to stemmer, vedtatt at gjeldende vedtekter skal bestå. En av disse to (Bente Jørgensen) sitter for Høyre i formannskapet. Hun erklærte seg inhabil og fratrådte sin plass i formannskapet.

Sammen med sin mann (Bjørn Eilertsen), Tone Torgersen og Arne Torgersen hadde hun imidlertid engasjert advokat som stoppet behandlingen i formannskapet. Disse 4 representerer 2 garasjer i sameiet. Alle fire hører til i Bolyst.

Saken er utsatt til neste formannskapsmøte. Dette til stor irritasjon for opposisjonen som nå mener kommunestyret går ærend for advokatfirmaet og dets klienter. Venstres Arne Magnus Berge viste til at advokatfirmaet bisto Bente Jørgensen som altså sitter i kommunestyret og formannskapet, men var inhabil i saken. Han kunne ikke se at dette brevet fra advokatfirmaet tilførte nye momenter i saken.

Utsettelsesforslaget kom fra Bjørn Kåre Sevik (FrP). Høyre og FrP stemte for forslaget. Venstre, Arbeiderpartiet og Felleslista Rødt/SV stemte mot.

Veierland vel
Torsdag 14. november behandlet Veierland vel en annen side av den samme saken. Styret la frem følgende forslag til avstemming: «Veierland vel er villig til å garantere for evt. utgifter Veierland Garasjesameie måtte få knyttet til en eventuell rettssak for å få garasjen som Trond Ramski og Bente Jørgensen nå hevder å disponere, tilbake.»

Etter en kort diskusjon ble forslaget enstemmig vedtatt med 29 stemmer.

Bolyst mot røkla
Enda en gang er det Bolyst mot Veierland.

Vi har også notert oss at Bolyst nå opptrer som Bolyst velforening Veierland i kommunale fora. Dette til tross for at de fortsatt kun har hemmelige møter. Ingen vet hvem som sitter i styret. I praksis er det derfor ikke anledning for en vanlig Veierlending å bli medlem i foreningen. De er, så langt vi har funnet ut, medlem i Vellenes fellesorganisasjon.

______________________________________

Før møte i Veierland vel den 14. november fikk vellets fastboende medlemmer følgende beskrivelse av garasjesaken.

Veierland 4. november 2013

Til alle medlemmer i Veierland vel
Notat om Veierland Garasjesameie. Forslag til vedtak i Veierland vel 14.11.2013.


Styret i Veierland vel ønsker at alle medlemmene skal sette seg inn i denne saken slik at vi kan diskutere den på medlemsmøtet 14.11.2013 og votere over det forslaget til vedtak som står på side 2 i dette notatet.

De fleste av dere vil kjenne til at Veierland Garasjesameie har problemer for tiden. Kort fortalt har følgende skjedd:

Den 12.01.2012 solgte Bente Hobæk sin garasje til Trond Ramski. Dette var i strid med Sameiets vedtekter §4 der det står: ”Overdragelse eller utleie av hver enkelt sameiers garasje kan bare skje med styrets skriftlige samtykke. Dette må foreligge før man tar noen garasje i bruk, da alle utestående forpliktelser til sameiet må være betalt. Styret fører venteliste over interesserte, og ledig garasje skal tilbys den første på listen. Sameiets garasjer kan bare eies av fastboende på Veierland, dvs personer som er fastboende og ifølge Nøtterøy folkeregister har bostedsadresse på Veierland.”

Dette har både Bente Hobæk og Trond Ramski vært klar over. I Bente Hobæks kjøpekontrakt står det følgende i punkt 3. Forbehold fra selger.:
”3.1 Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen
3.2 Nødvendig godkjenning i sameie
3.3 Dersom forbeholdet ikke er avklart innen 14.01.2012 har Kjøper og Selger rett til skriftlig å annullere kontrakten.”

Styret i Garasjesameiet godkjente ikke dette salget. Problemet er at Bente Hobæk ikke har gjort noe med saken. Hun svarte ikke på noen henvendelser fra Garasjesameiet og gjør det fremdeles ikke. Det har vært gjort flere forsøk på å få henne i tale. Hun henviser til sin advokat, Bjørn Soltvedt, som også er Trond Ramskis advokat.

Garasjesameiet har fremmet saken for Forliksrådet i håp om å få den løst, men den ble innstilt.

Den 17.06.2012 ble Bente Hobæk ekskludert fra sameiet. Årsaken var at hun ikke hadde betalt sin årsavgift for 2011. Sameiet fulgte vedtektenes § 6. som sier:

”Handler en sameier i vesentlig grad i strid med disse vedtekter, års- og medlemsmøtets vedtak, overtrer vanlige ordensregler på tross av skriftlige advarsler, eller unnlater å betale pliktig innbetaling til rett tid, kan han etter vedtak fra styret ekskluderes fra sameiet.”

Bente Hobæk fikk anledning til å klage på dette vedtaket innen 30 dager. Det kom ingen klage eller annen henvendelse fra henne. Når et medlem ekskluderes skal vedkommende frikjøpes fra sin garasje og denne skal selges til den fastboende på Veierland som står først på ventelisten.

Etter at Tønsberg Forliksråd konkluderte med at forliksklagen ikke ville bli behandlet der, men henvist til eventuell behandling i rettsapparatet, ble Bente Hobæk den 07.10.13 frikjøpt fra sin garasje med kr. 38 500,- og det ble skiftet lås på garasjen.

Denne låsen ble ødelagt av Trond Ramski og han satte på egen, ny lås. Samtidig mottok styret den 17.10.2013 en e-post fra hans og Bente Hobæks advokat, Bjørn Soltvedt, hvor advokaten hevder at styret har brutt seg inn i garasjen som tilhører hans parter (Bente Hobæk og Trond Ramski). Han hevder at tvisten verserer i rettsapparatet, noe den ikke gjør. Han skriver at hans parter ”etter å ha rådført seg med vakthavende dommer i Tønsberg tingrett, har gjenopprettet sin tilgang til egen garasje”. Han informerer om at han har politianmeldt styret og truer med rettssak mot sameiet.

Styret i Garasjesameiet har svart på dette med en henvendelse til Tønsberg tingrett og til Vestfold politidistrikt.

Videre ble Svein Aurmark utsatt noe han opplevde som svært ubehagelig og truende fra Trond Ramski den 24.10.2013 . Ramski kom bort til Aurmark på Tenvik, satte fingeren i brystet på han og skrek at han skulle holde seg unna garasjen ”ellers smeller det”. Svein Aurmark har politianmeldt episoden.

Veierland Garasjesameie er viktig for de fastboende på Veierland. Det er viktig for dem som har garasjer, det er viktig for dem som står på venteliste for å få garasje og det er viktig for tilflyttere til Veierland som ønsker å bo her og trenger garasje. Styret i Veierland vel mener derfor at Vellet bør støtte Garasjesameiet i denne saken. Det skal nevnes at alle garasjeeierne bortsett fra to har full tillit til styret i saken.

Det synes nå som at den eneste måten å få løst saken på, er å anlegge sak mot Bente Hobæk for å få garasjen tilbake. Styret i Veierland vel ønsker å støtte Garasjesameiet i situasjonen de er i, og foreslår følgende vedtak:

”Veierland vel er villig til å garantere for evt. utgifter Veierland Garasjesameie måtte få knyttet til en eventuell rettssak for å få garasjen som Trond Ramski og Bente Hobæk nå hevder å disponere, tilbake.”

Om det skulle bli rettssak, har advokat Knut Bjørnli tilbudt seg å ta saken for Veieland Garasjesameie vederlagsfritt. Om Sameiet vinner saken, vil han derimot kreve alle utgifter dekket av motparten.

Styret i Veierland vel anser at det ikke er stor risiko for at Veierland Garasjesameie vil tape en slik sak og at det derfor heller ikke er noen stor økonomisk risiko. Veierland vel har en solid økonomi og vi mener at å gi opp denne garasjen er det samme som å gi opp hele Garasjesameiet. Om Trond Ramski/Bente Hobæk får beholde denne garasjen, betyr det at vedtektene ikke gjelder, altså at Sameiet er oppløst og at enhver garasjeeier kan selge sin garasje til hvem som helst enten de bor på Veierland eller f.eks. i Tenvik.

Hilsen
Styret i Veierland vel