Boplikt etter valget

Partienes syn på boplikt etter valget

red 2 for Veierlendingen

Alle partiene fikk følgende e-post:

Hei
Denne forespørsel er sendes til alle partier i nye Færder kommune. Resultatet vil bli offentliggjort i Veierlendingen (lokal nettavis for Veierland). Veierlendingen driftes av Veierland vel.
 
I den nye kommunen vil omtrent halve kommunen ha boplikt. På Veierland har flere folkeavstemninger og valg vist et solid flertall for boplikt. Allikevel ble boplikten fjernet i 2012.
 
Hvordan vil XXX (partiet) forholde seg til boplikten på Veierland etter valget? Dere kan gjerne begrunne svaret.
 
Dere må gjerne fremheve partiet på andre områder der dere mener dere har spesielle fortrinn for Veierland og Veierlendinger.

Med hilsen Bjørn Arve
Veierlendingen

Svarene
Svarene under er plassert i den rekkefølge svarene kom inn til Veierlendingen.

Velgerne

Senterpartiet
Svaret er gitt av Richard Fossum. Han er førstekandidat på Senterpartiets liste og leder for Færder Senterparti.

Svar
Se vårt program. (I programmet: Færder Senterparti vil arbeide for livskraftige lokalsamfunn på Tjøme og Nøtterøy gjennom boplikt der boliger omgjøres til fritidsboliger i større omfang.)
 
Senterpartiet er generelt for boplikt og ivaretaking av distriktene og utkantene.
 
Å fjerne boplikt på Veierland, var helt feil.

KrF
Svaret er gitt av Ragnar Skau-Nilsen. Han er leder i Færder KrF.

Svar
Vi har behandlet boplikten i nåværende Tjøme kommune. Der vedtok vi at vi skal gå inn for at boplikten opprettholdes.

Det ble begrunnet med at det var flertall i denne kommunen for at den skulle fortsette.

Vi lærte en god del av behandlingen med boplikten på Veierland.

Det skapte så mye turbulens og lite heldige situasjoner at vi ser det som svært uheldig, at det politiske flertall overså hva flertallet av de fastboende på Veierland ønsket.

Vårt parti er opptatt av å  kunne skape gode boforhold og gode naboskap, det er derfor viktig for oss å legge innbyggernes flertall til grunn for våre vedtak. Boplikten er ikke en viktig politisk sak for vårt parti, vi mener at den må avpasses i henhold til lokale utfordringer.

Skulle det bli foreslått av et flertall av fastboende på Veierland ønsker å innføre boplikt som på Veierland, vil KrF kunne støtte dette.

Derimot å innføre boplikt på deler av Nøtterøy er vi meget betenkt på. Det å sette kunstige grenser i de forskjellige områder ser vi som uheldig.

Veierland er for oss en viktig øy i den nye kommunen. Vi vil arbeide for at utviklingen av kommunikasjon og nødvendige utbedringer forsterkes.

MDG
Svaret er gitt av Randi Hagen Fjellberg. Hun er 1-kandidat for MDG Færder.

Svar
I vårt program har vi som eget punkt  å gjeninnføre boplikten på Veierland. Vi mener det er viktig å beholde fast bosetting på øyene og opplever ikke at bolysten reduseres om det er boplikt. Erfaringen viser vel at det eneste som oppnås ved å fjerne bopliktene er at markedsverdien øker og at boligen blir sommerhus.
 
Av interesse for dere på Veierland er vel også at vi vil arbeide videre med påtrykk på Fylkeskommunen for økt frekvens i kollektivtilbudet til alle deler av kommunen. Frekvensen til Borgheim er jo buss hvert 15 minutt nå , men Tenvik og Tjøme har hvert 30.minutt. Jeg må innrømme at jeg er «blank» på hvordan behovet for dere på  Veierland er dekket i forhold til kollektiv , buss-ferge korrespondansen. Fergen er jo et kommunalt ansvar, så det er i alle fall kommunepolitikernes ansvar og finne god løsninger.
 
Vi har også på lokalprogrammet vårt at vi vil få til et lokalt skyttelbusstilbud slik at folk uten bil eller med nedsatt funksjonsevne kan komme seg rundt på øyene.


FrP
Svaret er gitt av Bjørn Kåre Sevik i Færder FrP.

Svar
Fremskrittspartiet er prinsipielt imot boplikt og er fornøyd med at vi fikk fjernet den på Veierland i 2012.

I Sundvolden-erklæringen skriver regjeringspartiene at de vil jobbe for å styrke privat eiendomsrett gjennom blant annet å oppheve konsesjonsloven og fjerne ordning med boplikt.

I nye Færder kommune vil ca. 20% av innbyggerne være pålagt boplikt fra 01.01.2018. Færder FrP vil arbeide for å avvikle boplikten på Tjøme i perioden 2019 til 2023.

Felleslista Rødt/SV
Svaret er gitt av Jørn Magdahl. Førstekandidat for Felleslista Rødt/SV

Svar
Felleslista Rødt/SV har hele tida vært tilhenger av boplikt på Veierland. Vi mener prosessen der den blei avskaffet var høyst udemokratisk, og mener utviklinga etterpå viser at boplikten var en fordel for Veierland.

Vi forbereder oss på det store "slaget" om boplikten som vil komme på Tjøme om to år. På Nøtterøy ønsker vi en kartlegging av "sommerhus" og på grunnlag av den en diskusjon om boplikt i noen områder. Selv om vi ønsker boplikt på Veierland må vi innrømme at vi trenger en diskusjon på det å innføre igjen så snart etterpå, og virkningene av dette.


Arbeiderpartiet
Svaret er gitt av Jon Sanness Andersen. Ordførerkandidat for arbeiderpartiet.

Svar
Vi kjempet som dere vet hardt for å beholde boplikten i forkant av fjerningen i 2012. Vi har ikke noen programformulering som omhandler boplikt verken på Nøtterøy eller på Veierland, men dersom vi kommer i posisjon så vil vi igangsette arbeid for å kartlegge hvor mange helårs boliger som har blitt til fritidseiendommer på hele øya. Da vil vi i det minste vite hva status er. Når det gjelder en eventuell boplikt på Veierland i fremtiden så ønsker vi en dialog med Veierland-samfunnet om dette. Det kan jo ikke være slik at skiftende politiske flertall innfører/avvikler boplikten. Det vil ikke skape noe bra forhold for innbyggerne så en eventuell re-innføring av boplikt tenker jeg først kan skje dersom det er et politisk ønske om dette fra et relativt klart flertall av partier. Vi garanterer for boplikten på Tjøme.
 
Den viktigste enkeltsaken (for Veierland red. anm.) er å sørge for fortsatt drift av fergen og et minst like godt rutetilbud som i dag. Utover det så må vi samarbeide tett med velforeningen og andre gode krefter for å videreutvikle Veierland.

Venstre
Har ikke svart. Vi oppdaterer dersom det kommer et svar.

Høyre
Har ikke svart. Vi oppdaterer dersom det kommer et svar.

Konklusjon
Det er bare Miljøpartiet de grønne (MDG) som sier helt klart at de vil forsøke å gjeninnføre boplikten på Veierland.

Deretter følger Senterpartiet som «vil arbeide for livskraftige lokalsamfunn på Tjøme og Nøtterøy gjennom boplikt der boliger omgjøres til fritidsboliger i større omfang. Vi får vel regne med at dette gjelder veierland og at dette vil gjelde straks valget er over.