Maktarroganse på Nøtterøy

Maktarroganse på Nøtterøy

Øyvind LøkenGjengitt med tillatelse — Stykket sto i Tønsberg Blad.

Screenshot 08-03-13 21:20

Nøtterøys ”ordførerduo” har det ikke bra for tiden. De føler seg rett og slett overkjørt (jfr Fylkesmannens nei til utvidelser av hytter i strandsonen). Det høres både dramatisk og smertefullt ut. Vi aner krisestemning blant kommunens maktpolitikere. Men fortvil ikke. Kriser kan bearbeides og hjelp til å takle dem kan fås ikke langt unna, nemlig på Veierland.

De fleste veierlendingene har stor erfaring med det å bli overkjørt og har etter hvert fått stor kompetanse i å takle kriser. For mens kommunen undergraver bomiljøet på Veierland med sine løftebrudd og sin uetterrettelighet i saker av vital betydning for øya, sist garasjesaken på Tenvik, jobber øyfolket videre for trygghet og trivsel i bomiljøet, for fellesordningene, arrangerer hyggelige aktiviteter for voksne og barn etc. Slik har det alltid vært og slik bør det være i et lite og sårbart miljø som Veierland, for øvrig til eksempel for mange andre bomiljøer. Her er det mye initiativ og frivillighet, dyder den politiske høyreside gjerne ser som sine egne og noe ordførerduoen må ha lagt merke til, og ellers satt stor pris på.

Jeg var på 70-tallet med på å etablere garasjesameiet på Tenvik. Sameiet utarbeidet selv sine bestemmelser, hvorav bestemmelse om at garasjene skulle forbeholdes fastboende på Veierland. Tiltaket var et av flere som etter hvert kom for å lette bosituasjonen for Veierlendingene og demme opp mot den negative befolkningsutviklingen på øya. Dette var det enighet om også i Nøtterøy kommune, og bestemmelsen ble lagt inn som betingelse i kommunens godkjennelse av garasjeprosjektet. Betingelsen var altså like mye en oppfølging av et sterkt ønske fra veierlendingenes side, som et krav fra kommunen.

Garasjeanlegget er hele tiden blitt drevet iht de opprinnelige bestemmelsene uten problemer av noen art, og for øvrig helt uavhengig av om det har vært boplikt eller ikke på øya. Likevel finner kommunen det nå for godt å vedta en endring av nevnte betingelse, uten å ha lagt saken fram for garasjesameiet på forhånd. Og historien ender ikke der. Nøtterøys maktelite forsvarer innbitt sitt vedtak (som umulig kan være lovlig) med de underligste argumenter, for så å forvente ”.. en åpen og positiv tilnærming til kommunens føringer ..”(jfr. Tønsbergs Blad 29. januar).

Vedtaket er en overkjøring i ordets rette betydning.

Kommunen benyttet den samme teknikken ifm bopliktsaken. Partiet Høyre fatter programvedtak mot boplikt, for øvrig i strid med gjeldende Kommuneplanen vedr. føringer for det framtidige Veierland og uten å ta spørsmålet opp på brei basis. Først i etterkant, og etter diverse løftebrudd fra bl.a. ordførerens side, sendes saken til høring. Veierlands befolkning uttrykker med stort flertall ønske om å beholde boplikten. Likevel blir den fjernet.

Dette er demokrati på Nøtterøyvis. Først fattes et vedtak som setter en stopper for åpen dialog. Høringer avholdes i etterkant av bindende vedtak, ikke i forkant som er vanlig i enhver demokratisk prosess, og når høringsresultatet foreligger er det helt uten betydning.

Dette er maktarroganse av det helt sjeldne slaget. Resultatet for Veierlands del blir en gradvis og smertefull avfolkning av øya, men hvem bryr seg om det?
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken