Veierland vel om garasjesaken

På Veierland velforenings møte 24.01.13 ble Nøtterøy kommunestyrets vedtak av 12.12.12 om parkering i Tenvik behandlet og det ble enstemmig vedtatt å sende følgende brev:


Til Nøtterøy kommunestyre

Uttalelse til og spørsmål ang. Nøtterøy kommunestyrets vedtak av 12.12.12 om parkeing i Tenvik.

I Nøtterøy kommunestyre 12.12.12, sak KS-099/12 ble det fattet følgende vedtak: ”Nøtterøy kommune stiller til rådighet parkeringsplasser for bolighus på Veierland dels gjennom grunnleie til medlemmer av Veierland garasjesameie og dels på øvrig parkeringsareal på gbnr 89/105 i Tenvik. Plassene tildeles etter søknad. Avtalen med Veierland garasjesameie reforhandles. Formannskapet får fullmakt til å inngå ny avtale. Det forutsettes at sameieren må eie bolighus på Veierland og garasjen skal følge bolighuset ved salg.” Vi forstår den siste setningen som en ufravikelig forutsetning for reforhandlingen av sameiets festeavtale med kommunen. Vi finner det unødvendig å sitere resten av vedtaket.

Et vedtak som trenger utredning
Vedtaket vil om det blir gjennomført, få store konsekvenser for fastboende på Veierland og for de 11 familiene som står på garasjesameiets venteliste. Det vil få konsekvenser for parkeringssituasjonen i Tenvik. Vedtaket har ikke vært utredet av administrasjonen og har ikke vært til høring. På formannskapsmøtet 16.01.13 ba opposisjonen om at vedtaket ble trukket, utredet av administrasjonen og behandlet på nytt. Høyre og Frp mente dette var unødvendig. Vi går derfor ut fra at det vil være kurant at disse gir velforeningen svar på spørsmålene under, både om forvaltning, juridiske konsekvenser av vedtaket og konsekvenser for parkeringssituasjonen i Tenvik.

Innblanding i et privat sameies vedtekter
Veierland garasjesameie er et privat Brønnøysundregistrert sameie. Garasjene er reservert fastboende på Veierland og fordeles av sameiet etter venteliste. Om garasjene nå skal ”stilles til rådighet for bolighus på Veierland" enten boligene eies av fastboende eller av sommergjester, innebærer det endring i sameiets vedtekter. Ifølge forslaget skal garasjen følge bolighuset ved salg. Da må man gå bort fra ordningen med å bruke ventelister. Dette innebærer også en vedtektsendring. Ventelisteordningen er vedtektsfestet og har vært praktisert konsekvent i 40 år. Ifølge Sameieloven er det kun sameiets medlemmer som kan endre sameies vedtekter.

Hvilken lovhjemmel påberoper kommunestyret seg for gjennom reforhandling av en festeavtale, å gå inn i et privat sameie og sette sameiets vedtekter til side. Dette er en inngripen i "borgernes retssfære" og dermed et vedtak som etter legalitetsprinsippet krever klar lovhjemmel. Vi kan ikke se at det er anført noen hjemmel i vedtaket.

Skal forslaget om å la garasjen følge bolighuset iverksettes, må sameiet oppløses. Hvilken lovhjemmel påberoper kommunestyret seg for å kreve oppløsning av et ordinært, privat sameie?

Ikke boplikt, men krav om at garasjer skulle reserveres fastboende
Fra 1973, da vi bygget garasjene, til 1998 hadde vi ingen boplikt, men kommunen forutsatte likevel at garasjene skulle forbeholdes fastboende. Hva er bakgrunnen for at kommunestyret nå mener garasjene skal kunne kjøpes av sommergjester og derved stå tomme det meste av året?

Hva med leietakere
Det er fastboende på Veierland som ikke eier, men leier bolig og likevel eier garasje. Ifølge vedtaket skal parkeringsplasser og garasjer ”stilles til rådighet for bolighus”. Betyr det at leieboere ikke lenger skal ha mulighet til å eie garasje siden den nå skal knyttes til bolighuset? Betyr det at boligeier som leier ut men ikke bor i huset, kan få reservert parkeringsplass eller kjøpe garasje? Ifølge vedtaket skal kommunen ”tildele parkeringsplasser (inkludert garasjeplasser, vår forståelse) etter søknad”. Hvilken lovhjemmel påberoper kommunen seg for å tildele garasjer i et privat sameie?

Kaos på parkeringsplassen og ulik behandling av gruppen sommergjester
I pinsen i 2012 ble det krise på parkeringsplassen. De fastboende hadde parkert nede ved fergen, mens deres reserverte plasser lenger oppe , sto tomme. Parkeringsplassen var full, tilreisende parkerte på plener og andre steder og var rasende over å se reserverte plasser som ikke var i bruk. Det kom reaksjoner fra beboerne rundt plassen. For å bøte på dette valgte kommunestyret ved vedtaket å utvide perioden for parkeringsavgift. Det virker derfor svært underlig at man samtidig vedtar at alle som eier bolighus på Veierland, uansett om bolighuset benyttes som helårsbolig eller som feriebolig, nå kan få tildelt reservert parkeringsplass av kommunen pluss et frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass. Vedtaket gir sommergjester med hytte mulighet til å få reservert plass ved sesongkort.

Det er ca. 120 bolighus på Veierland og ca 400 hytter. Om bare halvparten benytter seg av muligheten til reservert plass vil dette skape en langt mer problematisk parkeringssituasjon enn den man hadde i pinsen 2012. De fleste av dise reserverte plassene vil stå tomme det meste av året.

Sommergjester som har bolighus kan få reservert plass pluss frikort til en ekstra plass for kr. 1500,-. Sommegjester som har hytte kan få en reservert plass med sesongkort til kr. 4000,-. Prisforskjellen skaper et underlig skille mellom sommergjester med hytte og sommergjester med bolighus. Hva er begrunnelsen for dette skillet?

Et prinsipielt vedtak?
Er kommunestyrets vedtak om å gripe inn i Veierland garasjesameies vedtekter og forvaltning et nytt, generelt prinsipp for Nøtterøy kommunestyre? I såfall må det få konsekvenser for andre sameier i kommunen og forvaltning av disse. Skal kommunestyret bestemme vedtekter om dyrehold og alder på beboere og fordele leiligheter og garasjer i borettslag på kommunens grunn? Skal de som har båtplass i kommunens båthavner nå kunne avertere sine hus til salgs med båtplass?

Veierland velforening krever
Om dette vedtaket ikke er en prinsippsak for Høyre, Frp og Krf som blir førende for videre politikk i Nøtterøy kommune, krever Veierland velforening følgende: Begrepet ”parkeringsplasser for bolighus på Veierland” erstattes i hele vedtaket med ”parkeringsplasser til dem som har primærbolig på Veierland og ifølge Nøtterøy folkeregister har bostedsadresse der”, vi krever at formuleringen ”grunnleie til medlemmer av Veierland garasjesameie” endres til ”grunnleie til Veierland garasjesameie”, videre at ”sameieren må eie bolighus på Veierland” og ” garasjen skal følge bolighus ved salg” strykes da dette er en innblanding i sameiets vedtekter. Videre krever vi at setningen ”plassene tildeles etter søknad” endres til ”plasser på parkeringsplassen tildeles etter søknad”. Søknadsprosessen for å få plass i Veierland garasjesameie er ivaretatt av sameiets styre som følger sameiets vedtekter.

Disse endringene vil gjøre at vedtaket ikke går imot Veierland garasjesameies vedtekter eller Sameieloven og derved kan være i tråd med norsk lov.

Det vil også sikre at noe av parkeringsplassen vil være tilgjengelig for dagsgjester og feriefolk uten reservert plass. Førøvrig støtter Veierland velforening Veierland garasjesameies klage til fylkesmannen og Marite Juuls klage til Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune når det gjelder vedtaket.
Vi ber om svar på våre spørsmål .

Med vennlig hilsen

Veierland velforening
Kopi til :Fylkesmannen i Vestfold til orientering
Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune til orientering
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken
Faktaboks: Veierland vel