Så var det fergen

Nå er det Jutøya

red2 for Veierlendingen

Gave Ellen28
Bakgrunn
Bolyst gikk i sin tid til angrep på Veierland skole, Veierland vel, beredskapsgruppa, Veierlendingen og en rekke privatpersoner. Mest kjent er de vel for at de ved bruk av en hemmelig liste klarte å overbevise FrP og Høyre om at «stemningen hadde snudd her ute» når det gjaldt boplikten. Flere av medlemmene er dessuten i konflikt med garasjesameiet.

Nå har bolyst og flere av de sentrale medlemmene i bolyst klaget massivt på fergen. Også denne gang har de forsøkt å holde det hemmelig, men også denne gang fikk Veierlendinger innsyn i dokumentene. Dog først etter å ha klaget til fylkesmannen. Årsaken til åpenheten er kanskje at Tove Marie Dimmock er kommunestyrerepresentant for KrF, Tone Margrete Torgersen er leder i Nøtterøy FrP og Arne Torgersen er studieleder i Nøtterøy FrP.

Når det gjelder Bolyst så vet vi ikke om dette lenger er en forening. Dersom den eksisterer så er den siste medlemslisten vi har sett den «hemmelige listen» som ble benyttet under bopliktkampen og et brev til kommunen der Bolyst sier de har 82 medlemmer. Vi har aldri sett noen innkalling til møte i organisasjonen.

I denne saken har vi valgt å holde oss strikt til det skriftlige materiale vi har klart å fremskaffe. Det mangler sikkert noen brev/e-brev. Dersom noen kan fylle hullene tar vi gjerne i mot hjelp til det.

Hvem er involvert?
Saken er innfløkt og det klages på det meste. Det som er sikkert er at vi blant de involverte finner Tone Margrethe og Arne Torgersen (Tone Margrethe signerer både privat og på vegne av Bolyst) samt Tove Marie og Chris Dimmock. Det er disse som klager på Jutøya. I tillegg klager de på kommunen, Norgesbuss, fylkeskommunen, medpassasjerene og hundene..

Så har vi Norgesbuss, Samferdselsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, fylkeskommunen og kommunen som svarer og forklarer som best de kan. I tillegg har vi Marite Juul som sørget for innsyn i papirene.

Hva har de klaget på?
De har klaget på:
• Pasasjerenes oppførsel
• Fergeførernes oppførsel
• Manglende hilsing fra skipperne
• Manglende melding om varer
• At de ikke slippes ombord i skippers pauseperiode
• Hunder i salongen
• Hunders oppførsel
• Rus
• Offentliggjøring av deres klager
• Folks primitive tankegang
• Fergens ugyldige løyve
• Fergens underbemanning
• Løyve som ligger i feil fylke
• Manglende informasjon om rekkefølgebestemmelser
• Mangelende konkurranseutsetting
• Manglende svar fra Norgesbuss
• Manglende svar fra Jutøya
• Manglende svar fra fylkeskommunen
• En 17 åring som har øvelseskjørt med fergen
• Avtalen mellom Norgesbuss og Nøtterøy kommune
• Driftsselskapet ikke er registrert i skipsregisteret
• Mulig manglende forsikring
• At Tove Marie Dimmock omtales som Dimmock

Brev 22-10-2012
Brevet er fra Tove Marie og Chris Dimmock til Norgesbuss. Brevet er allikevel skrevet i jeg form (Tove Marie Dimmock).

Hun skriver fordi hun «finner det ubehagelig å bruke fergen.» Hun forteller at hun har tatt dette opp med fergefører, som hevder han ikke kan gjøre noe med det.

Hun hevder at familiemedlemmer overhører samtaler mellom andre reisende der deres familie baksnakkes. Hun beskriver en ubehagelig hverdag og mener fergeførerne må tak i dette. Fergefører skal ha svart at dette nok skyldes bopliktsaken som han mener ble startet av Svein Trollsås, en av deres venner. Dette svaret liker hun dårlig og mener fergeskippere ikke skal uttale slikt på båten.

Hun mener dessuten at det er helt feil.

Hun mener å ha hørt fergeførere uttale seg om politikk i årevis og at konflikten på Veierland startet mange år før Trollsås flyttet til øya.

Hun krever at selskapet skal be Trollsås og dem selv om unnskyld og at de ikke skal ha politiske meninger i arbeidstiden.

Familien oppfatter skipperne som lite hyggelige og avvisende mot dem. De får heller ikke hjelp når de trenger det.

Hun beskriver at hun blir ropt etter for at fergefører skal kontrollere månedskortet — i andres påhør. Hun har alltid betalt. Det er fergefører som har glemt å skrive det opp.

En i familien Dimmock skal ha vært vitne til at en dame ble utskjelt på fergen av samme fører. Saken var av privat karakter.

Hun sammenligner det hele med rasisme og skriver at det har samme virkning.

Hun peker på at Jutøya har monopol på fergetrafikken til og fra Veierland. De peker på at de har kontaktet Nøtterøy kommune og Jutøya uten at det har hjulpet.

«Når vi bærer tungt hjelper skipperne heller andre med færre bæreposer og lettere vekt. Vi ser jo hvilke mennesker de velger å hjelpe og hvordan de demonstrerer ovenfor oss.»

«Så finnes det et par alvorlige punkter Norgesbuss må sjekke lovverket rundt.»

De vil ha slutt på at det er hunder inne i salongen. Hun hevder de støyer med bjeffing og at det kan være flere hunder som ikke liker hverandre. De hevder båndene er for lange og at hundene snuser på reisende. «Det forekommer at hunder får sitte på setene.»

De mener at det samme skjer ute på dekk der hunder kan snuse oppe i bæreposene.

«En annen alvorlig sak er rus. Med fergefører på brua eller i arbeid kan vi skjønne at det ikke er lett å få med seg at enkelte er beruset.»

De vil ha endret denne ukulturen og ber Norgesbuss ta tak. De forventer at alle passasjerer behandles likt. De forventer at førerhuset ikke fungerer som sladresentral der det gis informasjon om saker og andre reisende.

IMG_0793
Fra e-brev 05-12-2012
Dette er en e-post fra Edmund Paulsen (Jutøya AS) der han forsvarer seg vedrørende en mottatt klage. E-brevet er sendt Arne Torgersen med diverse kopier.

I brevet skriver Edmund Paulsen: «Det stemmer at pallen med plater var det siste jeg fraktet over for deg på fredag». Videre skriver han at «Da jeg ankom Vestgården sto det fortsatt en sekk mørtel igjen på brygga og jeg tok det derfor som en selvfølge at du ville se platene når du hentet denne. Påstanden din om at du hentet all frakt på brygga stemmer derfor ikke»

Edmund Paulsen skriver videre at: «Du burde ringt fergen om hvis det var noe du manglet.»

Jutøya sier så at Jutøya normalt ikke vil ta kontakt med Arne Torgersen om frakt av varer og ber Arne Torgersen forholde seg til sin vareleverandør.

Det har tydeligvis også vært en konflikt vedrørende klippekort. E-brevet avsluttes nemlig med: «Når det gjelder dine klippekort, klipper vi bare på disse når noen fra deg eller din familie ber om det. At du utgiftsfører privat kjøring med fergen må være en sak mellom deg og din regnskapsfører. For å unngå at du tviler på vår fakturering av klippekort må du og din kone selv oppbevare klippekortene i fremtiden.»

red 2: Dette siste refererer til en ordning der fergefører oppbevarer klippekort slik at flere familiemedlemmer kan benytte samme klippekort.

Fra e-brev 10-10-2012
Bolyst Veierland ved Tone Margrete Torgersen følger opp en telefonsamtale hun har hatt med en rådgiver i Vestfold Fylkeskommune. I e-brevet etterspør hun retningslinjer og løyvebestemmelser for Jutøya AS.

Hun skriver at en ikke finner klare retningslinjer for denne type transport og ber om hjelp til å finne dette. I tillegg har hun 8 konkrete spørsmål hun vil ha svar på.

1 — Finnes det regelverk/lover for å ta ombord berusede personer?
2 — Finnes det regelverk for service og sikkerhet for passasjerer utover en redningsvest til hver?
3 — Finnes det regelverk for handtering av handikappede eller andre med nedsatt funksjonsevne?
4 — Er det greit å la salongen være overfylt med hunder mens passasjerer med allergi står ute på dekk i regnvær og snø? Hunder reiser jo gratis.
5 — Finnes det krav om forsikring for frakt av materialer som ødelegges under overfarten med fergen?
6 — Er det greit å la foreldre med barn/vogner, eller gamle som bærer tungt, slite seg ombord mens fergeskipper står å ser på uten å løfte en finger?
7 — Er det greit å kalle passasjerer med kallenavn eller skrike til passasjerer i all offentlighet?
8 — Kan man åpenlyst forskjellsbehandle passasjerer?

Fra e-brev 15-10-2012
E-brevet går fra Vestfold Fylkeskommune til Tone Margrethe Torgersen og er et svar på e-brevet hun sendte 10-10-2012.

Litt forkortet svarer fylkeskommunen at det er Norgesbuss som har konsesjon til å drive fergetrafikken til Veierland. De referer dessuten til løyve-nr og lovhjemmel for dette løyve. Løyvet er gyldig til 15-12-2018.

De sier videre at fylkeskommunen ikke er de rette til å svare på de spørsmål som stilles. De anbefaler Tone Margrethe Torgersen å kontakte Norgesbuss som har konsesjonen. Alternativt kan hun kontakte Nøtterøy kommune som er deres avtalepart.

Fra e-brev 19-11-2012
E-brevet er fra Tone Margrethe Torgersen til Norgesbuss.

Brevet begynner med: «Var det lurt å stå på brua og vise fram spørsmålene fra der vi rettmessig ber om innsyn i rekkefølgebestemmelser og forsikringer utfra spørsmålsformuleringen, og fremlegge dette på en slik måte at enkelte som hører dette nå utvikler dette til en personlig vendetta?». Hun er kritisk til at brevet har vært diskutert på fergen og at det var hengt opp på oppslagstavlen på fergen. Hun mener dette fremprovoserer «en haug av primitiv tankegang hos noen som ikke har noe bedre å foreta seg.»

Hun skriver videre at «Bolyst har bedt om innsyn i løyvedokumenter og har fått et foreløpig svar. Utover det har ikke Bolyst skrevet eller sagt noe som helst.»

Hun hevder å ha fått spørsmål om, lest e-brev om og lest i avisen om ting som ikke har stått i brevet fra Bolyst. Hun hevder på denne bakgrunn at noen blander kortene i denne saken. Hun sier klart fra at hun ikke er interessert i å diskutere den private klagesaken med Tønsberg Blads journalister.

Hun mener hun har krav på et svar, en beklagelse og et løfte om forbedring uten at resten av verden skal mene noe om det. Hun krever dessuten at skipperne skal hilse når hun kommer ombord (hun skriver vi, og teksten videre tyder på at det gjelder Tone Margrethe og hennes mann Arne Torgersen).

Hun skriver videre at hverken hun eller hennes mann ønsker fergen nedlagt.

Hun hevder at «det sies fra mange hold» at skipperne står bak og «vektlegger oss meninger vi aldri har hatt».

Fra e-brev 07-01-2013
Jeg har ikke sett svaret på denne e-posten, men Tone Margrete Torgersen sender ny e-post der hun refererer til et brev som er «sendt til to personer som ikke har noe med hverandre å gjøre i denne saken». Hun takker dessuten for svar. Vet dessverre ikke om det er svar på overstående e-brev hun takker for. Dette e-brevet er sendt til Norgesbuss.

Det fremgår av e-brevet at Norgesbuss er lite villig til å delta i konflikten. Tone Margrethe skriver at «denne konflikten er ene og alene skapt av fergen selv.» Hun krever å få få «retningslinjer fremlagt og bli ivaretatt på lik linje med andre.»

Hun hevder at fergen kjøres på et «gammelt “bussløyve”» og at løyvet må oppdateres.

Hun påpeker videre at reglene krever at det skal være 2 mann på jobb til enhver tid og krever kopi av «konsesjonsbestemmelsene i løyvet».

Fra e-brev 11-01-2013
Dette er et kort e-brev fra Norgesbuss til Tone Margrethe Torgersen.

Norgesbuss skriver «Mulig det er en missforståelse her, men Jutøya kjøres ikke på “et gammelt bussløyve”.»

De bekrefter at det stilles andre krav til et løyve i dag enn den gang løyve ble gitt. De påpeker imidlertid at løyvet allikevel er gyldig og fortsatt vil være gyldig framover.

Norgesbuss ønsker ikke å utgi løyvet til Tone Margrethe Torgersen, men mener hun kanskje kan få «løyve og konsesjonsbestemmelser» fra fylkeskommunen.

Fra e-brev 06–11-2013
Dette er et e-brev fra Tove Marie Dimmock til Samferdselsdepartementet.

Her skriver hun at hun «forstår lovverket slik at det skal foreligge en dispensasjon fra departementet og (red 2: skal nok være om) konkurranseutsetting ved overdragelse av løyve fra VKT til Øybuss og fra Øybuss til Norgesbuss.» Hun hevder dessuten at løyvet «må ligge» i feil fylke og forklarer at Jutøya AS ikke er en del av Norgesbuss.

Hun ønsker å se dispensasjonen fra departementet samt papirer som viser konkurranseutsettingen.

Her er det litt vanskelig å forstå hva hun mener så jeg siterer: «Om løyvet ble konkurranseutsatt, så kan umulig vilkårene være like for andre, gi og med at løyvet er gammelt og tillater en enmannsbetjent ferge.»

Hun skriver videre at hun har fått løyvet opplest fra fra fylket. Fylket mener åpenbart at løyvet har liten interesse for henne. Tove Marie Dimmock hevder videre at en bekjent av henne har bedt fylket om «rekkefølgebestemmelsen i forhold til løyvet» uten å få dette.

Hun påstår igjen at det er feil løyvemyndighet som har løyvet og vil vite om det stemmer.

Hun opplyser at hun har «lest flere lover siden siste e-post». Hun nevner yrkestransportloven og sjøloven. Hun forteller om skippers ansvar og litt om hvordan de kan straffes.

Hun påstår at skipper har brutt loven, men at Jutøya ikke vil ta ansvar. Hun påstår videre at skipperen snur ryggen til når hun går ombord og at han selv har sagt at at han ikke hilser.

Brevet inneholder videre kopi av en del paragrafer fra straffeloven.

Hun skriver at hun hadde håpet på en god løsning med først Jutøya AS og deretter Norgesbuss. Hun ber om råd og lurer på om hun bør politianmelde forholdet.

IMG_2397
Fra e-brev 08-11-2013
Brevet er fra Samferdselsdepartementet til Tove Marie Dimmock.

Her forklarer de at det er Vestfold fylkeskommune som er løyvemyndighet.

Det forklares dessuten hvilke lover som gjelder for overføring av løyve. I dette tilfelle fra Øybuss til Norgesbuss. De skriver at løyveoverføring må godkjennes av løyvemyndighet. I praksis betyr dette at Vestfold fylkeskommune må kontrollere at det nye selskapet fyller kravene som kreves for å kunne ha løyve.

Han skriver videre at løyvehaver (Norgesbuss) i alle sammenhenger er «ansvarlig utad». Dette gjelder også om det benyttes en underleverandør (Jutøya AS). Det er imidlertid ingenting i veien for å klage direkte til underleverandøren.

Klager over driften rettes til Norgesbuss, og eventuelt, til Vestfold fylkeskommune.

«De andre tingene du tar opp i e-posten ligger utenfor det vi steller med».

Fra e-brev 25-01-2014
E-brevet er fra Freddy Bakkeskau (Jutøya AS) til Tove Marie Dimmock.

Han skriver at det i løpet av en dag så ligger fergen ved kai med lemmen oppe to gangen. Dette er to lovpålagte pauser for fergeførerne. Fergeskipperne bestemmer selv hvordan disse pausene benyttes.

Lemmen legges vanligvis ned 10 minutter før avgang. Han påpeker også at pausene kan tas i en annen havn.

Han hevder videre at «våre faste reisende vet dette og vi har ikke annet inntrykk enn at de respekterer vår hviletid».

Han påpeker at fastboende gjerne tar korresponderende busser eller blir sittende i bilen til lemmen går ned.

Han synes det er urimelig å påstå at en fergetur medfører helseskader og har ikke hørt fra «den syke mannen». Han sier dessuten at «dersom det av ulike årsaker er presserende å komme ombord i våre pauser så vil dette selvfølgelig bli vurdert.»

Han skriver også at klager kan rettes rett til Jutøya AS.

Brev 07-04-2014
Jutøya AS sender brev til Nøtterøy kommune der de ber om garanti for lån til bytte av motor. Beløp kr 380.000,-. Lånet skal nedbetales over 8 år. Dette er samme prosedyre som ble benyttet sist fergen byttet motor.

Fra e-brev 26-08-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune.

Brevet refererer til en hendelse i 2012 (se e-brev 05-10-2012 ovenfor). Her skriver Tove Marie Dimmock til Fylkeskommunen om en hendelse vedrørende varetransport for byggmester Arne Torgersen. Hun skriver at skipper vanligvis ringer når varer kommer og at alle som får fraktet varer betaler dyrt for dette.

Hun skriver at Arne Torgersen hadde fått varer fredag, men at skipperen ikke hadde ringt. En øyboer varslet skipper om varene som ikke tålte vann kunne bli ødelagt i regnet, men skipperen varslet allikevel ikke.

Mandag ringer Arne Torgersen til bedriften som da kan fortelle at disse ble levert fredag.

Skipperen skal ha svart at det også sto andre varer på brygga (sement) og at han trodde Arne Torgersen ville komme og hente dette. Det var imidlertid en annen som hadde hentet denne sekken.

Hun hevder videre at Jutøya straffer Arne Torgersen ved at «de lover å ikke ringe mer» for å si i fra om varer som har kommet..

Hun sier videre at «Vi har sagt i fra til Norgesbuss om forholdene på Jutøya i 2 år.»

Fra e-brev 26-08-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune.

Hun mener fergens løyve må endres til tomannsbetjent ferge.

Brev 28–08-2014
Fra Vestfold fylkeskommune til Tove Marie Dimmock. Det vises til e-brev av 26-08-2014 vedrørende Jutøya og Norgesbuss.

De begynner med å si at det er Vestfold fylkeskommune som er løyvemyndighet, at løyve gjelder i 10 år og at det gjelder til 15-12-2018. Det er Norgesbuss som er tildelt løyve og driver ruten.

De ramser så opp hva som er dokumentert og godkjent:
• Krav til økonomi
• Vandel
• Faglige kvalifikasjoner
• Garantierklæring for det antall fartøy som benyttes
• Takster
• Ruteplan
• Billeteringssystem

De krever videre at det foreligger en gyldig transportavtale. Når det gjelder denne avtalen ber man Tove Marie Dimmock kontakte Nøtterøy kommune.

Fylkeskommunen bekrefter at yrkestransportloven og forskriftene til denne regulerer flere forhold rundt løyvepliktig rutetransport (her noe forkortet):
• Fartøy skal godkjennes
• Ruteplan skal godkjennes
• Søknad om endring av takster skal sendes «godkjenningsmyndigheten»
• Billettmaskin, billetter, rabattkort og lignende skal brukes etter et system som er godkjent.

Videre er det Vestviken kollektivtransport som har ansvaret for administrasjon av rutetrafikk i Vestfold. Det gjelder også skoleskyss. Klager vedrørende skoleskyss skal til Vestviken.

Dersom Norgesbuss ikke forholder seg til vilkårene kan løyve trekkes tilbake.

Løyvemyndighet kan ikke se at løyvehaver, Norgesbuss AS, har brutt vilkårene.

De sier videre at de forhold du beskriver er av en slik art at du bes ta kontakt med politiet i vestfold.

Fra e-brev 26-08-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune. Tove Marie Dimmock skriver at hun har klaget flere ganger på hendelser som har vært langt over streken.

Hun beskriver en episode der hun ble stående ute og ikke ble sluppet ombord i fergen. «Vi sto ute i kulden, mens skipper slapp inn advokaten sin datter (venn av skipper). Det var kaldt og det kom en syk mann som heller da ikke kom inn siden jeg sto der. Han og kona var sjokkert, men skrev nok ingen klage.»

Hun skriver videre at hverken Norgesbuss eller Jutøya ville ta i mot klager i 2013 og at ingen av bedriftene vet hvem som har ansvaret for å behandle slike klager.

Hun lener seg på en uttalelse fra Sjøfartsdirektoratet som sier at alle klager skal gå til Norgesbuss. Hun påstår imidlertid at det ikke fungerer. Jutøya tar aldri ansvar for noen hendelser skriver hun.

Hun avslutter med å skrive at en 17-åring er sett øvelseskjøre en del ganger i sommer.

Fra e-brev 26-08-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune.

Det er svært kort. Fylkeskommunen har tydeligvis spurt om hun har sendt formelle klager. Dette bekrefter hun. Hun skriver at hun har sendt brev og e-brev og at hun sikkert kan finne dem.

Hun skriver til slutt: «Har skipperne en oppfattelse av oss og står for noe annet politisk, så får de ha det, men den oppfattelsen får de legge til side når vi er kunder og betaler for transport.»

IMG_2116
Sakspapirer journaldato 27-09 2014
Saken gjelder garanti til Jutøya AS for innkjøp av ny motor til fergen samt forlengelse av driftsavtale.

Av dokumentene fremkommer det at rådmannen i utgangspunktet innstiller på at kommunen skal stille garanti og at driftsavtalen med Norgesbuss forlenges.

Her er ellers en kortversjon av saken: «Det er behov for å skifte ut motoren til fergen Jutøya AS kommende vinter. Jutøya As er driftsselskap innenfor avtalen med Norgesbuss (tidligere Farmandbuss) om fergedrift til Veierland. Avtalen med Norgesbuss er bundet frem til 2018. Deretter gjelder den ett år om gangen. Jutøya AS søker Nøtterøy kommune om en lånegaranti på kr 380 000 med nedbetalingstid på 8 år og at avtalen med Norgesbuss bindes frem til at lånet er nedbetalt i løpet av 2023.»

I Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (08-10-2014) ble følgende vedtak fattet: «Saken tas til etterretning».

I formannskapet (15-10-2014) foreslo rådmannen å utsette saken. Saken ble utsatt.

I formannskapet (29-10-2014) ble det fattet vedtak der formannskapet stiller seg positive til en garanti og forlengelse av avtalen med Norgesbuss. Det ble kun en stemme i mot (FrP).

I kommunestyret (29-10-2014) gikk saken gjennom med en liten endring. «Under forutsetning av at kommuneloven § 51, 2. ledd er oppfylt…», samt at kommunestyret ville ha en tilbakemelding om utfallet av saken.

Avtalen som i sin tid ble tegnet mellom Farmandbuss og Nøtterøy kommune finner dere her: Avtale

Fra e-brev 07–10-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune.

Tove Marie Dimmock og Tone Margrete Torgersen vil ha et møte med Vestfold fylkeskommune for å diskutere Jutøya AS og driften.

«Vi vet at Jutøya AS må ha nytt løyve og skulle hatt det ved siste eierskifte.» De mener at formalitetene må på plass og at fylket ikke kan se gjennom fingrene på dette. De har blitt kjent med at Nøtterøy kommune ønsker å inngå en ny 8 års avtale med Norgesbuss AS/Jutøya AS på grunn av en kommunal lånegaranti. De vil ha KOFA inn for å kontrollere. KOFA => Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

De viser til at fergen ikke har klageinstanser og at hverken fylket eller Norgesbuss følger opp klagene deres.

De slutter med at «Dagens krav til sikkerhet og lovlig drift må tilfredsstilles før noen avtale inngås.»

Fra e-brev 07–10-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune.

Det begynner slik: «Det er ikke rart at Norgesbuss AS ikke svarer meg når det foreligger avtaler mellom Farmandbuss og kommunen om drift og tider.»

Hun hevder dette er ulovlig og påpeker at det er Norgesbuss som har driftsansvar, klageansvar og løyveansvar. Hun klager over at hun fortsatt ikke får svar på de klager hun sender Norgesbuss.

Hun vil ha stoppet en avtale mellom kommunen og Norgesbuss og mener den «må prøves».

Hun hevder fergen behandles helt feil og fortsetter: «Kommunen skal ikke være klageinstans, så svarene vi får er og avtalen som gjøres er galt. Det er ikke kommunen som har ansvar for fergeavganger. Har de da ansvar for drift og pris? Dette er ikke bra.»

Hun regner med at det blir et møte med fylkeskommunen om saken.

Fra e-brev 07–10-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune.

Det begynner slik: «På bakgrunn av ditt svar, som jeg svarer ikke er utfyllende og venter på ytterligere svar, så var det to ting som var klart i svaret; Norgesbuss har løyve og Norgesbuss må ta seg av klager.

Hun skriver videre at hun har vært i kontakt med skipsregisteret og har fått klare svar der: «Uregistrert drift er ikke et selvstendig driftsselskap». (?)

Hennes konklusjon er da at kommunen må forholde seg til Norgesbuss og ikke til Jutøya.

Hun gjentar at når man klager over dårlig sikkerhet så forventer man at Norgesbuss «og løyvemyndighet» svarer.

Hun gjør dessuten fylkeskommunen oppmerksom på at «Nå kommer Jutøya motoren opp igjen», med link til kommunens sakspapirer.

Hun mener løyvemyndigheten (fylket) skal fortelle Norgesbuss og Nøtterøy kommune at løyveinnehaver ikke følger bestemmelsene. Hun mener dessuten at løyvet skulle vært endret og at det nå må endres. Hun begrunner dette med at Norgesbuss ikke svarer på brev/klager, fylket informerer feil og at «vi ønsker ikke lavere sikkerhet på vårt fartøy enn hva andre passasjerer i Norge har…»

Videre mener hun at fylkeskommunen må varsle kommunen om at driftselskapet ikke er oppført i skipsregisteret.

Hun skriver videre at «Et selskap som ikke er selvstendig i forhold til sjøfartsmyndigheter har vi stilt spørsmål ved forsikringen til.»

Under signaturen legger hun til: «Du vet det finnes brev og svar fra både fylke og Norgesbuss om at Norgesbuss ikke er rett klageinstans. Det er bra at det etter noen år er klart hvem som er rett klageinstans, men da må dere skjønne at noen har lidd i alle disse årene og at Norgesbuss fortsatt ikke svarer. Dette er lite verdig og blir ikke akseptert. Du har mottatt en klage på dette.»

Møte i hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk 08-10-2014
Søknad om ny motor til fergen ble behandlet. Rådmannen innstiller på at kommunen skal stille garanti og at driftsavtalen med Norgesbuss forlenges.

Følgende vedtak ble fattet: «Saken tas til etterretning».


Brev 13–10-2014
Fra Vestfold fylkeskommune til Tove Marie Dimmock. De viser til sitt brev av 28-08-2014.

De påpeker at Vestfold fylkeskommune er løyvemyndighet og ikke har ansvar for driften av fergen. Som løyvemyndighet skal de kun reagere på brudd på løyvevilkårene.

Nøtterøy kommune har en avtale med Norgesbuss om drift av fergen.

Så ramser de opp hvilke ruteløyver de har utstedt for Veierlandsruta. De presiserer at de ved overføring av løyve har kontrollert at overtakende selskaper fyller kravene til løyve.
• Farmandbuss AS
• Øybuss (1991)
• Norgesbuss Vestfold (2002)
• Rutebilene Norgesbuss AS (2005 — fornyet 2008)

De bekrefter dessuten at Jutøya er registrert i skipsregisteret.

De avslutter med å vise til brev fra Samferdselsdepartementet som påpeker at det er innehaver av løyve (Norgesbuss) som er ansvarlig utad overfor brukerne. De presiserer at det også gjelder ved bruk av underleverandører. Klager skal rettes til Norgesbuss.

Møte i formannskapet 15-10-2014
Søknad om ny motor til fergen ble behandlet. Rådmannen innstiller på at kommunen skal stille garanti og at driftsavtalen med Norgesbuss forlenges.

Følgende vedtak ble fattet: «Saken utsettes».

Notat om garantistillelse for bytte av motor i Jutøya 24-10-2014
Fra kommunens juridiske rådgiver/advokatfullmektig til formannskapet.

Her ligger nok grunnen til at saken ble utsatt i første omgang. Det har tydeligvis kommet inn meldinger som tilsier at positivt vedtak kan være i strid med lover og regler. Rådmannen har derfor gått gjennom saken.

Det står at saken ble utsatt på bakgrunn av innkomne spørsmål. Etter gjennomgang av spørsmålene har rådmannen kommet frem til at «det som er tatt opp ikke har relevans for eventuelt vedtak og garanti.»

Rådmannen understreker at motoren byttes for å unngå havari. Motoren er på vei ut av produksjon og det vil bli dyrere å bytte til ny type motor.

Om forholdet til Norgesbuss og Jutøya presiserer rådmannen at «avtalen mellom Norgesbuss og Jutøya AS anses» ikke som relevant for spørsmålet om innvilgelse av garanti. I avtalen mellom Norgesbuss og kommunen legges det opp til at det kan gis kommunale tilskudd og garantier ved større reparasjoner. Skifte av motor er en større reparasjon.

Rådmannen sier spesielt at det faktum at avtalen mellom kommunen og Norgesbuss/Famandbuss inneholder utdaterte opplysninger om ansatte o.l. har ingen relevans for garantisaken.

Rådmannen kan heller ikke se hvordan spørsmålet om driftsselskapets uttak av utbytte har relevans i garantisaken.

Rådmannen påpeker at (og refererer til brev fra fylkeskommunen til Dimmock) at «løyvemyndigheten ikke kan se at Norgesbuss har brutt vilkårene for løyve.

Rådmannen sier videre at avtalen er en «tjenestekonsesjonkontrakt» og er unntatt regelverket for offentlige anskaffelser.

Rådmannen nevner dessuten et par andre saker. Hele dokumentet kan leses her: Garantinotat.

Møte i formannskapet 29-10-2014
Søknad om ny motor til fergen ble behandlet. Rådmannen innstiller på at kommunen skal stille garanti og at driftsavtalen med Norgesbuss forlenges.

Formannskapet stiller seg positive til en garanti og forlengelse av avtalen med Norgesbuss. Det ble kun en stemme i mot (FrP).

Møte i kommunestyret 29-10-2014
I kommunestyret gikk saken gjennom med en liten endring. «Under forutsetning av at kommuneloven § 51, 2. ledd er oppfylt…», samt at kommunestyret ville ha en tilbakemelding om utfallet av saken.

Fra e-brev 29–10-2014
E-brevet er fra Tove Marie Dimmock til Vestfold fylkeskommune.

Brevet begynner slik: «Jeg trenger ikke svar fra dere. Sjøfartsmyndighetene ber meg og andre forholde oss rett til dem og ikke vente på svar fra dere.»

Hun antyder at hun henges ut og står i fare for å få et dårlig forhold til kommune og fylke fordi hun sier i fra om overtredelser. Hun lover dessuten å ikke henge ut noen.

Hun skriver videre at Norgesbuss og fylket ikke ønsker å ha møter med henne.

«I går ble jeg stoppet i mørke på vei ombord i fergen av skipper. En skipper som har snudd ryggen til i flere år og aldri hilst. Hans beskjed om å kontakte skipper om jeg lurte på noe, og ikke Norgesbuss eller Sjøfartsdirektoratet var lite hyggelig.»

Hun presiserer at hun kontakter hvem hun vil.

Hun krever at lover og regler må overholdes på Veierland. Hun klager over at hun omtales som Dimmock i offentlige brev. Selv etter at hun har klaget over nettopp det.

Hun har hatt en telefonsamtale med kommunen og mener måten kommunen omtaler klagene på viser at noe er totalt galt, derfor vil hun heller forholde seg til Sjøfartsdirektoratet der hun mener en del av klagene også hører hjemme.

IMG_2110