Bølgebryter på Båsløkka

Bølgebryter

Tangen Bryggesameie har søkt om å få legge ut bølgebryter utenfor bryggeanlegget ved fergekaia på Båsløkka. I reguleringsplanen er området regulert til «trafikkområde- havneområde i sjø og småbåtanlegg».

I reguleringsbestemmelsene Leser vi følgende: «I området kan det legges til rette for å opprette brygge for ferge samt småbåthavn med inntil 39 båtplasser». Det står videre at anlegget skal utformes slik at bading fra friområde og eiendommer kan skje på en trygg måte.

Kommunen har i en forhåndsuttalelse sagt at dette ikke krever endringer i reguleringsbestemmelser eller dispensasjoner fra disse. Dog forutsatt at hensynet til de badende er ivaretatt.

Det har ikke kommet klager fra naboer og oppsittere.


Screenshot 09-02-13 22:26

Det nye bryggeanlegget med bølgebryter.